GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Aktuální číslo

Journal k dispozici zde.

Abecední seznam příspěvků journalu 06 / 02 :

  Licence Creative Commons
 

Využitie konkrétnych prvkov online marketingu v malých a stredných podnikoch awareness of health and acceptance of responsibility     

Author(s):
Adam Bartoš, Monika Jančovičová

Abstract:

Problematika marketingu patrí k častým témam vo vedeckých a odborných kruhoch. Postupným vývojom sa menili prístupy k marketingu a jeho prvkom. Medzi hlavné ciele marketingu patrí prezentácia predávaných tovarov daného podniku a jeho činnosti. Z uvedeného vyplýva, že záujem zviditeľniť sa majú nielen podniky zamerané na dosahovanie zisku, ale aj podniky, ktorých hlavným cieľom nie je dosahovanie zisku. Vznik internetu priniesol do oblasti marketingu nové možnosti a spôsoby prezentácie a predaja tovarov. Internetové stránky ako aj stránky na sociálnych sieťach sa stali dostupnejšími pre podniky. V článku sa zameriavame na mieru využívania vybraných prvkov online marketingu vo výrobných družstvách, ktorých primárnym cieľom nie je dosahovanie zisku a ziskovo zameraných spoločností s ručením obmedzeným.

Keywords: Internet, družstvá, marketing, sociálne siete, small and medium entrepreneurship

Grant: 1/0857/16
Granter: Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií
Category: AH - Ekonomie
 

Organizační struktura v podnikatelských jednotkách v České republice     

Author(s):
Lenka Bílková

Abstract:

Cílem daného příspěvku je prezentovat vybrané výsledky pilotního výzkumu projektu s názvem „Podnikové procesy ve vazbě na vybrané aspekty podnikatelského prostředí.“ Tento výzkum je zaměřen na procesy uvnitř firmy, na které je možno nahlížet ze tří různých úhlů pohledu – struktury podniku, vlastnictví a environmentálního aspektu. Základní myšlenkou článku je detailně představit získané informace o organizační struktuře v jednotlivých podnikatelských subjektech a ověřit je s teoretickými východisky. Příspěvek obsahuje data ohledně organizační struktury – typ organizační struktury, rozpětí a její změny. Data pro vytvořenou databázi byla pořízena prostřednictvím dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v roce 2016 v rámci NUTS II Severovýchod.

Keywords: Organizační struktura, typy organizační struktury, změna organizační struktury, velikost podniku, NUTS II, Česká Republika

Grant: SGS-EF-3300-21141
Granter: Podnikové procesy ve vazbě na vybrané aspekty podnikatelského prostředí
Category: AH - Ekonomie
 

Comparative Analysis of Selected Determinants of Innovation in EU Countries     

Author(s):
Katarzyna Brożek

Abstract:

Bearing in mind that modern economies are transforming at an incredible rate, and at the same time, permanent sources of development are weakening, innovations, and above all their commercialization, are what the EU countries see as an effective solution to the problem of achieving economic growth. When analyzing selected determinants of innovation, it is impossible to underestimate their role and importance. Consequently, the subject matter is relevant both from theoretical as well as practical point of view. The aim of the article is to deepen the definition and multifaceted examination of the relevance of selected determinants of innovation in EU countries. The essence of the research problem is therefore to examine the relationship between the level of innovation in EU countries and the following factors: GDP, number of applied patents, innovative products, or research and development expenditure. In the light of the theoretical research, the following were analyzed: the essence and definitions of innovation. The scientific effects of the study will be to broaden and consolidate current knowledge in this field, and the practical effects will be based on theoretical findings, even in identifying the most important determinants of innovation development in the EU countries.

Keywords: Analysis, Innovation, European Union

Grant: 3351/11/N; DBRMN/2017/037
Granter: Research project implemented as part of scientific research or development work and corresponding assignments that promote the development of young scientists and doctoral students in 2017; The influence of innovativeness on the development of enterprises in Poland with reference to the territorial division of the country
Category: AH - Ekonomie
 

Innovation Strategies Used in Economic Activity     

Author(s):
Katarzyna Brożek

Abstract:

The purpose of the article was to analyze available innovation strategies used by entrepreneurs in running a business activity. In total, the work has a theoretical character, with a significant part of the material characterized by a tabular or schematic form. The first component of the work is a concise introduction to the subject matter, then the second part of the paper discusses the aspects concerning the definition of the word strategy. The third - the main part of the article, based on the subject literature, is devoted to the analysis of innovation strategies. This part of the study has been divided into four sub-parts, including: comparative analysis of innovation strategies by B. Twiss and Ch. Freeman; the fifth and sixth generation innovation model; introversion vs extraversion strategies as well as innovative development strategies. The whole of the considerations is concluded with a summary.

