GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Aktuální číslo

Journal k dispozici zde.

Abecední seznam příspěvků journalu 06 / 01 :

  Licence Creative Commons
 

Význam informovanosti pedagógov o pohybovej aktivite u detí s DM 1. typu awareness of health and acceptance of responsibility     

Author(s):
Jana Cinová, Ľubica Derňárová, Andrea Šuličová, Zuzana Novotná, Tatiana Šantová, Zuzana Šimová

Abstract:

Fyzická aktivita predstavuje významný aspekt liečby ochorenia diabetes mellitus (DM) 1.typu. Deti s týmto ochorením sú integrované do výchovno - vzdelávacieho procesu. Z tohto dôvodu je žiaduce, aby učitelia boli efektívne edukovaní o špecifikách pohybovej aktivity u týchto chronicky chorých detí, nakoľko v súčasnosti na školách absentuje pozícia školskej sestry. Autorky v príspevku uvádzajú do pozornosti výsledky prieskumu zameraného na úroveň informovanosti budúcich učiteľov o dôležitosti pohybovej aktivity u detí s DM 1.typu. Konštatujú, že budúci učitelia majú minimálne alebo nesprávne informácie v danej oblasti, aj keď záujem o tieto informácie prejavili. V praxi tento zistený fakt, môže výrazne ovplyvniť u detí s daným ochorením vznik skorých, vážnych komplikácii, nevynímajúc ani negatívny vplyv na kvalitu ich života.

Keywords: DM 1.typu, liečba, pohyb, pedagóg, informovanosť

Grant: 024PU-4/2016
Granter: Inovatívne spôsoby edukácie rodičov a detí s ochorením diabetes mellitus 1.typu
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Motivation to foreign language learning at primary school     

Author(s):
Zuzana Danihelová, Darina Veverková

Abstract:

Motivation to foreign language learning at primary schools is still a current and topical issue. The school age is the ideal period for creating a positive attitude to a foreign language and thus creating good foundations for foreign language learning. Nevertheless, at this age also a negative attitude can be created very easily, which is difficult to eliminate as the children grow older. The aim of the paper is to present the results of part of the research into learner’s motivation, specifically results of learner questioners on their attitude towards foreign language classes and learning. The results can be used in the selection of appropriate motivation strategies in teaching English language at primary schools and thus increase the learners’ motivation to learn a foreign language and increase the efficiency of education.

Keywords: Motivation, primary education, foreign languages, school age children

Grant: 010TU Z-4/2017
Granter: Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a výučba odborných cudzích jazykov na vysokých školách technického zamerania
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Validizácia kompetenčného modelu príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže na funkčnom mieste pedagóg     

Author(s):
Dominika Kadlubeková

Abstract:

Predkladaná práca predstavuje teoretické východiská analýzy vzdelávacích potrieb príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Charakterizuje význam ďalšieho profesijného vzdelávania pracovníkov ako aj jeden z prístupov k identifikácii vzdelávacích potrieb, ktorý sme zvolili, a to kompetenčný prístup. Ďalej sa práca venuje charakteristike kompetenčného modelu a popisu jeho tvorby pre funkčné miesto pedagóg, ako aj podrobnej charakteristike jednotlivých zložiek profesijnej kompetencie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na funkčnom mieste pedagóg. Výstupom predkladanej práce je kompetenčný model pedagóga, výsledky jeho validizácie z hľadiska miery dôležitosti jednotlivých kompetencií a potreby ďalšieho vzdelávania, a návrh niekoľkých krátkodobých vzdelávacích kurzov pre túto cieľovú skupinu príslušníkov.

Keywords: Zbor väzenskej a justičnej stráže, Funkčné miesto pedagóg, Profesijná kompetencia, Kompetenčný model. Validizácia.

