GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Aktuální číslo

Journal 11 / 01 je k dispozici zde.

Abecední seznam příspěvků journalu 11 / 01 :

  Licence Creative Commons
 

Activation of synovial fibroblasts with osteoarthritic synovial membrane and Hoffa´s fat pad in comparison with synthetic cytokines     

Author(s):
Slavomira Gulova, Jana Matejova, Lucia Slovinsk, Marek Lacko, Jan Rosocha, Denisa Harvanova

Abstract:

Osteoarthritis (OA) belongs to the most common degenerative joint diseases in adults. Nowadays, there are mostly symptomatic treatments and therefore, is necessary to create an appropriate in vitro OA model to analyse new therapeutic options. In this study, we used synovial fibroblasts (SFs) isolated from synovial membrane (SM) and for their stimulation we used cytokines IFNγ, TNFα+ IL-1β or OA tissues (SM, Hoffa´s fat pad (HFP), cartilage). We analysed influence of inflammatory agents on SFs proliferation, morphology and secretion. Significant results in proliferation rate were observed in groups stimulated with IFNγ and HFP. In groups stimulated with HFP, SM and TNFα + IL-1β were detected higher levels of inflammatory cytokines IL-6, IL-8, MCP1, GRO. These findings suggest that stimulation of SFs with OA tissues is comparable with cytokines and could be used for future OA research.

Keywords: osteoarthritis, synovial fibroblasts, in vitro model

Grant: APVV 17-0118, OPENMED ITMS2014+: 313011V455
Granter: Exosomes derived from mesenchymal stem cells as potential alternatives to stem cell therapy for treatment of osteoarthritis. Open scientific community for modern interdisciplinary research in medicine.
Category: FP - Ostatní lékařské obory
 

Sociálny aspekt integrácie žiaka s ADHD na prvom stupni základnej školy     

Author(s):
Libuša Gužíková, Vladimíra Poláčková

Abstract:

Kvalita integrácie žiaka s poruchou správania a pozornosti sa vyznačuje viacerými aspektmi, ktoré podporujú proces komplexného začlenenia tohto žiaka do vyučovacieho procesu. Príspevok sa zameriava najmä na sociálny aspekt integrácie s dôrazom na vzájomné vzťahy v triede. Úroveň sociálneho začlenenia žiaka s ADHD na prvom stupni základnej školy sme zisťovali s použitím štandardizovaného výskumného nástroja sociometrie a analýzou ďalších nástrojov sme overovali valitidu a reliabilitu skúmaného problému. Zo skúmania na základe získaného počtu negatívnych volieb vyplynulo, že žiaci s ADHD nepatria v triede medzi obľúbených žiakov, čo je naozaj kritická situácia v súčasnosti, keďže sú enormné snahy implementovať inklúziu do škôl. Inklúzia znamená úplné akceptovanie výnimočnosti každého z nás. Zozbierané údaje sú vyhodnotené prostredníctvom vypracovaných sociogramov a sociometrických matíc. Výsledkom riešenia danej problematiky sú návrhy, ktoré odporúčame aplikovať do praxe.

Keywords: socializácia, integrácia, sociálna integrácia, ADHD, sociometria

Grant: UGA č. V/4/2022
Granter: Socioekonomický status rodiny a prospech žiaka v škole
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Kontrola a prevencia nozokomiálnych nákaz v zdravotnických zariadeniach     

Author(s):
Lívia Hadašová, Terézia Fertaľová, Tatiana Šantová

Abstract:

Nozokomiálne infekcie vedú ku zvýšeniu morbidity, mortality a ku zvýšeným nákladom na zdravotnú starostlivosť. Z uvedených dôvodov sa manažéri v zdravotníckych zariadeniach musia zamerať na vytvorenie efektívneho manažmentu kontroly a prevencie nemocničných infekcií. Výsledky výskumu poukázali na skutočnosť, že z pohľadu sestier najväčší problém v prevencii nozokomiálnych nákaz predstavuje nedostatok zdravotníckeho personálu. V boji proti vzniku a šíreniu nozokomiálnych nákaz sestry využívajú opatrenia ako izolácia pacienta, vyčlenenie zdravotníckych pomôcok pre pacienta, častejšia dekontaminácia a dezinfekcia povrchov a prostredia.