Keywords: Economic Activity, Innovation, Strategies

Grant: 3351/11/N; DBRMN/2017/037
Granter: Research project implemented as part of scientific research or development work and corresponding assignments that promote the development of young scientists and doctoral students in 2017; The influence of innovativeness on the development of enterprises in Poland with reference to the territorial division of the country
Category: AH - Ekonomie
 

Genetická analýza národních plemen hus     

Author(s):
Vladimíra Czerneková, Martina Jochová

Abstract:

Česká husa je původní plemeno husy, které vzniklo na našem území domestikací divoké velké husy. Česká husa chocholatá vznikla z české husy selekcí chocholatých hus. Obě plemena jsou zařazena do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství. Genetická variabilita plemen byla studována pomocí 22 mikrosatelitních markerů: TTUCG1, ZAAS001, CKW19, CKW20, CKW46, ZAAS075, ZAAS175, ZAAS142, CKW14, ZAAS154, CKW15, CKW21, ZAAS054, CKW48, ZAAS039, ZAAS113, ZAAS137, ZAAS169, ZAAS144, TTUCG5, CKW18 a CKW41. Celkový počet alel nalezených na studovaných lokusech byl 55 u české husy a 35 u české husy chocholaté, průměrný počet alel na mikrosatelitní lokus byl 2,5 u české husy a 1,6 u české husy chocholaté. Průměrná hodnota pozorované heterozygotnosti byla 0,18 u české husy a 0,21 u české husy chocholaté. Průměrné hodnoty očekávaných heterozygotností byly 0,19 (česká husa) a 0,18 (česká husa chocholatá).

Keywords: Genetická variabilita, mikrosatelitní DNA, česká husa, česká husa chocholatá

Grant: MZERO0717
Granter: Institucionální podpora ministerstva zemědělství na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Category: EB - Genetika a molekulární biologie
 

Problematika vykazování zisku a Capex     

Author(s):
Šárka Findová, Jan Lhota

Abstract:

Příspěvek má za cíl poukázat na různé chápání vykazování zisku, resp. ukazatelů výkonnosti podniku přes hospodářský výsledek, neboť nemusí být vykazován zisk pouze ze základního rozdílu mezi výnosy a náklady, ale existuje několik ukazatelů, které prokazují tvorbu zisku a používají různé postupy výpočtu. Protože mnohé z ukazatelů pracují s výkazy Capex, je v příspěvku poukázáno na možnost chybovosti, resp. nepřesností ve vykazování Capexu.

Keywords: zisk, Capex, ukazatele, reporting

Grant: SGS17/178/OHK2/3T/12
Granter: Moderní nástroje řízení nákladů
Category: AH - Ekonomie
 

Attenuation Statistics for Satellite Propagation Channel using Optimized Rain Event Selection     

Author(s):
Bernard Adjei-Frimpong, László Csurgai-Horváth

Abstract:

The European Space Agency (ESA) in cooperation with Inmarsat launched the Alphasat communication satellite in 2013 with an experimental payload developed under the frame of ARTES 8 telecommunications program. The Aldo Paraboni payload is hosting two coherent beacons to carry out scientific measurements in the Ka and Q band. Wave propagation characterization and rain attenuation measurements are done in order to qualify the radio channel and improve the existing propagation models. In this paper we detail our measurements and compare them with ITU-R recommendations for rain attenuation statistics. To compare the measured rain attenuation with ITU models it is essential the appropriate selecting the rain events in the time series. In this paper, we present the results of measurements and also manually selected rain events where the goodness of selection is qualified by ITU-R P.837 rain probability for a specific geographical location.

