GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Current Issue

Journal is available here.

Alphabetical list of papers of 07 / 02 : :

  Licence Creative Commons
 

Requirements on Human Resources in Context of Industry 4.0     

Author(s):
Emil Wojčák, Lukáš Copuš, Miriama Majtánová

Abstract:

Each industrial revolution caused changes in several fields, including the human resources in organisations. The aim of the paper is to theoretically summarize the main findings about changes in the requirements on human resources from the point of view of their knowledge and in the context of industrial revolutions. Then analyse current trends in management theories and outline their application in the process of adapting organizations to the industry 4.0 and finally, identify key themes for human resources research in the future as a basis for the identification of requirements on human resources in the context of industry 4.0. The findings show that during the 1st industrial revolution, there was not a formalized education or training (before or after starting a job) and no specific knowledge and skills were required. During the 2nd industrial revolution, suitable candidate for the position was required (physically and mentally) and there was a training after starting a job. During the 3rd industrial revolution, educated candidate was required (before starting a job).

Keywords: industry 4.0, human resources, knowledge management, learning organization

Grant: APVV-17-0656
Granter: Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0
Category: AH - Ekonómia
 

Analýza výdavkov na výskum a vývoj na Slovensku     

Author(s):
Ľubomír Darmo

Abstract:

Krajiny uvedomujúce si rýchle zmeny súčasného prostredia smerom k rozsiahlejšiemu využívaniu technológií podporujú výskum a vývoj. Podniky tak majú snahu realizovať výskum a vývoj, ale hlavne zavádzať nové poznatky do praxe. Týmto prispievajú k nárastu domáceho produktu, zvyšujú medzinárodnú konkurencieschopnosť krajiny, teda sú významným zdrojom ekonomického rastu v krajine. Podpora výskumu a vývoja nie je len fiškálna. Významné sú legislatívne zmeny, ochrana duševných práv alebo vlastníctva patentov a podobne. Článok sa zaoberá analýzou výdavkov na výskum a vývoj. Na tieto výdavky sa môžeme pozerať z viacerých hľadísk a členení. Práve tieto rozdiely sú v článku analyzované a preskúmané. Z údajov vyplýva, že Slovensko dlhodobo vynakladá najviac prostriedkov na základný výskum. Podobne, množstvo výdavkov je smerovaných na univerzity, pričom podiel súkromného sektora klesá. Pozitívne je, že narastajú výdavky zo strany zahraničia. Dlhodobo bol však podiel výdavkov na výskum a vývoj na vytvorenom domácom produkte pod úrovňou jedného percenta a len v poslednom období výdavky presiahli túto hodnotu.

Keywords: Veda, Výskum a vývoj, Štruktúra výdavkov.

Grant: 1/0975/15
Granter: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt: Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie
Category: AH - Ekonomie
 

Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy     

Author(s):
Adéla Hanáková, Jana Zvědělíková, Eva Urbanovská

Abstract:

When parents are informed about their child´s hearing loss, they often must make a relatively quick decision as to communication options. Speech and language therapists or practitioners can provide information to support their decision about technology (cochlear implantation) and auditory-verbal practice. For this reason, the practitioners should know how it differs from other communication options and the existing evidence related to auditory-verbal practice. This article reviews that evidence and how it influences a broad understanding of auditory-verbal practice.

Keywords: research, auditory-verbal therapy, children with hearing impairment, technology, cochlear implant, evidence-based practice

Grant: IGA_PdF_2018_008
Granter: Výzkum specifik speciálněpedagogické intervence a poradenství
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Zisťovanie jednotlivých faktorov determinujúcich existenciálnu úzkosť jedinca     

Author(s):
Jana Hubinská, Dominika Doktorová, Veronika Kalivodová

Abstract:

