GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Aktuální číslo

Journal k dispozici zde.

Abecední seznam příspěvků journalu 07 / 01 :

  Licence Creative Commons
 

Empathy and Parenting as Predictors of Loneliness in Adolescent Boys and Girls     

Author(s):
Miroslava Balážová, Ivana Gallová, Ján Praško Pavlov, Miloš Šlepecký

Abstract:

Loneliness becomes a common part of adolescents' lives. In adolescence, the significant predictor of loneliness comes from social environment. Our aim was to monitor the proportion of selected predictors from the family environment – empathy, emotional relationship and parental control of mother and father – on the variability of loneliness in adolescent boys and girls. The research group consisted of 206 adolescents (84 boys and 122 girls) aged 10-18. We used an adjusted version of Basic empathy scale, Parenting style questionnaire and UCLA- Loneliness Scale (3rd Revision). We found out that selected factors of family environment explain 16.1% variability of loneliness in adolescent boys and 23.4% variability of loneliness in adolescent girls. The most significant from selected factors of loneliness seem to be emotional relationship of the parent of the opposite sex.

Keywords: empathy of parent, emotional relationship, parenting control, loneliness, adolescence

Grant: 001UKF-2/2016
Granter: Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre
Category: A - Spoločenské vědy
 

Pohybová aktivita u detí s DM 1. typu verzus budúci učitelia     

Author(s):
Ľubica Derňárová, Jana Cinová, Andrea Šuličová, Zuzana Novotná, Tatiana Šantová, Zuzana Šimová, Ľudmila Majerníková, Matúš Kozel

Abstract:

Chronické ochorenie diabetes mellitus (DM) 1. typu je štatistický veľmi často vyskytujúce sa u detí. V rámci kvality života detského pacienta a jeho rodiny prináša mnoho obmedzení, nevynímajúc aj oblasť pohybovej aktivity. Táto oblasť okrem iných predstavuje významný aspekt v liečbe ochorenia. Deti s DM 1. typu sú integrované do výchovno - vzdelávacieho procesu. Z tohto dôvodu je žiaduce, aby učitelia boli efektívne informovaní o významných špecifikách pohybovej aktivity u týchto detí, nakoľko v súčasnosti na školách absentuje pozícia školskej sestry. Autori v príspevku uvádzajú do pozornosti výsledky prieskumných zistení zameraných na úroveň informovanosti budúcich učiteľov, ako aj učiteľov už vykonávajúcich pedagogickú prax o dôležitosti významných atribútoch pohybovej aktivity u detí s DM 1.typu. Konštatujú, že budúci učitelia a učitelia s pedagogickou praxou majú minimálne alebo nesprávne informácie v danej oblasti. Zistená skutočnosť, môže výrazne ovplyvniť vznik závažných komplikácii, nevynímajúc ani negatívny vplyv na kvalitu života detí.

Keywords: chronické ochorenie, DM 1.typu, liečba, dieťa, učiteľ, pohybová aktivita, informovanosť, prieskum

Grant: 024PU-4/2016
Granter: Kega: Inovatívne spôsoby edukácie rodičov a detí s ochorením diabetes mellitus 1.typu
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Dezinvestície – prehľad determinantov presunu investícií     

Author(s):
Ľubomír Darmo

Abstract:

Dezinvestície, teda presun priamych zahraničných investícií do inej krajiny, alebo jednoducho odchod investora z hostiteľskej krajiny sa v súčasnom období stali neoddeliteľnou súčasťou hospodárstiev jednotlivých krajín. Odchodom investora z krajiny tak krajina prichádza p pozitívne efekty, ktoré zahraničné investície prinášajú, najmä rast produktivity, rast zamestnanosti, rast exportu ale aj používanie nových technologických zariadení a postupov. Môžeme rozlišovať viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnite investora opustiť hostiteľskú krajinu. Determinanty ovplyvňujúce rozhodnutie o zatvorení a presune zahraničnej afiliácie sú mikroekonomického a makroekonomického charakteru. Medzi mikroekonomické determinanty zaraďujeme najmä ziskovosť, efektívnosť výroby, možnosti odbytu produktov a pod. Makroekonomické determinanty sú napríklad politická a ekonomická stabilita resp. nestabilita, úroveň dopytu v domácej ekonomike, dopyt v zahraniční, rastúca cena práce a iných výrobných surovín, daňová politika krajiny a pod. Článok predstavuje vstup do analýzy determinantov dezinvestícií a poukazuje na základné makroekonomické determinanty podnecujúce presun priamych zahraničných investícií do iných krajín.