Keywords: Rain attenuation, fading statistics, event selection

Grant: SH/128210
Granter: Stipendium Hungaricum Scholarship Programme for higher educational studies in Hungary
Category: IN - Informatics
 

Problém nízké míry transparentnosti českých neziskových organizací a možnosti jejího řešení     

Author(s):
Marek Jošt

Abstract:

Článek se ve svém úvodu zabývá vymezením definice transparentnosti nestátních neziskových organizací. Samostatná kapitola je věnována výzkumům a studiím zabývajícím se transparentností vybraných typů nestátních neziskových organizací. Přestože se jejich dílčí závěry liší, shodují se ve společném pohledu na míru transparentnosti českého neziskového sektoru, jíž označují jako nedostatečnou. Článek rovněž připomíná důvody vedoucí k tomu, proč je třeba vykonávat dohled nad tímto sektorem a proč je transparentnost tolik důležitá. Hlavní důvod spočívá v prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zejména zmírňování požadavků na povinný audit u některých typů neziskových organizací a nezveřejňování výroční zprávy mohou vést ke zneužití těchto subjektů k financování aktivit prováděných teroristickými skupinami. Vzhledem k tomu, že některé neziskové organizace působí i v zahraničí, v oblastech, kde působí různé teroristické skupiny, tato hrozba narůstá. Také z těchto důvodů článek poukazuje na důležitost dohledu nad neziskovým sektorem, přičemž jednu z cest vidí v nezávislém dohledu ze strany auditora. Samostatná kapitola pojednává o podmínkách povinného auditu na úrovni jednotlivých typů neziskových organizací podle aktuálně platných předpisů. Článek mimo to nabízí také další možnosti, jak zvýšit transparentnost českého neziskového sektoru a do jisté míry i důvěru v jeho činnost.

Keywords: Audit, nestátní neziskové organizace, transparentnost

Grant: 33/2015
Granter: Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské legislativě z pohledu auditorské profese v ČR (se zaměřením na vzdělávání v oblasti auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na auditorském trhu)
Category: AE – Řízení, správa a administrativa, AH - Ekonomie
 

Controlling mechanisms of education of slovak universites     

Author(s):
Zuzana Juhászová, Zuzana Kubaščíková, Miloš Tumpach

Abstract:

The contribution focuses on the characteristics of the environment that affect universities and universities that provide higher education in the Slovak Republic. Higher education is provided through study programs. In order, for the study programs to be provided, the relevant college must go through, or the university pass through a complex accreditation process and demonstrate qualitative, material and personnel security. The educational process in Slovakia is currently undergoing many professional discussions, which should result in proposals for change. The paper addresses the characteristics of the environment as it is currently valid.

Keywords: accreditation, university, study program

Grant: APVV-16-0602
Granter: Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR - od nákladov k hodnote
Category: AH - Ekonomie
 

Analýza kognitívneho a učebných štýlov žiakov, ako determinantov rozvoja vnútornej poznatkovej štruktúry     

Author(s):
Nina Kozárová, Denisa Gunišová

Abstract:

V predkladanom príspevku sa autorky zameriavajú na analýzu učebných štýlov žiakov. Pozornosť venujú tiež diferenciácii v pojmoch učebný štýl a kognitívny štýl. V neposlednom rade venujú pozornosť kognícii v edukačnom procese, kognitívnej modifikácii a metakognícii, ktorú považujú za najsilnejší spôsob myslenia, ktorý umožňuje vo významnej miere rozvinúť učebný potenciál žiakov. Metakognícia je podľa autoriek potrebná nielen na dokončenie zadaných úloh, ale aj pre kritické a tvorivé myslenie, je potrebná pre úspešné učenie sa a pre širokospektrálny rozvoj celej osobnosti človeka.

Keywords: učebný štýl, kognitívny štýl, kognícia, metakognícia, kognitívna modifikácia

Grant: VEGA n.1/0098/17
Granter: Individual Conception and Strategy of Education within the Context of a Teacher´s Professional Development
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Valuation of know-how     

Author(s):
Martin Kyncl

Abstract:

The paper focuses on the valuation of the know-how of engineering companies. The main objective is to create a detailed literature review of research focused on defining, identifying, analyzing and evaluating component know-how and the subsequent pricing mo-dels, know-how, their comparison with standard valuation models and the use of valuation practice.

Keywords: Know-how, valuating methods, valuating models

Grant: SGS17/129/OHK2/2T/12
Granter: Valuation of know-how in the engineering business
Category: AH - Ekonomie
 

Stres a zvládanie záťaže u onkologicky chorých     

Author(s):
Soňa Lovašová

Abstract:

Príspevok sa zaoberá stresom a zvládaním záťaže ako možnými spúšťačmi či moderátormi karcinogénnych ochorení. Analyzuje možnosti zvládania záťaže a venuje sa typológii zvládania z hľadiska typov osobnosti. Popisuje osobnosť typu A, ktorý je rizikovým pre kardiovaskulárne ochorenia, osobnosť typu B, ktorý zvláda oproti typu A stres dobre, osobnosť typu C, ktorý je spájaný spôsobom zvládania záťaže s výskytom karcinogénnych ochorení a osobnosť typu D, ktorý je spájaný s výskytom depresie. Cieľom príspevku je predstaviť výsledky rozsiahlej výskumnej štúdie realizovanej v SR, v rámci ktorej sa potvrdili súvislosti medzi výskytom karcinogénneho ochorenia a spôsobom zvládania záťaže.