V článku sa zameriavame na konkrétne faktory akými sú vzdelanie, zdravie, pohlavie a finančná spokojnosť jedinca, ktoré sú významnými determinantami posudzovania existenciálnej úzkosti jedincom. Výskum sa zameriava predovšetkým na mladších a stredne dospelých respondentov, rôzneho pohlavia, stupňa vzdelania aj miesta bydliska v Slovenskej republike. Výskumného šetrenia, kvantitatívneho charakteru sa zúčastnilo 202 respondentov. Z výsledkov vyplýva, že muži v porovnaní so ženami prežívajú vyššiu mieru existenciálnej osamelosti, že medzi respondentmi s vysokoškolským vzdelaním a s respondentmi s nižším vzdelaním, neexistuje štatisticky významný rozdiel v prežívanej úzkosti so slobody a zodpovednosti. Ďalším zistením je, že nižšia miera v oblasti zdravia nesúvisí s prežívaním existenciálnej konečnosti a medzi výrazne podpriemernou finančnou situáciu jedinca a úzkosťou z konečnosti života neexistuje štatisticky významná súvislosť.

Keywords: Existenciálna úzkosť, osamelosť, sloboda, zodpovednosť, konečnosť, faktory životnej spokojnosti

Grant: No2017-1-PL01-KA204-038609
Granter: Hybrid Stories in Adult Education
Category: AN - Psychologie
 

Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České republice     

Author(s):
Martin Kaleja

Abstract:

Příspěvek svým obsahem prezentuje existující nedostatky v současném pojetí kurikula školního vzdělávání a v jeho realizaci v institucionálních podmínkách České republiky. Školní edukace se uskutečňuje v souladu s kurikulárními dokumenty státní úrovně. Školy1 jako výchovně vzdělávací instituce při tvorbě školních vzdělávacích programů tuto úroveň musí reflektovat. Jejich podoba může být průběžně aktualizovaná, vždy s reflexí k charakteristice školy, objektům a subjektům dané instituce, na niž se uskutečňuje školní vzdělávání. Pedagogové zprostředkováváním obsahů a jejich realizací ve výchovně vzdělávacích procesech zajišťují transmisi kulturní, společenskou a sociální. Aplikací kurikula formují názory, postoje, hodnoty a podílejí se na vytváření vztahů objektů vzdělávání (dětí a žáků) k sobě sama, k lidem, k předmětům a k různým jevům. Kapitola v textu, prezentující výzkumná zjištění k připravenosti pedagogů pro práci s různými skupinami děti a žáků, interpretuje výstražně nízkou subjektivně vnímanou připravenost pedagogických profesionálů, na kterou by měl český školský systém adekvátně reagovat. K primárním cílům tohoto sdělení patří prezentace subjektivní a subjektivizované reflexe autora k řešenému problému v kontextu České republiky, jejichž záměr tkví především v ilustraci kvalitativně orientované individuální výzkumné úrovně a společensky či sociálně demonstrovaných konkrétních vybraných příkladů vztažných k tématu z terénu školské praxe.

Keywords: kurikulum, vzdělávání, pedagog, škola, reflexe, koncepce, realizace, odlišnost, jinakost, inkluze, pedagog

Grant: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Granter: OP VVV „Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí“
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Deskripcia základných charakteristík stres faktorov participantov vo vybranom súbore participantov     

Author(s):
Karol Kováč

Abstract:

Činnosť srdca, počet tepov a ich pravidelnosť je ukazovateľom toho, ako kardiovaskulárny systém a nervový systém reagujú na zmenu vonkajších podmienok organizmu. Tie môžu byť zdrojom stresu, ktorý pri dlhodobom pôsobení negatívne vplýva na zdravie jedinca a podmieňuje o neho vznik civilizačních ochorení. Činnosť kardiovaskulárního systému je koordinovaná autonómnym nervovýcm systémom, konkrétne sympatickým a parasympatickým. Analýzou HRV sme dospeli k záverom, že až 40,3% recipientov uvádzalo zlý index únavy, pričom horšie výsledky dosiahli ženy. Povzbudivé bolo, že až 49,1% recipientov malo autonómny nervový systém vyvážený a telesný stres, ako aj mentálny stres bol u väčšiny recipientov v medziach normy, ako aj stresová odolnosť, čo hodnotíme pozitívne.