Keywords: dezinvestície, determinanty presunu investícií, priame zahraničné investície

Grant: VEGA 1/0975/15
Granter: Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie
Category: AH - Ekonomie
 

Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD a možnosti primární prevence v podmínkách školy     

Author(s):
Lucie Dončevová

Abstract:

Cílem výzkumu bylo přispět k řešení problematiky úrazovosti dětí s poruchami pozornosti ve školním prostředí. Zahraniční výzkum zaměřený na analýzu úrazů u dětí s různým typem disability potvrdil, výrazně vyšší prevalenci úrazů u dětí s ADD/ADHD ve srovnání s dětmi bez disability. Děti s disabilitou představují rizikovou skupinu ve vztahu k úrazům ve školním prostředí. V České republice se toto téma stává aktuální především z hlediska řešení problematiky prevence úrazů v dětském věku. Do výzkumného šetření bylo zařazeno 100 žáků s ADHD a 100 žáků bez ADHD. Úrazová data byla shromažďována v časovém období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017. Pro sběr údajů byl použit nestandardizovaný dotazník vlastní konstrukce, který tvořilo 12 položek. Otázky byly uzavřené a monitorovaly povahu školních úrazů a pohlaví a věk respondentů. Ze 100 položených dotazníků dětí s ADHD utrpělo 49 úraz (49 %) a u dětí intaktních se jednalo o 26 úrazů (26 %), z čehož vyplívá, že přibližně každé druhé dítě s poruchou pozornosti prodělaly během školní docházky nějaký typ úrazu, zatímco u dětí intaktních se jednalo přibližně o každé čtvrté dítě. Nejčastějším mechanismem vzniku úrazu byl pád a lokalizací na těle byla horní končetina. Primární prevence zahrnuje celkovou přípravu dítěte, zaměření na zvládnutí koncentrace a hyperaktivity a využití senzomotorických cvičení vedených odborníky na danou problematiku.

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, (ADHD), disabilita, Ergoterapie, prevence, úraz

Grant: IG2017-72101-16-0003
Granter: Analýza úrazových dat a návrh preventivních opatření u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Design-Based Research of an ESP Coursebook: Results of a Questionnaire Survey     

Author(s):
Eva Ellederová

Abstract:

The article presents the research methodology and the first results of design-based research of a coursebook for English for specific purposes (hereinafter referred to as ESP) carried out in cooperation between the Institute for Research in School Education of the Faculty of Education at Masaryk University and the Department of Foreign Languages of the Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology in Brno. Besides the gradual development of the coursebook, design-based research contributes to the development of both a dominant theory, in our case the theory of design and evaluation of ESP coursebooks and new theories leading to an educational reform not only in ESP teaching and learning. The following chapters focus on research design, research tool and samples characteristics, data analysis and interpretation resulting from a questionnaire survey.

Keywords: Design-based research, ESP coursebook, intervention, iteration, design principles, evaluation criteria checklist, questionnaire survey

Grant: MUNI/A/0881/2017
Granter: Aktev VII.
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Personality Profiles of Members of the Army of the Czech Republic     

Author(s):
Jolana Fedorková

Abstract:

A number of requirements that vary in time, space and content are posed on a military professional. If a member of the Armed Forces wants to be successful in his/her activity, his/her competencies will be assessed in terms of a fully-prepared professional who will have the prerequisites for the performance and development of capabilities in the military environment. A personality profile plays an important role within the meaning of stable dispositions and characteristics – parameters of adequate behaviour in the military activity. The study focuses on the personality profile of professional soldiers and the comparison with the corresponding authorized profiles of the Czech population, for the findings of which the NEO-PI-R questionnaire was used. The research activity and its results are part of a project solution for the organization development entitled "Development of Social Competencies of the Commander-Leader" realized by the Department of Leadership at the Faculty of Military Leadership of the University of Defence in Brno.

Keywords: personality profile of a soldier, exercise of military profession, army, conscientiousness, extraversion

Grant: LEADER (DZRO K-104)
Granter: Rozvoj sociálních kompetencí vojáka-leadera
Category: AM - Pedagogy and education
 

Historical excursion into health and senior education     

Author(s):
Drahomíra Gracová

Abstract:

This work focuses on the characteristic features of medical, educational and andragogical approach in the individual historical stages of senior education development. The historical development of senior education within the individual stages of human development is described in detail in order to draw attention to the historical context which influenced the process. Educational and ethical aspects related to the issue are explored. We also focus on the specific features of senior education, educators’ competences – specialised, andragogical-geragogic and personal – with the emphasis on the ethical approaches towards the target group.

Keywords: ageing, old age, senior, education, specific features of senior education, educator competences, ethical competence

Grant: VEGA MŠ SR No.1/0581/16
Granter: VEGA 1/0581/16: Andragogical Ethic in the Theory of Adult Education
Category: AM - Pedagogy and education
 

Strengthening company management through partial managerial activities     

Author(s):
Anna Jacková

Abstract:

In the idea of improving management, it is necessary to look at the managerial mode implemented by the manager at the level of the management of the company or at the level of the internal organizational unit. It seems simple. However, it is not. First, it is necessary to realize that management is not a monolithic activity but a part of the movement influence of other movements that have their logic and intent. If the control is not taken into account, a conflict arises from a movement collision resulting in impaired energy. Therefore, it is important to realize that management is a concentrated effort to achieve the goal with the smallest energy consumption. It consists of several sub-activities, referred to as partial managerial activities, or partial managerial activities, including planning, decision-making, organizing, staffing, leading of people and control. Because they represent the most widespread understanding of the essence of management, they are also referred to in the literature as sequential managerial activities.