Keywords: Stres, zvládanie záťaže, osobnosť typu A, osobnosť typu B, osobnosť typu C, osobnosť typu D, onkologicky chorí

Grant: VEGA 1/0230/15
Granter: Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok
Category: AN - Psychologie
 

Sebaregulácia starostlivosti o seba u študentov sociálnej práce     

Author(s):
Beáta Balogová, Soňa Lovašová, Slavomíra Kočišová

Abstract:

Príspevok pojednáva o starostlivosti o seba z pohľadu jej vykonávaných aktivít a z aspektu sebaregulácie. Poukazuje na sebareguláciu starostlivosti o seba ako jeden z podstatných znakov starostlivosti o seba, ktorý overuje vo výskumnej štúdii na výskumnej vzorke 183 študentov a študentiek sociálnej práce. Výsledky ukázali, že študenti a študentky sociálnej práce sa zameriavajú v prvom rade na oblasť osobného rastu a rozvoja pri starostlivosti o seba. Na základe výsledkov korelačnej analýzy možno konštatovať, že medzi vykonávaním starostlivosti o seba a sebareguláciou v oblasti starostlivosti o seba existuje štatisticky významný vzťah, ktorý má pozitívny charakter.

Keywords: Sebaregulácia, starostlivosť o seba, sociálna práca, študenti sociálnej práce

Grant: APVV-14-0921
Granter: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií
Category: AN - Psychologie
 

Orange peel waste as a reinforcing material for plasticised PVC     

Author(s):
Ali I. Al-Mosawi, Shaymaa Abbas Abdulsada, Csaba Kónya, Gabriella Szemere

Abstract:

Microparticles of orange peel waste have been added as a filler to plasticised PVC with different quantities (1,2,3) wt.% and measured the effect of these additives on the tensile strength of this polymer. The results of the Fourier transform infrared test (FTIR) showed that there are many effective groups in the structure orange peel microparticles that provide the best combination of the PVC and these particles. And according to the active groups found in orange peel, the tensile test results showed an improved tensile strength of plasticised PVC with 1 and 2 wt.% orange peel microparticles but decreased when the addition increased to 3 wt.%.

Keywords: Orange peel, Plasticised PVC, Waste, Tensile strength, FTIR, Microparticles

Grant: International research
Granter: International research
Category: C - Chemistry
 

Náklady na prevod remitencií z Veľkej Británie v kontexte ostatnej finančnej krízy     

Author(s):
Eva Rievajová, Andrej Přívara

Abstract:

V poslednom desaťročí zaznamenali objemy remitencií v celosvetovom meradle obrovský rozmach. Ich dopad na krajiny pôvodu migranta je v ekonomickej literatúre predmetom kontroverzných diskusií. Vlády jednotlivých krajín realizujú rôzne opatrenia zamerané na stimulovanie tohto typu finančných tokov: ide najmä o opatrenia orientované na zníženie nákladov spojených s prevodom remitencií. Zníženie uvedených nákladov je jedným z cieľov udržateľného rozvoja. Koordinátorom tohto úsilia je Svetová banka. Objem remitencií počas ostatnej finančnej krízy bol v podstate konštantný a po kríze sa permanentne zvyšuje. U remitencií posielaných z Veľkej Británie (hlavnej zdrojovej krajiny) do vybranej skupiny desiatich rozvojových krajín pozorujeme rozdielne trendy v prípade nákladov na zasielanie malých súm. To naznačuje potrebu cielenejších a koordinovanejších politík, smerujúcich k znižovaniu uvedených nákladov. V rámci týchto koridorov sa ukazuje, že hlavní operátori v oblasti transferov peňazí zdanlivo nasledujú malých operátorov, snažiacich sa o znižovanie nákladov na prevod remitencií.