Keywords: Kardiovaskulárny systém, Autonómny nervový systém, HRV, Stres

Grant: FPPV-01-2018
Granter: Inštitucionálny projekt UCM. Prieskum stresových faktorov vo vybraných regiónoch Slovenska
Category: AN - Psychológia
 

Evaluating the Know-how of a Mechanical Engineering Company in the Czech Republic     

Author(s):
Martin Kyncl

Abstract:

This paper on the Evaluating the Know-how of the Mechanical Engineering Company in the Czech Republic serves as a basis for the solution of scientific research objectives, as the aim of the thesis is to establish the methodology of identification of components of intangible assets, the proposal of the data structure for valuation of intangible assets of the engineering company, intangible assets, especially know-how and a proposal to transform qualitative data into quantitative. This focus on the quantitative parameters instead of the qualitative ones that are used to provide more objective data. The main content of the article is the presentation of a questionnaire for the fulfillment of the aforementioned partial goals. Questions are then evaluated on a scale of 1 to 10 to get the most relevant results. The output is then evaluated by a certain number of points from the maximum number of achievable points, which serves as a basis for the valuation model, which further serves to evaluate the know-how of a selected example of a defined business and to compare the result with the valuation by a classical method of valuing intangible assets.

Keywords: Valuating of Know-how, Valuating methods, Survey

Grant: SGS17/129/OHK2/2T/12
Granter: Valuation of Know-how in the Engineering Business
Category: AH - Ekonomie
 

Stress Analysis of Pneumatic-Flexible Element     

Author(s):
Silvia Medvecká-Beňová, Peter Kaššay

Abstract:

High elasticity and ability to withstand without damage relatively large repetitive deformations are technical properties of rubber. These properties of rubber are used in pneumatic flexible couplings. For solution of problem of deformation and stress analysis of pneumatic-flexible element by means of the finite element method it is important to define precisely the material properties of these pneumatic-flexible elements. The paper deals with creation of computational model of a pneumatic-flexible element of a pneumatic flexible coupling. This model is used for solution of deformation and stress problems by finite element method.

Keywords: pneumatic-flexible element, material properties, finite element method, stress, deformation

Grant: 1. Project was created with support from the PhD students and young researchers project entitled. 2. APVV-16-0259.
Granter: 1. Solution of a control system element for mechanical systems’ continuous tuning. 2. Research and development of combustion technology based on controlled homogenous charge compression ignition in order to reduce nitrogen oxide emissions of motor vehicles.
Category: JR - Other machinery industry
 

Židovská tematika v česko-židovské perspektivě: cyklus povídek Modche a Rezi     

Author(s):
Alexej Mikulášek

Abstract:

V následujícím příspěvku se zaměříme na soubor povídek nazvaný Modche a Rezi, jenž byl napsán česko-židovským spisovatelem, humoristou, dramatikem a žurnalistou Vojtěchem Rakousem (1862-1935, vl. jménem Adalbert Österreicher/Östreicher). V povídkách, jež se staly edičně nejúspěšnějším cyklem celého jeho prozaického díla, zobrazil české židy/Židy žijící především na vesnici, do ní plně „vrostlé“. Vytvořil v nich realistické a přesvědčivé charaktery postav. Člen českožidovského „asimilačního“ hnutí, jehož počátek spadá do sedmdesátých let minulého století, i čestný člen „Spolku českých akademiků židů“ koncipoval celou řadu komických scén těžících ze situační i jazykové komiky. Tyto mají své kořeny v přímé koexistenci Čechů a židů/Židů. Čeští židé se v nich stali neoddělitelným elementem českého kulturního prostoru. Rakousovo dílo Modche a Rezi je sice idylické, nechce být sociologickou studií, ale autor je vynikající vypravěč, jeho literární jazyk, ovlivněný jidiš i českým nářečím, je bohatý a stylisticky konkrétní.

Keywords: Vojtěch Rakous, česká a židovská témata v literatuře, česko-židovské hnutí

Grant: 001UKF-2/2016
Granter: Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre
Category: AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize
 

Úvod do problematiky benchmarkingu nezávislých kultúrnych centier     

Author(s):
Vernonika Moravčíková

Abstract:

Príspevok predstavuje úvodný vhľad do problematiky hodnotenia a porovnávania aktivít, výstupov a pôsobenia nezávislých kultúrnych centier na Slovensku. Predstavuje východiskový materiál pre ďalší podrobnejší výskum v sledovanej oblasti v rámci riešenia grantovej úlohy Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989. Príspevok sa zaoberá problematikou a možnosťami aplikácie metódy benchmarkingu na špecifickú oblasť aktivít kultúrneho sektora, teda konkrétne na pôsobnosť nezávislých kultúrnych centier.