Grant: V/9/2017
Granter: Profesijná andragogika
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Aspekty ovlivňující přijetí společné měny     

Author(s):
Pavel Klička

Abstract:

V souvislosti s ukončením intervencí České národní banky se opět rozvinula debata o přijetí společné měny. Mezi širší veřejností je však odpor ke společné měně stále zřetelnější a v současnosti by si přálo společnou měnu dle průzkum okolo 20 % obyvatel. Ekonomické problémy Řecka, Itálie, ale i Španělska tomuto názoru dávají za pravdu. Z hlediska ekonomických kritérií Česká republika celkem bez problémů tato kritéria plní. Je třeba si klást celou řadu dalších otázek. Mezi takové patří například to, zda společná měna skutečně prospěla ekonomicky státům, kteří mají Euro zavedené. Jsou skutečně Maastrichtská kritéria tím nejpodstatnějším faktorem s ohledem na jejich (ne)plnění ze strany některých států eurozóny? Mezi podstatnou otázku také patří, zda si přejeme i další integraci a prohlubování integračního procesu a zda je vůbec v zájmu české ekonomiky, aby se vzdala vlastní měnové politiky. To jsou hlavní otázky, které musíme brát v potaz při rozhodování o vhodnosti společné měny.

Keywords: ekonomická sladěnost, měnová politika, problémy společné měny

Grant: 7773
Granter: Aktuální trendy ve vývoji finančních trhů", podpořeného z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Vysoké školy finanční a správní v r. 2017
Category: AH - Ekonomie
 

Smykové tření v matematických modelech mechanických systémů     

Author(s):
Vojtěch Klouček

Abstract:

Smykové tření i ostatní typy pasivních odporů se v technické praxi vyskytuje téměř všude. Obecně lze říci, že kontakt dvou nebo více hmotných těles bez tření neexistuje. Přes zdánlivou jednoduchost tohoto jevu je fyzikální podstata tření velmi složitá. Bylo publikováno mnoho prací, které tento jev zkoumají velmi podrobně. V technických aplikacích může být tření žádoucí (např. šroubové spoje, tření mezi pneumatikou vozidla a vozovkou, brzdy) i nežádoucí (ložiska, tření pístu spalovacího motoru ve válci). V obou případech inženýrská praxe vyžaduje pokud možno jednoduchý a snadno použitelný matematický model pro popis třecích sil. Tento článek diskutuje některé možnosti modelování tření v numerických výpočtech a porovnání výsledků získaných řešením pohybových rovnic v prostředí Maple a výsledků simulace v prostředí ADAMS.

Keywords: smykové tření, simulace, matematický model, tribologie

Grant: LO1213
Granter: Excelentní Strojírenský Výzkum
Category: JQ - Strojní zařízení a nástroje
 

Estetické fenomény a jejich akceptace v hudebně-pedagogických koncepcích minulosti a současnosti     

Author(s):
Janka Kupková

Abstract:

Studie podrobuje zkoumání relevantní koncepce s pozitivními pedagogickými ambicemi prizmatem estetických fenoménů. Jejich akceptaci, či negaci hodnotí v korelaci s proměnami myšlení. Pokouší se též odhalit podněty k „vzkříšení“ hudebně-pedagogických stimulů z minulosti, které vzhledem k potřebě zvýraznění závažnosti estetických fenoménů nutno aktualizovat a inspirovat se jimi i v současnosti.

Keywords: hudebně-pedagogické koncepce, estetický fenomén, estetický zážitek, pluralita hudby, minulosti, současnost

Grant: MŠVVaŠ SR KEGA 032 UKF-4/2015
Granter: Kultura a hudební vzdělávání v 21. století
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Vnímanie vzdelávacieho prostredia študentmi pred zavedením simulačného laboratória na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej Univerzity v Prešove     

Author(s):
Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná

Abstract:

Neustále rastúce požiadavky na zlepšenie monitorovania hodnotenia kvality vzdelávania v zdravotníckych profesiách podnecujú k zvyšovaniu záujmu o sledovanie trendov v tejto oblasti vzdelávania. Cieľ. Identifikovať problémové oblasti vzdelávacieho prostredia u študentov zdravotníckych profesií. Súbor. Súbor tvorilo 60 študentov 3 ročníka v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy (N=40, 66,66 %) a v odbore ošetrovateľstvo (N=20, 33,33%). Priemerný vek bol 21 rokov. Metóda. Pre potreby pilotnej štúdie bol zvolený Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM), ktorý predstavuje testovací nástroj, špeciálne určený na hodnotenie vzdelávacieho prostredia inštitúcií v zdravotníckych profesiách a nie je kultúrne špecifický. Výsledky. Celkové skóre hodnotiace výučbové prostredie študentami bolo 119,14 (SD 9,78) bodov, čo predstavuje hodnotenie viac pozitívne ako negatívne. Záver. Pilotná štúdia ukázala, že študenti vnímajú vzdelávacie prostredie viac pozitívne ako negatívne.

Keywords: zdravotnícke profesie, vzdelávanie, DREEM

Grant: Projekt č. 017PU-4/2012
Granter: Inovačné prvky duálneho vzdelávania zamerané na predanalytickú a analytickú fázu laboratórnych
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Asocial acceptance of the pupil´s with special needs in regular elementary school     

Author(s):
Eva Lörinczová

Abstract:

The integration of the students in the school is accompanied by a number of problems, not only with academic success rate of the individual, but also with his inclusion in the team of peers. A minor part of the issue is dealing with the social dimension of the educational process. The contribution is therefore oriented towards the acceptance of the individual, which we examined in the domain of the integrated 398 adolescents regular elementary school. Through the Questionnaire on social acceptance (a Juhas, 1990), we measured the degree of acceptance of individuals, their view of the team, the emotional, families and school classes experiencing relationship and relationship to classmates. We found significant differences in the The view of the individual to the team classroom and Emotional survival of the individual in a school classroom considering to integrated and intact students. These results suggest a subjective view of the individual to the collective of peers. As well, this can be attributed to the small development of social skills integrated individuals, as it indicates the detected a statistically significant difference in the emotional experiences of the individual.

Keywords: Emotional survival, integration, collective classes, social acceptance

Grant: V/11/2017
Granter: Sociálne determinanty ovplyvňujúce žiakov v súčasnej škole
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Critical Aspects Concerning Dynamic Stability of Earthmoving Macines     

Author(s):
Eva Faltinová, Melichar Kopas, Jozef Kuľka, Martin Mantič

Abstract:

Dynamic stability of the earthmoving machines is a substantial assumption of their reliable and safe operation. Loss of the stability causes accidents with very serious consequences. There are described in this article the basic theoretical principles concerning the stability theory as well as there are presented two illustrative examples introducing a methodology of the dynamic stability analysis.

Keywords: earthmoving machine, wheel loader, dynamic stability, evaluation of dynamic stability, stability failure

Grant: VEGA 1/0198/15
Granter: Research of innovative methods for emission reduction of driving units used in transport vehicles and optimisation of active logistic elements in material flows in order to increase their technical level and reliability
Category: JR - Ostatní strojírenství
 

Application of Dynamic Model for Wheeled Undercarriage of Earthmoving Machine to Simulate Its Ride     

Author(s):
Melichar Kopas, Eva Faltinová, Martin Mantič, Jozef Kuľka

Abstract:

This paper deals with creation of a dynamic model, which describes wheeled undercarriage of earthmoving machine, namely the mobile articulated machine, in order to develop elements for steering mechanism. There are implemented in this dynamic model the real forces acting on the undercarriage during driving through the defined testing corridor. The computational part of this article presents the basic mathematical description of the undercarriage dynamic behaviour and it enables to perform simulation of driving process.