Keywords: Planning, decision-making, organizing, staffing, leading of people, control, managerial roles.

Grant: FVG/24/2018
Granter: Faculty research grant of the Faculty of Management Science and Informatics of the University of Žilina, in Žilina
Category: AH - Ekonomie
 

Inteligencia u detí so špecifickými poruchami učenia     

Author(s):
Mária Jančiarová, Marta Popelková

Abstract:

Cieľom príspevku je zmapovať úroveň inteligencie u detí so špecifickými poruchami učenia. Skúmanie intelektových schopností prostredníctvom štandardizovaných inteligenčných testov je nevyhnutným krokom na identifikovanie predností a nedostatkov u detí so špecifickými poruchami učenia (Polleti, 2014). Výskumu sa zúčastnilo 77 detí so špecifickými poruchami učenia vo veku od 7-15 rokov (M=10.35, SD=2.58). Úroveň inteligencie sme zaznamenávali prostredníctvom Wechslerovej škály na meranie inteligencie pre deti (WISC III). Výsledky ukazujú, že úroveň inteligencie u detí s poruchami učenia sa líši od štandardizačnej vzorky. Najľahší subtest s najvyšším dosiahnutým skóre bol Doplňovanie obrázkov, najťažší s najnižším dosiahnutým skóre bol subtest Aritmetika.

Keywords: špecifické poruchy učenia, inteligencia, Wechslerova škála na meranie inteligencie pre deti

Grant: 1/0577/16
Granter: VEGA Osobnostné a interpersonálne faktory adaptívneho vývinu adolescentov v kontexte školského prostredia
Category: AN - Psychologie
 

Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu     

Author(s):
Kateřina Janků, Martin Kaleja

Abstract:

Prezentované sdělení pojednává o smyslovém aktivizačním přístupu, zahrnujícím širokou plejádu metod a technik, označovaném jako Snoezelen, který se využívá za účelem poskytnutí podpory, motivace, zprostředkování zkušeností osobám s postižením různého věku, zejména však dětem a dospívajícím s vícečetným postižením. Autoři textu nastiňují význam Snoezelenu ve trilinearitě rovin, které reflektují samotnou epistemologickou základnu konceptu, cílené spojení s vědním oborem speciální pedagogika s návazností na její praxi, a rovněž badatelskou činnost, ve které poukazují na absenci potřebných speciálněpedagogických výzkumných záměrů v prostoru České republiky (Janků, Kaleja, 2018). Na konci svého příspěvku prezentují vybrané dílčí závěry z realizovaných empiricky uchopených schémat.

Keywords: Snoezelen, speciální pedagogika, výzkum, praxe

Grant: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Granter: OP VVV „Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí“
Category: AM - Pedagogy and education
 

Legislatívne zmeny v kontexte priamej a nepriamej formy výkonu miestnej samosprávy     

Author(s):
Simona Kováčová, Natália Kováčová

Abstract:

Dňa 1. februára 2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila svojím významom a niektorými zmenami pomerne zásadnú novelu základného predpisu samosprávy - zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018, ktorej primárnym účelom bolo flexibilne reagovať na viaceré podnety a poznatky vyplývajúce z aplikačnej praxe. Vychádzajúc z uvedeného je primárnym cieľom príspevku vyzdvihnúť najdôležitejšie zmeny, v kontexte nepriamej a priamej formy výkonu samosprávy rezultujúce z novely zákona, s akcentom na explikáciu a zhodnotenie úpravy pre funkčnosť a efektivitu miestnej samosprávy a komunálnej politiky.

Keywords: miestne referendum, starosta, obecné zastupiteľstvo, novela zákona o obecnom zriadení

Grant: (4)2018
Granter: VEGA, Politický marketing a voličské správanie v komunálnych voľbách na Slovensku
Category: AE - Řízení, správa a administrativa
 

Význam simulačných metód v hodnotení vzdelávacieho prostredia v nelekárskych študijných odboroch     

Author(s):
Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná

Abstract:

Cieľom článku je poukázať na využívanie simulačných metód v rámci vzdelávania v odbornej príprave v nelekárskych zdravotníckych odboroch. Cieľ. Zistiť vplyv simulačných metód na hodnotenie vzdelávacieho prostredia študentmi. Súbor. Súbor tvorilo 60 študentov 3. ročníka v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy (N=40, 66,66 %) a v odbore Ošetrovateľstvo (N=20, 33,33%). Priemerný vek bol 21 rokov. Metóda. Pre potreby štúdie bol zvolený Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM), ktorý predstavuje testovací nástroj, špeciálne určený na hodnotenie vzdelávacieho prostredia inštitúcií v zdravotníckych profesiách. Výsledky. Celkové skóre hodnotiace výučbové prostredie študentami pred výučbou v simulačnom laboratóriu bolo 118,49/200 bodov a po zrealizovanej výučbe 124.62/200. V oboch prípadoch predstavuje hodnotenie viac pozitívne ako negatívne. Záver. Štúdia ukázala, že študenti síce pred aj po výučbe v simulačnom laboratóriu vnímajú vzdelávacie prostredie viac pozitívne ako negatívne, ale bodové hodnotenie sa zvýšilo. Môžeme teda zhodnotiť, že študenti využívanie simulačných metód hodnotia ako pozitívny faktor vo výučbe.