Keywords: Nezávislé kultúrne centrum, benchmarking, kultúrny sektor, hodnotenie

Grant: VEGA 1/0282/18
Granter: Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989
Category: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
 

Price development in the V4 countries - microeconomic overview     

Author(s):
Marcel Novák

Abstract:

The aim of the article is to look more closely at the price development in the V4 countries and in this context, we analyze the impacts and consequences of the inflationary, deflationary pricing on a different economic subject. A comparative analysis of price developments in the V4 countries confirms divergent price developments. The volatility of the HICP components as well as the change in the methodology for reporting the inflation of the Statistical office in Slovakia is one of the reasons for the fluctuation of the price level. 2% inflation target of the European Central Bank and rising prices, the Slovak inhabitants did not lose. Nominal wages grew faster than prices (cumulatively by about 30% since 2009 compared to a rise in prices, which was cumulative by about 15%). Similar developments can be expected by the end of 2020. One of the negative effects of the relationship between inflation and wages is the development on the Slovak credit market, where low interest rates have created room for the fastest growth of loans to households and businesses in the EU, resulting in the alarming growth of Slovak indebtedness.

Keywords: inflation, interest rates, nominal wages, indebtedness

Grant: 1/0975/15
Granter: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Project: Macroeconomic and microeconomic effects and impacts of inflation and deflation.
Category: AH - Ekonomie
 

The Pitfalls of Diagnosing Sudden Infant Death Syndrome: Case Studies     

Author(s):
Ivana Olecká, Adéla Lemrová

Abstract:

The autopsy diagnostics of children generally include specific features, however no clear guidelines are available. Most discussions centre around the diagnosis of SIDS. In practice, some cases may be falsely diagnosed as SIDS whereas they actually involve intentionally violent acts. The aim of this paper is to describe the pitfalls of diagnosing the causes of the sudden and unexpected deaths of infants using three actual case reports from the Czech Republic. The common feature of these cases was the assumption that the death had been caused by SIDS or was diagnosed as such, while child abuse and neglect syndrome or other maltreatment was suspected. The research method of choice was a retrospective content analysis of all the medical and forensic autopsy reports of three infants who died within the 1st year of life. Two of these cases were judged as the result of SIDS, the third one as a violent death. Forensic-medical diagnoses affect the subsequent procedures of law enforcement authorities.

Keywords: death, infant, violence, forensic medicine, autopsy, guidelines, SIDS, CAN

Grant: IGA_LF_2018_023
Granter: Retrospective analysis of the sudden, unexpected, violent mortality of children under the age of five
Category: Ostatní lékařské obory, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
 

Overenie reliability slovenskej verzie MMPI-A     

Author(s):
Marta Vavrová, Zuzana Rojková

Abstract:

Štúdia prezentuje časť procesu overovania psychometrických charakteristík slovenskej verzie MMPI-A. Po overení validity inventória bola realizovaná analýza jeho reliability, konkrétne stability získaných výsledkov v čase. Overenie reliability prebehlo prostredníctvom test-retestu na vzorke 25 adolescentov pre všetky štandardné klinické, validizačné, obsahové a doplnkové škály. Odstup medzi meraniami bol v rozsahu 1 týždňa. Výsledky testovania korelačných koeficientov medzi hodnotami prvých a druhých meraní vo všetkých škálach vypovedajú o štatisticky významných silných a veľmi silných koreláciách v intervale .54 - .98. Výsledky potvrdili reliabilitu slovenskej verzie MMPI-A.