Keywords: dynamic model, wheeled undercarriage, articulated wheel loader, control of drive direction

Grant: VEGA 1/0198/15
Granter: Research of innovative methods for emission reduction of driving units used in transport vehicles and optimisation of active logistic elements in material flows in order to increase their technical level and reliability
Category: JR - Ostatní strojírenství
 

Kvalitatívne oceňovanie výsledkov vedecko-výskumných činností     

Author(s):
Anikó Molnárová

Abstract:

Veda a výskum predstavujú primárny zdroj, ktorý zabezpečuje ekonomický rast a konkurencieschopnosť podnikov. Po skončení vedecko-výskumných činností sa objavuje otázka: podľa akých aspektov a metód určiť cenu dosiahnutých výsledkov. Meranie výsledkov vedy a výskumu je veľmi ťažká úloha. Výstupmi týchto prác sú výsledkom ľudského myslenia, sú to teda duševným vlastníctvom. Hlavným cieľom práce je identifikovať a vytvoriť ucelený teoretický prehľad o existujúcich prístupoch a kvantitatívnych metódach oceňovania duševného vlastníctva.

Keywords: duševné vlastníctvo, oceňovanie, hodnota

Grant: FP-J-17-4137
Granter: Použití expertních metod a podpora ICT při řízení rizik v podnicích
Category: AH - Ekonomie
 

Lifelong learning and freetime activities of elderly     

Author(s):
Lenka Nádvorníková, Martin Korych, Veronika Benčová, Lucie Kolářová, Michaela Marková

Abstract:

The paper is focused on free time and free time activities of elderly in relation to lifelong learning and education. In the first chapter is outlined the theoretical basis of free time, free time activities and providing of educational and free time activities for the elderly by institutions. The second chapter clarifies the term of lifelong learning and education, which we present as a conceptual change in education, reacting to demographical evolution not only in Czech Republic, but worldwide. The conclusion of this contribution briefly characterizes basic theses of a research project called Student grant competition FP TUL n. SGS-FP-TUL 31/2017, which will take place during 2017.

Keywords: lifelong learning, lifelong education, elderly, free time, free time activity, educational activity

Grant: SGS-FP-TUL-31/2017
Granter: Lifelong learning as a form of activation of seniors
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Diabetes mellitus u detí v predškolskom veku ako dôležitá oblasť vzdelávania študentov stredných pedagogických škôl     

Author(s):
Zuzana Novotná, Ľubica Derňárová, Jana Cinová, Andrea Šuličová, Zuzana Šimová, Tatiana Šantová

Abstract:

Cukrovka, latinsky Diabetes mellitus (DM) je ochorenie chronického charakteru postihujúce metabolické procesy prebiehajúce v organizme člověka. Každoročne stúpa a objavuje sa v čoraz mladšom veku. Samotné dieťa s DM, jeho rodičia ale aj všetci tí, ktorí sa o neho starajú sú opakovane konfrontovaní so situáciami, keď musia rozhodnúť o vážnych veciach bez toho aby boli podrobne školení ako správne postupovať. Je preto dôležité aby aj pedagógovia v škôlke a škole, vedeli adekvátne zareagovať a poskytnúť prvú pomoc dieťaťu, hlavne pri akútnych komplikáciách diabetu. Problém poskytnutia správnej a účinnej pomoci je možné eliminovať, alebo významne zmierniť medzi iným aj vzdelávaním učiteľov v problematike vybraných detských chorôb už počas štúdia, aby boli na tieto situácie pripravení a dokázali byť svojim angažovaným a aktívnym prístupom rodičom a deťom oporou. Autorky vo svojom príspevku prinášajú výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný u študentov Stredných pedagogických škôl v končiacich ročníkoch. Zistenia poukazujú na nedostatočné vedomosti respondentov o DM, a to aj v základných oblastiach, čo je pre ich budúcu pedagogickú prax v materských škôlkach skôr nevýhodou. Pozitívnym zistením je, že majú záujem tento druh vedomosti získať a uplatňovať vo svojom budúcom zamestnaní.

Keywords: Diabetes mellitus, pedagóg, materská škola, dieťa s diabetom, vedomosti.