Keywords: DREEM. Nelekárske študijné odbory. Prostredie. Simulačné metódy.

Grant: 017PU-4/2012
Granter: Inovačné prvky duálneho vzdelávania zamerané na predanalytickú a analytickú fázu laboratórnych vyšetrení
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Value profiles of members of the Army of the Czech republic     

Author(s):
Ivana Nekvapilová

Abstract:

The aim of the research was to find out what value profiles exist among military professionals at the beginning of their careers and whether their representation differs from the population distribution of the Czech Republic. As a basic tool the Portrait Values Questionnaire (PVQ) created by S. Schwartz was used in an abridged version of 21 items. The research sample consisted of 151 respondents - students in tertiary education. It has been found that the Openness to Change value is represented most strongly among the respondents, which corresponds more to the overall preference of the value in the population than to the desired Conservatism value of the military environment. The results have been obtained in connection with the solution of a specific research project on the moral integrity of military professionals and used to improve and develop the education of military professional ethics.

Keywords: value, value profile, value education, training of military professionals

Grant: SV15-FVL-K104-06-MIK
Granter: The Moral Integrity of the Personality of the Army of the Czech Republic
Category: AN - Psychology
 

Banking union     

Author(s):
Marcel Novák

Abstract:

The financial crisis has unequivocally demonstrated that simple coordination is insufficient, especially in the context of a single currency, and that joint decision-making and better coordination at Union level is needed. It was important to limit the growing risk of fragmentation of the EU banking markets, which greatly undermined the single market in financial services and disrupted the effective transmission of monetary policy to the real economy throughout the euro area. The author approaches the historical overview of the major events that led to the establishment of a banking union in the EU. In the closing part, the contribution will focus on subjective assessment of the organization and functioning of the Bank Union. Using the SWOT analysis, it will evaluate the benefits and disadvantages of the Bank Union. The results of the work show that for the complete introduction of the banking union it is necessary to complete the work on the 3rd Pillar as well as to ensure the specificity of the banking systems called "Host countries" to be taken into account in the implementation and construction of the 3rd Pillar.

Keywords: banking union, singe supervisory mechanism, single resolution mechanism, European deposit insurance scheme

Grant: 1/0975/15
Granter: Macroeconomic and microeconomic effects and impacts of inflation and deflation
Category: AH - Ekonomie
 

Univerzity a výdavkové politiky podpory výskumu a vývoja zo zdrojov Európskej únie: Prípadová štúdia regiónov Slovenska     

Author(s):
Peter Pisár

Abstract:

Výdavkové politiky podpory výskumu a vývoja zo strany štátu a nadnárodných zoskupení a nositeľov ich inovácií, pozitívne ovplyvňujú rast inovačnej výkonnosti krajín a jej regiónov. Podiel výdavkov na vedu a výskum, predovšetkým zo strany univerzít, sa významne zmenil práve v súvislosti s vplyvom podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rokoch 2007-2013. Cieľom state je preskúmať rozsah investícií nositeľov inovácií do výskumu a vývoja v regiónoch Slovenska v porovnaní s krajinami EÚ, ako aj samotného vplyvu podpory zo štrukturálnych fondov EÚ. Okrem samotnej analýzy poukazuje na významnú zmenu v pomere analyzovaných výdavkov a významného vplyvu verejného sektora na vzdelávanie, ktoré je spôsobené vysokým pridelením prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ do oblasti vedy a výskumu. Prípadová štúdia podáva príklad efektívneho spôsobu implementácie účinných výdavkových politík regiónov na Slovensku a Európskej únie.

Keywords: Inovácie, inovačný proces, verejné politiky a výdavky do výskumu a vývoja, nositelia inovácií, štrukturálne fondy EÚ a operačný programy

Grant: VEGA 1/1009/16
Granter: Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni
Category: AH - Ekonomie
 

Regionálne diferencie na trhu práce v Slovenskej republike     

Author(s):
Eva Rievajová, Roman Klimko

Abstract:

Vývoj ekonomických, sociálnych a geografických nerovností je dôležitým predmetom záujmu spoločnosti. Zamestnanosť je jedným z nosných ukazovateľov ekonomickej výkonnosti regiónov, ale i predpokladom pre ich samotný rozvoj. Regionálne disparity na Slovensku sa ukazujú ako trvalý problém i napriek vyšším rastom HDP. Sociálna a ekonomická úroveň regiónov SR vystupuje do popredia najmä v súvislosti s vnímaním rozdielov medzi jednotlivými krajmi. Ako nezamestnanosť, tak i výška miezd vykazujú v slovenských podmienkach značnú mieru regionálnej diferenciácie. Veľké rozdiely možno pozorovať najmä medzi hlavným mestom Bratislava a ostatnými regiónmi Slovenska, čo súvisí s postavením hlavného mesta ako ekonomicky dominantného regiónu, a naopak s ekonomickým zaostávaním viacerých regiónov najmä na strednom a východnom Slovensku. Napriek existencii legislatívnych opatrení na úrovni SR aj EÚ sa ciele v odstraňovaní regionálnych disparít v podmienkach Slovenskej republiky doteraz nedarí úspešne dosahovať. Príspevok je zameraný na identifikovanie regionálnych disparít a príčin ich vzniku s akcentom na nezamestnanosť a mzdové rozdiely v krajoch Slovenska.