Keywords: MMPI-A, reliabilita, test-retest

Grant: FPPV-34-2018
Granter: Slovenská verzia MMPI-A: adaptácia a overenie psychometrických charakteristík
Category: AN - Psychológia
 

Edukácia detí s diabetes mellitus ako významný determinant úspěšnej integrácie v školských zariadeniach     

Author(s):
Tatiana Šantová, Andrea Šuličová, Ľubica Derňárová, Jana Cinová, Zuzana Novotná, Zuzana Šimová

Abstract:

Diabetes mellitus (DM) je jedným z najzávažnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení modernej civilizácie s výrazným nárastom nových prípadov každý rok. Ochorenie môže postihnúť nie len dospelých, ale hlavne deti a dospievajúcich. V roku 2015 bolo na Slovensku evidovaných a liečených0T 0T345 475 diabetikov (161 133 mužov a 184 342 žien). Z celkového počtu evidovaných diabetikov je 7,3 % pacientov s DM 1. typu (80T)0T. V Európe, stúpa výskyt ochorenia u detí v predškolskom veku o päť percent ročne a u starších detí a adolescentov o tri percentá ročne. Edukácia zohráva pri ochorení DM 1.typu významnú úlohu a stáva sa neodmysliteľnou súčasťou liečby. Pred samotným nástupom dieťaťa do školského zariadenia je potrebné, aby si rodičia overili, či dieťa bude schopné integrovať sa v školskom zariadení a samostatne zvládať krízové situácie spojené s ochorením. Ani novovzniknutá diagnóza nie je dôvodom na to, aby bol nástup do školy odložený. Preto je potrebné učiteľa informovať o základných pojmoch a o možnom vzniku komplikácii vyplývajúcich z ochorenia (3).

Keywords: Diabetes mellitus 1.typu. Edukácia. Prieskum

Grant: KEGA č. 024PU-4/2016
Granter: Inovatívne spôsoby edukácie rodičov a detí s ochorením diabetes mellitus 1 . typu.
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Prevencia psychickej záťaže pomáhajúcich profesií     

Author(s):
Tatiana Šantová, Andrea Šuličová, Ľubica Derňárová, Jana Cinová, Zuzana Šimová

Abstract:

Pracovné prostredie pomáhajúcich profesií sa vyznačuje určitými rizikovými faktormi, ktoré významne ovplyvňujú psychické zdravie, celkovú psychickú pohodu, ako aj prežívanie spokojnosti s prácou. Nadmerná pracovná záťaž zvyšuje riziko chybných výkonov a rozhodnutí, pracovných úrazov a psychosomatických ochorení u pracovníkov. Pociťovanie nadmernej fyzickej, ako aj psychickej záťaže sú vo všeobecnosti u pracovníkov pomáhajúcich profesií dôvodom odchodu zo zamestnania. Najzávažnejším typom záťaže pracovníkov pomáhajúcich profesií je psychická záťaž, ktorá výrazne ovplyvňuje emocionálnu a sociálnu oblasť. Z tohto dôvodu je dôležité uplatňovať preventívne opatrenia súvisiace so syndrómom vyhorenia.

Keywords: Pomáhajúca profesia. Sestra. Lekár. Psychológ. Pedagóg. Psychická záťaž. Prevencia. Syndróm vyhorenia. Prieskum

Grant: KEGA č. 024PU-4/2016
Granter: Inovatívne spôsoby edukácie rodičov a detí s ochorením diabetes mellitus 1 . typu.
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Vedomosti pedagógov o zvládaní komplikácií diabetes mellitus 1. typu u detí v predškolskom a školskom veku     

Author(s):
Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Ľubica Derňarová, Jana Cinová, Zuzana Novotná, Zuzana Šimová

Abstract:

Diabetes mellitus 1. typu (DM 1.) v detskom a adolescentnom veku závažným spôsobom ovplyvňuje pobyt dieťaťa v školskom zariadení. Výskyt DM 1. v detskom veku podľa štatistických údajov v súčasnosti narastá, preto čoraz častejšie budú pedagógovia konfrontovaní s rôznymi komplikáciami, ktoré ochorenie prináša. Hlavným cieľom štúdie bolo zistiť úroveň informovanosti pedagógov o ochorení DM 1. a zvládaní komplikácií, ktoré môžu nastať počas pobytu dieťaťa v školskom zariadení – v materskej alebo základnej škole. Úroveň vedomostí a názory pedagógov na danú problematiku sme zisťovali prostredníctvom dotazníka. Respondenti by na základe príznakov u dieťaťa vedeli rozlíšiť stav hypoglykémie a hyperglykémie, ale nevedeli by vykonať potrebné opatrenia v rámci 1. pomoci – laickej. Na základe výsledkov prieskumu informovanosti pedagógov o ochorení DM, môžeme potvrdiť potrebu zvýšenia úrovne informovanosti o danej problematike na školách a zvýšiť tak pocit bezpečia detí s DM a ich rodičov počas školskej dochádzky a eliminovať vznik prípadných komplikácií.