Grant: 024PU-4/2016
Granter: KEGA: Inovatívne spôsoby edukácie rodičov a detí s ochorením diabetes mellitus 1.typu
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Historické korelácie vývoja vokálnej interpretácie a vokálnej pedagogiky v kontexte nonartificiálnej hudby 20. – 21. storočia na Slovensku     

Author(s):
Iveta Štrbák Pandiová

Abstract:

Predložený príspevok pojednáva o historických súvislostiach vývoja vokálnej interpretácie a vokálnej pedagogiky v druhej polovici 20.storočia. Jeho východiskom je nesporne klasická vokálna interpretácia a vokálna pedagogika, ktorá nadviazala na belcantový princíp spievania. Taktiež poukazuje na štýlovosť mnohých speváckych osobností, ktorí sa nesporne zapísali nielen do histórie vokálnej interpretácie, ale aj vokálnej pedagogiky v kontexte nonartificiálnej hudby.

Keywords: Vokálna interpretácia, vokálna pedagogika, nonartificiálna hudba

Grant: 040UKF-4/2017
Granter: KEGA- Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Category: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
 

Dôchodkové zabezpečenie v kontexte modernizácie dôchodkových systémov     

Author(s):
Eva Rievajová

Abstract:

Systémy dôchodkového zabezpečenia predstavujú základnú súčasť sociálneho modelu každého štátu, ktorý dosiahol určitý stupeň rozvoja. Dôchodkové zabezpečenie, ako jedna zo súčastí sociálnej ochrany je systémom, ktorý poskytuje ochranu približne tretine obyvateľstva predovšetkým rozvinutých ekonomík. Súčasne je to sociálny systém, ktorý sústreďuje najväčší ekonomický potenciál. Keďže dôchodkové systémy určujú životnú úroveň veľkej časti populácie, a tým aj jej spotrebu, majú rozsiahly dosah na fungovanie celého hospodárstva národného štátu. Samotné dôchodkové systémy sú spätne ovplyvnené ekonomickou výkonnosťou a stabilitou alebo nevyrovnanosťou štátu, ovplyvňuje ich zamestnanosť, populačný vývoj a ďalšie faktory. Mnohé štáty Európy vrátane Slovenska stoja pred vážnou otázkou, ako zabezpečiť financovanie povinných dôchodkových systémov. Spoločenský, politický a ekonomický vývoj vyvolali potrebu reforiem existujúcich dôchodkových systémov ako celku, alebo parametrov ich fungovania. Cieľom príspevku je poukázať na prebiehajúce zmeny v dôchodkových systémoch a identifikovať opatrenia na ich finančnú stabilizáciu s akcentom na podmienky v SR.

Keywords: dôchodkové systémy, ekonomický vývoj, financovanie, kapitalizačný systém

Grant: VEGA č. 1/0001/16
Granter: Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti
Category: AH - Ekonomie
 

Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR     

Author(s):
Michal Bock, Jaromír Tichý

Abstract:

Moral hazard is a concept that has been associated with the mortgage crisis in the US, where large mortgage banks were encouraged to provide loans to almost anyone without quality collateral. After the collapse of these banks, the US government and the US central bank (Fed) invested the capital into these banks to provide them sufficient liquidity. This is an example of moral hazard, where financial institutions can take risks and in case of catastrophic scenario these banks and the management of these banks are not threatened that they would have to be responsible and they follow a simple rule: "too big to fail". The aim of the article is an application of advanced model VaR (Value at Risk) through a time series of income for the corresponding period of the investment portfolio, which consists of eight assets and further the application of this model on stock index SP500, to assess this method in terms of moral hazard. It is primarily about the relevance of this method in practice.

Keywords: Moral hazard, Value at Risk, Stock index, Currency pair, The Incremental VaR

Grant: 7327
Granter: Research project IGA VŠFS Prague
Category: AH - Ekonomie
 


  Journal indexován v databázi BASE, MENDELEY, INDEX COPERNICUS, DRJI.
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.