Keywords: regionálne disparity, regionálny rozvoj, nezamestnanosť

Grant: VEGA 1/0001/16, 1/0367/17
Granter: VEGA č. 1/0001/16 Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti; VEGA č. 1/0367/17 Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie
Category: AH - Ekonomie
 

Vzájomné súvislosti na trhu práce a trhu bývania v kontexte minimálnej mzdy v Slovenskej republike     

Author(s):
Peter Sika

Abstract:

Nízke mzdové ohodnotenie pracovnej sily a nerozvinutý nájomný bytový sektor spôsobuje nízku mobilitu, ktorá vyúsťuje do jej pasivity pri uplatňovaní sa na regionálnom trhu práce. Legislatívne zavedenie minimálnej mzdy do právneho systému Slovenskej republiky vyvoláva dlhodobé spory medzi sociálnymi partnermi ohľadom jej opodstatnenia a taktiež ohľadom jej dopadov najmä na trh práce Slovenskej republiky a na ostatné sektory ekonomiky. Zástancovia štátom regulovanej úpravy minimálnej mzdy zdôrazňujú jej nevyhnutnosť pri zabezpečení si nevyhnutných základných životných potrieb. Na druhej strane odporcovia argumentujú dopadmi na zvyšujúcu sa nezamestnanosť a rastom mzdových nákladov. Štát ako tretí účastník tripartity neprichádza so systémovými riešeniami, ktoré by prispeli k zvýšenej mobilite pracovnej sily a jej odpútaní sa od minimálnej príjmovej veličiny. Hlavnou bariérou je nerozvinutý nájomný bytový sektor, ktorý vytvára takmer neriešiteľné bariéry pri mobilite pracovnej sily. Cieľom príspevku sú vzájomné súvislosti medzi trhom práce a trhom bývania v kontexte minimálnych príjmových veličín v Slovenskej republike.

Keywords: trh práce, trh bývania, minimálna mzda, nezamestnanosť, mobilita

Grant: 1/0002/16, 1/0001/16
Granter: VEGA Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily
Category: AH - Ekonomie
 

Odhaľovanie čiernej práce na Slovensku     

Author(s):
Silvia Treľová

Abstract:

Čierna práca nie je fenoménom súčasnosti. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie predstavujú v rámci pracovnoprávnych vzťahov vážny problém, a to nielen v podmienkach Slovenskej republiky. Výkon čiernej práce má negatívny vplyv na osoby participujúce na výkone čiernej práce, ale taktiež má neblahý dopad aj na celú spoločnosť. Vzhľadom na priebežné zisťovanie výkonu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania z hľadiska aplikačnej praxe v Slovenskej republike sú kompetentné orgány nútené zintenzívňovať vyhľadávanie a potieranie výkonu nelegálnej práce. Jej pomerne vysoký výskyt by mohli zmierniť nielen legislatívne opatrenia, ale aj účinné zásahy v podobe kontrol a uložených sankcií zo strany inšpektorátov práce.

Keywords: Čierna práca, nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, inšpektorát práce, zamestnanec, zamestnávateľ, sankcie

Grant: 1/0203/16
Granter: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch
Category: AG - Právní vědy
 

Konštruktivizmus a jeho uplatnenie vo vyučovaní     

Author(s):
Zdenka Uherová, Anna Horňáková

Abstract:

Zakladateľom konštruktivizmu je J. Piaget. V rámci konštruktivizmu existuje viacero prúdov, nie je jednoznačnou koncepciou vyučovania. Pojem konštruktivizmus sa spája s viacerími konštruktivistickými prístupmi, koncepciami a teóriami. Vyučovanie s prvkami konštruktivizmu podporuje inováciu vyučovania a usiluje sa zlepšiť priebeh a výsledky vyučovacieho procesu a učebnej činnosti žiakov. Jeho snahou je prekonať klasické, tradičné vyučovanie. Konštruktivizmus sa zaoberá učením sa s porozumením, používa výrazy prekoncept, konštrukt. Vychádza z toho, čoho je žiak schopný a berie do úvahy jednotlivé vývojové štádiá. Konštruktivistické vyučovanie umožňuje formovať a rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. Konštruktivistické vyučovanie kladie vyššie požiadavky na osobnosť učiteľa než je to v tradičnom vyučovaní.