Keywords: Vedomosti. Názory. Pedagóg. Diabetes mellitus I. typu. Komplikácie.

Grant: KEGA č. 024PU- 4/2016
Granter: Inovatívne spôsoby edukácie rodičov a detí s ochorením diabetes mellitus I. typu
Category: AM – Pedagogika a školstvo
 

Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků     

Author(s):
Eva Urbanovská, Adéla Hanáková, Jana Zvědělíková

Abstract:

Sebepojetí chápeme jako souhrn představ a hodnotících soudů o sobě samém. Toto hodnocení je dáno a formováno nejen vnitřními predispozicemi každého z nás, ale také zpětnou vazbou od okolí. Vycházíme tak z pojetí Hartla, Hartlové (2010), Koukolíka (2008) a dalších odborníků. Předkládaný příspěvek představuje sebepojetí pedagogických pracovníků a poukazuje na rozličné faktory, které tento fenomén formují. Představen bude také výzkum realizovaný v rámci studentské grantové soutěže – „Výzkum specifik speciálněpedagogické intervence a poradenství“ (IGA_PdF_2018_008). Cílem výzkumu bylo přinést poznatky o současném sebepojetí speciálních pedagogů, vyhledání kritických míst pro odbornou podporu a v neposlední řadě i informace k využití při přípravě budoucích speciálních pedagogů.

Keywords: sebepojetí, reflexe, pedagogický pracovník, speciální vzdělávací potřeby, pracovní spokojenost, efektivita práce

Grant: IGA_PdF_2018_008
Granter: Výzkum specifik speciálněpedagogické intervence a poradenství
Category: AM – Pedagogika a školstvo
 

Evaluation of education intervention in the elderly with respect to the state of cognitive functions in the Ústí region     

Author(s):
Michal Vostrý, Hana Kynštová, Petra Pecharová, Zuzana Hudáková

Abstract:

The results presented here were gained based on the internal grant competition (UJEP-IGS-2018-72-001-1) provided by the University of Jana Evangelisty Purkyně in Ústí nad Labem focusing on The Evaluation of Ergotherapeutic Intervention with a Focus on Geriatric Clientele in Ústí nad Labem which was realised in 2018. In this project we cooperated with 60 probands that were diagnosed with a medium form of Alzheimer‘s diasese. The number of persons with Alzheimer’s disease is constantly increasing. In 2014 was the number of people with this diagnosis on territory of the Czech Republic over 153 000, while for 2020 is an estimate over 183 000, so the statistical data confirm a well-known fact that the number of these people will increase constantly which is given also by the overall aging of the population. At people suffering from the Alzheimer’s disease occurs the gradual deterioration of cognitive functions with a following amnesia and a disorientation by place, time and person. The aim of our intervention was to secure educational procedures which would help seniors to fight with this problematics. We focused on input, control and output testing within education with a help of standardized test Bristol activity scale. We used classical rehabilitation approaches for the educational intervention using modern technologies, in this case virtual reality which freely available commercial product Playstation offers us. Thus virtual reality has become a very helpful assistant for cognitive rehabilitation to us. Special educational procedures were focused not only on the development of cognitive functions but also on the development of rough and fine motoring where we used a number of training sheets that support the pencil – paper form of work. We used a smaller size of the work sheets for the development of fine motoring and a larger size for the development of rough motoring. It means there were engaged not only the tiny joints of the hand but also the bigger joints such as a shoulder joint. The total probands’s movement was provided by fitness trainings which were completed by elements of cognitive rehabilitation.

Keywords: dementia, education, elderly education, ergotherapy, special education - intervention, comprehensive rehabilitation

Grant: UJEP-IGS-2018-72-001-1
Granter: Zhodnocení ergoterapeutické intervence se zaměřením na geriatrickou klientelu v ÚK
Category: AM - Pedagogy and education
 
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.