Keywords: remitencie, trh peňažných prevodov, silne konkurenčné trhy, koridor

Grant: VEGA 1/0001/16
Granter: Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti
Category: AH - Ekonomie
 

Spojitá regulácia výšky hladiny PID regulátorom na laboratórnom modeli     

Author(s):
Diana Ráškayová,Marek Laciak, Milan Durdán

Abstract:

V príspevku je popísaná multifunkčná stanica Armfield PCT40, veľká procesná nádoba, ktorá je súčasťou laboratórneho modelu a tiež potrebný softvér pre ovládanie multifunkčnej stanice. Príspevok poskytuje návod ako pracovať s multifunkčným zariadením tohto typu a návod ako realizovať praktické úlohy. Cieľom je poskytnúť užívateľom postup pre realizáciu spojitej regulácie pomocou PID regulátora a návrh riadenia pre reguláciu výšky hladiny. Navrhnúť PID regulátor a nadobudnuté parametre aplikovať do praktických úloh.

Keywords: PCT40, meranie výšky hladiny, regulácia výšky hladiny

Grant: APVV-14-0892
Granter: Moderné metódy, algoritmy a prostriedky pre modelovanie, simuláciu, riadenie, analýzu a syntézu procesov a riadiacich systémov
Category: JP - Priemyselné procesy a spracovanie
 

Přenosný etalon určený na kalibraci kontaktních a bezkontaktních očních tonometrů     

Author(s):
Jan Rybář, Miroslav Chytil, Stanislav Ďuriš

Abstract:

Příspěvek se zabývá realizací a následným využitím měřicí aparatury k měření nitroočního tlaku, a to na kontaktních a bezkontaktních očních tonometrech, pomocí tlakového pístu. Navržená měřicí aparatura poskytuje hodnoty pro metrologické zabezpečení očních tonometrů. Tento inovativní návrh umožňuje provádět rychlé a správné kontroly očních tonometrů. Správná kalibrace těchto přístrojů zabezpečí přesné stanovení nitroočního tlaku a napomůže k diagnostice glaukomových onemocnění u pacientů příchozích k oftalmologovi.

Keywords: Glaukom, kalibrace, měřicí aparatura, oční tonometr, přenosný etalon

Grant: KEGA 039STU-4/2017
Granter: Zavádění progresivních metod pro zvyšování úrovně vzdělávacího procesu předmětu metrologie teploty
Category: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
 

Postavenie starobného dôchodkového sporenia v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky     

Author(s):
Peter Sika

Abstract:

Slovenská republika sa pri reforme svojho dôchodkového systému rozhodla pre kombinovaný spôsob financovania dôchodkov, čo spôsobilo vysoké transformačné náklady, ktoré významnou mierou destabilizujú dôchodkový systém a prehlbujú deficit verejných financií a finančnú udržateľnosť dôchodkového systému. Napriek mnohým vládnym pokusom na oslabenie súkromného starobného dôchodkového sporenia a posilnenie verejného priebežného dôchodkového systému nedošlo k naplneniu očakávaných cieľov a z toho dôvodu pristúpila Národná rada Slovenskej republiky k oslabeniu starobného dôchodkového sporenia prostredníctvom súboru opatrení medzi ktoré môžeme zaradiť zmeny percentuálnej sadzby výšky odvodov ako aj zdobrovoľnenie vstupu do tzv. druhého piliera. Od zavedenia dobrovoľného vstupu do druhého piliera vstúpilo do druhého piliera len 30% prichádzajúcich na trh práce. Nízky podiel vstupujúcich zvyšuje súčasné príjmy dôchodkového systému na úkor budúcich výdavkov. Z dlhodobého hľadiska to bude vyvolávať zvýšené deficity v priebežnom dôchodkovom systéme ako aj nižšie výšky budúcich starobných dôchodkov. Ak by do druhého piliera vstupovalo viac ľudí, znamenalo by to vyšší deficit prvého piliera do roku 2080, kvôli väčšiemu výpadku príjmov. Cieľom príspevku je poukázať na postavenie a úlohu starobného dôchodkového sporenia v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky v kontexte dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.

Keywords: udržateľnosť dôchodkového systému, starobné dôchodkové sporenie, dôchodkový vek, deficit verejných financií

Grant: Vega č. 1/0002/16, Vega č. 1/0001/16
Granter: Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily (50%) a Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti (50%)
Category: AH - Ekonomie
 

Comparison of the Slovak Republic and the Czech Republic according to regional competitiveness     

Author(s):
Elena Širá, Dana Kiseľáková, Beáta Šofranková

Abstract:

This paper deals with examination of the position of Slovak and Czech republic with regard to the values of the Regional Competitiveness Index. This index analysed 11 criteria of competitiveness on regional level. Through this index, we can identify the strengths and weaknesses of regions and, of course countries, too. Such assessment and recognition of its current position is of value to the country, but also to the regions themselves.