Keywords: Konštruktivizmus, konštruktivistické vyučovanie, prekoncept, konštrukt, žiak, učiteľ

Grant: KEGA 014PU-4/2017
Granter: Špecializované laboratórium pre podporu výučby odbornej praxe v rádiologickej technike
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Possibilities of social work in the school environment with students with risk behaviors     

Author(s):
Veronika Vasiľová, Soňa Lovašová

Abstract:

The socio-political changes that took place in the second half of 20th century had an impact even to the perception of the school as the basic institution in society. Ever since this period, increased emphasis has been placed on the cooperation of pedagogues with the other professionals working with the children and youth. Such multidisciplinary teams are merging and in the foreign countries (mainly in the USA, Great Britain, Germany, the Scandinavian countries, etc.) are social workers a fundamental part of them. Social workers are absent in the school environment in our conditions (Slovak and Czech republics). The purpose of this paper is to highlight why social workers should be established specialists in the school environment and part of multidisciplinary school teams. The paper presents a point of view of the elementary school pupil in the context of his social environment. Authors have therefore applied the mentioned problematics into the ecological perspective, in which it is appealed to the importance of ecological thinking while solving client’s problem. This exactly emerges as the crucial issue in relation to prevention and intervention of problem behavior of children and youth. Authors consider it important to realize the broader links of relationships between the pupils family and the school as well as the pupil’s environment, where the social and cultural systems and institutions belongs, that can be predictors of pupil’s social risk behavior. Presented paper has theoretical as well as empirically-application character. In the theoretical part, the elementary school pupil and its social environment are characterized with an emphasis on the stressful situations in this development period. The empirical part of the article presents the main results of a pilot study aimed at finding the coherence between perceived social support and stress management strategies, as possible predictors of problem behavior of pupils in elementary schools.

Keywords: Ecological perspective. Socio-therapy. Social work in school. Coping.

Grant: VEGA 1/0285/18
Granter: Risk behaviors of adolescents as clients of social work due to their loneliness
Category: AN - Psychology
 

Globalizačné procesy a ich vplyv na proces vzdelávania     

Author(s):
Jarmila Vidová

Abstract:

V procese globalizácie je dôležitým zdrojom hospodárskeho rastu nepochybne ľudský kapitál, ktorý predstavuje znalosti a skúsenosti. Jeho formovanie je ovplyvnené predovšetkým počas vzdelávacieho procesu. Vzdelávanie je proces, ktorý nemožno podceňovať. Musí sa neustále zlepšovať, pretože stále čelíme mnohým globalizačným výzvam, ako je nezamestnanosť a transformácia pracovného sveta. Rizikom na trhu práce sú tí, ktorí majú problém nájsť si vhodnú prácu v mieste svojho bydliska a musia sa za prácou sťahovať. V príspevku sme sa sústredili na globalizačné riziká, nezamestnanosť mladých ľudí a následne sme sa zamerali na identifikáciu potreby začleniť podnikateľské vzdelávanie do vzdelávacieho procesu, čo je predpokladom pozitívneho riešenia vyššie uvedených problémov.

Keywords: Globalizácia, vzdelávanie, produktivita práce

Grant: VEGA 1/0002/16
Granter: Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily
Category: AH – Ekonomie
 

Communication strategy in the area of readership of 15-year-old pupils in the Moravian-Silesian Region     

Author(s):
Dana Vicherkova

Abstract:

The article informs about a qualitatively oriented survey of communication strategies (specific reader strategies) for selected fifteen-year-old primary school pupils in the MS Region (Moravian-Silesian Region). The text describes, analyzes, and evaluates the selected outcomes of the exploratory survey of problem phenomena using the semi-structured conversation method with primary school pupils. The aim of the text is to describe factors that can affect the level of reading strategies of pupils in the home and school environments.

Keywords: communication and reading strategies, metamotivation and metacognition of the pupil, self-regulation, literacy models

Grant: CZ.02.3.68 / 0.0 / 0.0 / 16_038 / 0006778
Granter: Pre-graduation Education in Pedagogic Fields at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava
Category: AM – Pedagogy and education
 

Berlinov postoj k otázke primárnosti slobody     

Author(s):
Magdaléna Steinhauser Wesserlová

Abstract:

Článok sa venuje objasneniu pozície hodnoty slobody v systéme hodnôt u Isaiaha Berlina Ústrednou myšlienkou je preskúmanie primárnosti hodnoty slobody, pretože je hodnotou, ktorej Berlin vo svojej práci venuje najväčšiu pozornosť. Sloboda predstavuje pre neho základný a smerodajný faktor uvažovania o svete. Keďže odhaliť dôvody akcentu hodnoty slobody je možné len prostredníctvom analýzy základných čŕt hodnotového pluralizmu, článok sa usiluje o vymedzenie najvýznamnejších charakteristík Berlinovej etickej teórie. Zámerom štúdie nie je len analýza a interpretácia hodnotového pluralizmu ako morálnej štruktúry, ale jej cieľom je poukázať aj na prejav pluralizmu v sociálno-politickej realite. Obsah článku je preto koncipovaný ako analýza hodnotového pluralizmu napomáhajúca vymedzeniu postaveniu slobody v Berlinovom koncepte z teoretickej aj praktickej perspektívy.