Keywords: Slovak Republic, Czech Republic, Regional competitiveness, RCI

Grant: APVV-15-0322
Granter: Competitiveness, economic growth and firm survival
Category: AH - Ekonomie
 

Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů     

Author(s):
Tomáš Váchal, Šárka Čálková, Petr Hejtmánek

Abstract:

Článek se zabývá problematikou letní teplotní stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Byl navržen, vyprojektován a postaven objekt ekologicky šetrného domu, jehož konstrukce byla tvořena samonosnou slámou, hlínou a dřevem. Na tomto objektu byly změřeny potřebné hodnoty pro porovnání výsledků s výpočty, ze kterých vychází hypotéza celého výzkumu.

Keywords: teplota, stabilita, sláma, hlína

Grant: SGS17/009/OHK/1T/11
Granter: Technologické, ekonomické a konstrukční zhodnocení realizace environmentálně šetrného objektu na bázi slámy a experimentální zjišťování jeho požárních charakteristik
Category: JN - Stavebnictví
 

Bytová výstavba v Slovenskej republike v kontexte zmien bytovej politiky     

Author(s):
Jarmila Vidová

Abstract:

Politické zmeny po roku 1989 si vyžiadali zásadné zmeny v oblasti inštitucionálneho usporiadania ako aj legislatívne zmeny v oblasti bytovej politiky. Koncepcie štátnej bytovej politiky prijímané od roku1995 v päťročných cykloch vytvárali potrebný rámec pre postupné formulovanie legislatívnych a ekonomických nástrojov na podporu rozvoja bývania. V Koncepcii prijatej v novembri 1995 sa zdôvodňoval ”podporný prístup” k bývaniu, kde jednotlivci nesú základnú zodpovednosť za zabezpečenie si bývania, zatiaľ čo štát a samospráva vytvára vhodné podmienky pre súkromné investície a iniciatívy. Uvedomujúc si spoločenskú zodpovednosť sociálneho štátu, podpora bývania mala byť smerovaná na domácnosti s nízkymi príjmami a iné znevýhodnené skupiny. Kľúčovým cieľom je zlepšiť štandard bývania a vytvoriť organizačný, inštitucionálny, legislatívny a finančný rámec na zabezpečovanie výstavby nových bytov a pre obnovu existujúcich bytov. V príspevku sa venujeme bytovej výstavbe v SR.

Keywords: bývanie, bytová výstavba, potreba bytov

Grant: VEGA 1/0002/16
Granter: Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily
Category: AH - Ekonomie
 

Inclusive Education of Pupils in the Czech Republic     

Author(s):
Helena Vomáčková, Lucie Kolářová

Abstract:

This paper is devoted to the current issue of inclusive education in the Czech regional educational system. With regard to some initial research data, it brings to light the complex problems of inclusion perceived as making a positive contribution to the pupils, by both headmasters and teachers alike, and at the same time as obstacle that brings harm to those who are educated by means of this inclusion method.

Keywords: Inclusion, its obstacles and barriers, contributions of inclusive education, factors of successful inclusive education

Grant: 43201-15000602
Granter: Prevence školní neúspěšnosti žáků se zřetelem k odlišným socioekonomickým a kulturním podmínkám
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation using modern media     

Author(s):
Michal Vostrý

Abstract:

This contribution paper focuses on individuals suffering from dementia (especially in this case, light type of Alzheimer’s disease). The research includes testing of 20 probands which were divided by an intentional selection into two groups: experimental (active participation on further special-pedagogical and ergotherapeutic, also known as work therapy intervention) and control group (passive participation during intervention). The testing was initiated by entrance examinations with the use of standardized Montreal cognitive test. The same test was then used after the intervention within a framework of output testing and the collected data were then compared with each other. The following results than pointed to the fact, that regular intervention for seniors suffering from Alzheimer’s with the use of modern technologies (in this particular case game consoles connected with the Kinect system sensors) and classic “paper and pencil” tests had certain amount of influence on the results of the experimental group, which achieved slightly better results than passive control group which stagnated, or got worse compared with the results at the beginning.

Keywords: dementia, education, elderly education, ergotherapy, special education - intervention, comprehensive rehabilitation

Grant: MGS-16
Granter: Efektivita edukační intervence u osob s Alzheimerovou chorobou
Category: AM - Pedagogika a školství
 


  Journal indexován v databázi BASE, MENDELEY, INDEX COPERNICUS, DRJI.
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.