Keywords: Isaiah Berlin, sloboda, hodnotový pluralizmus, neredukovateľnosť, nezlučiteľnosť, nesúmerateľnosť

Grant: 1/0496/18
Granter: VEGA: Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii
Category: AA – Filozofia a náboženstvo
 

Potreba odbornej praxe pre výučbu v rádiologickej technike     

Author(s):
Anna Horňáková, Ľudmila Miženková

Abstract:

Zdravotnícky systém vychádza z predpokladu, že na zabezpečenie požadovanej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby zdravotnícki pracovníci boli odborne pripravení v súlade s najnovšími poznatkami vedy, výskumu a praxe. Študijný odbor-rádiologická technika na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je akreditovaný MŠ SR od roku 2015. V súvislosti s týmto novovytvoreným študijným programom v rámci vedecko-výskumného projektu MŠ SR KEGA bolo zriadené špecializované laboratórium pre podporu výučby odbornej praxe. Odborná prax je súčasťou vzdelávania rádiologických technikov a je nevyhnutná pre vykonávanie tohto náročného a zodpovedného povolania.

Keywords: Zdravotníctvo, vzdelávanie, rádiologický technik, odborná prax

Grant: KEGA č. 014PU – 4/2017
Granter: Špecializované laboratórium pre podporu výučby odbornej praxe v rádiologickej technike
Category: FP - Ostatní lékařské obory
 

Self-management pacientov s poruchami lipidového spektra a jeho vplyv na vyšetrenie krvi v preanalytickej fáze     

Author(s):
Zuzana novotná, Ľubomíra Lizáková

Abstract:

Laboratórne vyšetrenia majú veľký význam nielen pri diagnostike ochorení, ale sú dôležité aj pri monitorovaní ich priebehu, overovaní účinnosti liečby, určovaní prognózy ochorenia a plánovaní ďalších potrebných vyšetrení. Aby bol výsledok vyšetrenia objektívny nestačí iba zaistiť bezchybné prevedenie samotného odberu, ale potrebné je adekvátne poučenie pacienta o tom, ako má prísť na odber pripravený, kedy a ako často má odber absolvovať. Pri vyšetrení krvných lipidov je dôležité aby si pacient uvedomil, že ich koncentrácia závisí od mnohých vonkajších a vnútorných faktorov. Cieľom výskumu bolo identifikovať deficity vo vedomostiach respondentov o self-managemente svojho zdravotného stavu a o zásadách prípravy na krvné laboratórne vyšetrenie. U 50 respondentov s diagnostikovanou hyperlipoproteinémiou sme pomocou neštandardizovaného dotazníka zisťovali úroveň kompetencií pri monitorovaní svojho zdravotného stavu. Najvýznamnejšie deficity v kompetenciách respondentov sme zistili v problematike neznalosti významu pojmu lipidový index, v problematike rizík a vplyvu poruchy metabolizmu tukov na orgánové systémy. Optimálne hodnoty krvných lipidov nepozná ani polovica respondentov a svoju poslednú hladinu cholesterolu z nich nevedelo uviesť viac ako 30 %. Vedomosti o správnej príprave na odber krvi sme zistili iba u polovice respondentov. Detekcia vedomostných deficitov pacienta v problematike porúch metabolizmu lipidov, rizikách, ktoré pacienta ohrozujú a príprave na ich správne stanovenie umožňujú v klinickej praxi lepšie smerovanie preventívnej edukačnej činnosti zdravotníkov a efektívnejšiu prevenciu následkov tohto ochorenia.

Keywords: metabolizmus tukov, vyšetrenie lipidov, kompetencia, pacient, edukácia

Grant: 043PU-4/2016 2016
Granter: Inovačné prvky duálneho vzdelávania zamerané na predanalytickú a analytickú fázu laboratórnych vyšetrení
Category: FA - Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
 

Vzdelávanie v paliatívnej starostlivosti s využitím multimediálnych prostriedkov     

Author(s):
Alica Slamková, Ľubica Poledníková

Abstract:

Jedna z aktuálnych metód pre získanie kvalitných vedomostí v oblasti paliatívnej starostlivosti je e-learning ako multimediálna podpora vzdelávacieho procesu s použitím moderných informačných prostriedkov a komunikačných technológií. Cieľom príspevku je prezentácia hodnotenia úrovne kurzu študentmi, ktorý je výstupom projektu KEGA 022UKF-4/2015 pod názvom: „Multimediálna podpora vzdelávania členov interdisciplinárneho tímu so zameraním na paliatívnu starostlivosť“. Projekt je obohatený multimediálnymi prvkami a dopĺňa prezenčné vzdelávanie študentov bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo, t. z. pregraduálnu prípravu budúcich sestier. Názory študentov sme porovnali s názormi sestier na vzdelávanie v paliatívnej starostlivosti počas obdobia ich vzdelávania. Pre hodnotenie kurzu sme vytvorili dotazník vlastnej konštrukcie obsahujúci 20 položiek, na ktoré študenti odpovedali pomocou Likertovej škály: (od 1 – neprimerané po 5- celkovo primerané). Sedem otázok bolo otvorených. Dotazník pre sestry obsahoval 15 otázok (jedna otázka bola otvorená) bol umiestnený na portáli Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. V porovnatelných položkách vykazovali vyššie hodnoty odpovede študentov. Študenti najvyššie hodnotili položky: odborná úroveň tém (x=4,38; SD 0,83), obsahová stránka kurzu (x=4,35; SD 0,84) a prístupnosť a rozsah odbornej literatúry (x=4,31; SD 0,79). Hodnotenie sestier bolo nasledujúce: obsahová stránka (x=3,27; SD 1,07), odborná úroveň (x=3,23; SD 1,12) a rozsah informácií v oblasti biologických potrieb (x=3,10; SD 1,06). Na základe voľných odpovedí respondentov môžeme konštatovať, že študenti hodnotili úroveň kurzu pozitívne. Napriek tomu konštatujú spolu so sestrami, že je stále potrebná zvýšená informovanosť v oblasti paliatívnej starostlivosti u odbornej aj laickej verejnosti, k čomu môže prispieť aj uvedený vzdelávací kurz.

Keywords: Paliatívna starostlivosť, vzdelávanie sestier, vzdelávanie študentov, e–vzdelávanie, informačno – komunikačné technológie.

Grant: KEGA 022UKF-4/2015
Granter: Multimediálna podpora vzdelávania členov interdisciplinárneho tímu so zameraním na paliatívnu starostlivosť
Category: FP - Ostatní lékařské obory
 

Mobile Robot Localization and Path Planning in Open Street Map     

Author(s):
Martina Dekanová, František Duchoň, Peter Pásztó, Michal Adamík, Marián Kľúčik

Abstract:

This paper deals with path planning algorithms used in mobile robot navigation and robot localization method is shortly described. The position of mobile robot is estimated by GNSS measurements. This position is then used for localization of mobile robot in a known map. The road map is obtained from Open Street Map. This map can be considered as a weighted graph. On this graph, two different path planning methods are applied: A* algorithm and Dijkstra's algorithm. These algorithms are compared at the end of this paper.

Keywords: Open Street Map, Path Planning, Dijkstra's algorithm, A* algorithm, GNSS Localization, Mobile Robot

Grant: VEGA 1/0752/17
Granter: Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí
Category: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
 

Systém pro změnu adhezní síly u silničního experimentálního vozidla     

Author(s):
Petr Jilek, Ivo Šefčík

Abstract:

Článek pojednává o řízeném ovlivnění adhezní síly ve styku kola silničního vozidla s vozovkou. V první části je uveden způsob, jakým je dosaženo snížení adhezní síly. Následuje seznámení s experimentálním vozidlem s Alternativním SkidCarem, na kterém se realizovaly experimentální měření, vzájemné zhodnocení výhod a nevýhod experimentálního vozidla s Alternativním SkidCarem a jízdy na kluzném povrchu metod experimentálních zkoušek. Cílem článku je zjištění, jak velký je rozdíl v chování vozidla, když se adhezní síla mění za pomoci změny radiální reakce a za změny součinitele adheze.

Keywords: silniční vozidlo, adheze, pneumatika, adhezor, experimentální vozidlo

Grant: SGS_2018_023
Granter: Realizace elektro-hydraulického ovládání skluzového podvozku experimentálního automobilu II
Category: JR - Ostatní strojírenství
 

Models and methods for technical and economic decision-making with link to sustainable development of industrial settlements     

Author(s):
Darja Kubečková, Stanislav Smugala

Abstract:

The model tools and methods for technical and economic decision-making may contribute to solution of a wide range of social and technical issues including, among others, the issues of sustainable development of industrial settlements. Achieving of a quality decision with elimination of an attitudinal factor is the goal of each decision-making process. The use of multi-criterion analysis is one of the options employable in the decision-making process. The issues are documented on a case study of prefab block of flats meant for rehabilitation and reconstructions, and that are located in the industrial territories.

Keywords: Industrial area, multicriterion analysis, sustainable, buildig-up

Grant: 2017, 2018
Granter: The conceptual development of science, research and innovation for 2017 and 2018 dedicated for VŠB-TU Ostrava by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.
Category: JN - Stavebnictví
 

Optimization and verifying designed parts for hevy loads     

Author(s):
Stanislav Prýl, Jaroslav Fábera

Abstract:

This work focuses on the design of a rotating station for weighty and bulky products. It was a combination of diverse requirements based on practice, technical and design requirements and appropriate real design possibilities. Verification of technical designs and safety requirements was carried out using a CAD Solidworks simulation, which was used for the strength calculation. By checking the structural design using the finite element method, it has been found that we need to optimize the stiffeners of the supporting elements. By optimizing, it has been achieved the weight reduction of the station and the stiffness increase at critical design points.

Keywords: optimization, simulation, FEM, CAD

Grant: LO 1213
Granter: ESV – Excelentní Strojírenský Výzkum
Category: JQ - Strojní zařízení a nástroje
 
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.