Keywords: nozokomiálne nákazy, sestry, ošetrovateľská starostlivosť, prevencia kontrola

Grant: K- 21-108-201-01
Granter: Simulčné centrum starostlivosti o chronické rany.
Category: FP - Ostatní lékařské obory
 

Zmeny v architektúre koreňovej sústavy rastlín rajčiaka jedlého po aplikácii arbuskulárnych mykoríznych húb v podmienkach stresu zo sucha     

Author(s):
Katarína Hrčková, Marcela Gubišová, Jozef Gubiš, Miroslav Horník, Martina Hudcovicová

Abstract:

V príspevku sú hodnotené rastové parametre a koreňová sústava rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) po inokulácii trojicou arbuskulárnych mykoríznych húb (AMF) Rhizoglomus irregulare, Funneliformis mosseae a Funneliformis caledonium. Mladé rastliny inokulovanej aj kontrolnej skupiny boli vystavené podmienkam nedostatku vody. Dominantným faktorom bol stres zo sucha, ktorý signifikantne redukoval prírastok nadzemnej biomasy, výšku rastlín, hrúbku stonky aj počet listov. Na úrovni koreňového systému došlo k výraznému skráteniu celkovej dĺžky, makroskopického povrchu aj objemu koreňov. Aplikácia AMF vykazovala pozitívny trend v sledovaných znakoch v oboch typoch pestovateľských podmienok, hoci rozdiely neboli štatisticky významné. Zásadný prínos inokulácie bol zaznamenaný v podmienkach stresu, kedy takto ošetrené rastliny dokázali zachovať základné parametre koreňovej sústavy na úrovni neinokulovaných rastlín v optimálnych podmienkach. Aplikácia AMF podporila vetvenie koreňovej sústavy a spôsobila signifikantné zmeny v podieloch koreňov prvého a druhého rádu na celkovom počte sekundárnych koreňov.

Keywords: abiotický stres, arbuskulárna mykoríza, koreňová architektúra, rajčiak jedlý

Grant: APVV-17-0150
Granter: Interakcie arbuskulárnych mykoríznych húb s rastlinami v stresových podmienkach a ich potenciál pri fytoremediačných metódach
Category: GD – Hnojení, závlahy, zpracování půdy
 

Operná a operetná tvorba na území Slovenska (v období od baroka po romantizmus)     

Author(s):
Zuzana Hubinská, Ivana Lacková

Abstract:

Opera je hudobnodramatický fenomén, ktorý sa vykryštalizoval v európskej hudbe 17. storočia. Na území Slovenska sa však začal vyvíjať pomerne neskoro. Faktory ovplyvňujúce vývoj slovenskej opernej tvorby majú predovšetkým estetický a sociálny charakter. Štýlové a myšlienkové tendencie súviseli s možnosťami operných autorov tvoriť v slobode a v jej zmysle uplatniť v operných dielach východiská a kompozičné postupy, ktoré sú s ňou vo vnútornom súlade. Táto možnosť nebola vo všetkých vývinových obdobiach slovenskej opernej tvorby samozrejmosťou. V predkladanom príspevku prinášame náhľad na skúmanú problematiku vývoja opery na Slovensku od baroka po romantizmus.

Keywords: Slovensko, opera, opereta, barok, romantizmus

Grant: VI/3/2022
Granter: Dimenzia kognitívnych spôsobilostí ako nový prostriedok pedagogickej interpretácie hudobnodramatického diela
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Odborně speciálně pedagogický diskurs k otázkám diagnostického schématu žáků s dvojí výjimečností     

Author(s):
Renata Kovářová, Martin Kaleja

Abstract:

Problematika nadání/mimořádného nadání je velmi široká a komplikovaná, proto žáky s vysokým intelektovým potenciálem není jednoduché rozpoznat, což dokládáme i v našem příspěvku. Je potřeba kooperace odborníků, kteří využijí adekvátní diagnostické materiály k stanovení diagnózy nadání/mimořádného nadání. V posledních letech si odborníci uvědomují, že ve skupině žáků s vysokým (intelektovým) potenciálem můžeme najít i takové, kteří se vyznačují jistými zvláštnostmi, týkající se povahy projevů a dopadů zdravotního postižení, popřípadě zdravotního znevýhodnění. Důležité je tyto žáky odhalit a posléze jim nastavit adekvátní podpůrná opatření, která budou nápomocna rozvoji obou jejich jinakostí (nadání i zdravotní znevýhodnění). Saturace vzdělávacích potřeb, kterými se žáci vyznačují, kladou legitimně na pedagogické profesionály vyšší nároky. Nejedná se přitom pouze o učitelskou veřejnost, ale týkají se celého poradenského systému, jak na úrovni školního vzdělávání, tak na úrovni dalšího odborného poradenství, jehož rámec působnosti vstupuje, nebo má souvislost jakoukoliv s touto oblastí.

Keywords: žák, dvojí výjimečnost, diagnostika, identifikace, vzdělávání, podpůrná opatření

Grant: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/000397
Granter: Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji (OPVVV)
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Fenomén kritického myslenia v edukácii: rozvoj hodnotiaceho myslenia     

Author(s):
Rebeka Štefánia Koleňáková

Abstract:

Rozvoj kritického myslenia je v ostatných rokoch veľmi pretrakovávanou témou. Je to problematika, ktorej je potrebné venovať pozornosť nielen kvôli tomu, že medzinárodné merania a výskumy poukazujú na nízku úroveň kritického myslenia naších žiakov a študentov, ale taktiež v súčasnosti už nestačí si len osvojovať vedomosti. Žiaci tomu, čo sa učia, čo ich obklopuje musia porozumieť a zaujímať postoje. Preto v tomto teoretickom príspevku venujeme pozornosť tomu ako môžu učitelia u žiakov rozvíjať kritické myslenie. Cieľom príspevku je teoreticky popísať vybrané možnosti rozvoja hodnotiaceho myslenia ako súčasť kritického myslenia. Prostredníctvom cieľavedomých a systematicky aplikovaných metód a stratégií je možné kritické myslenie formovať a rozvíjať, čím učiteľ zabezpečí predpoklady na úspešnú adaptáciu každého žiaka do spoločnosti.

Keywords: Kritické myslenie, hodnotiace myslenie, stratégie rozvoja kritického myslenia, edukácia

Grant: UGA UKF V/6/2021
Granter: Identifikácia a rozvoj kritického myslenia žiakov v primárnom vzdelávaní
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Effect of cadmium on the rhizospheric microorganisms of the sunflower     

Author(s):
Libuša Lengyelová, Beáta Piršelová, Ľudmila Galuščáková, Roman Kuna, Peter Boleček, Patrik Mészáros

Abstract:

We studied the effect of cadmium (Cd) at a dose of 100 mg/kg of soil on changes in the rhizospheric microbiota in four varieties (P62LE122, P63LE113, P64HE144 and P64LE136) of sunflower (Helianthus annuus). Undemanding aerobic heterotrophic bacterial species, microscopic fungi, Azotobacter sp., and Rhizobium sp. were evaluated. The variety P64LE136 had increased root biomass as well as total amount of rhizosphere microflora, significantly especially Rhizobium sp., under Cd conditions compared to the control. We attribute this phenomenon to better nitrogen availability for the roots, due to the symbiotic relationship with bacteria. In contrast, in variety P63LE113 we found that all four groups of examined microbiotas were inhibited by Cd without a significant relationship to root biomass. The highest total number of examined microorganisms (2.8. 107 CFU) arose in the rhizosphere of variety P62LE122, and the lowest (1.2. 107 CFU) in the rhizosphere of variety P64HE144.

Keywords: Cadmium, sunflower, rhizospheric microbiota

Grant: 18-0154, 1/0073/20
Granter: APVV, VEGA
Category: EE - Microbiology, virology
 

Expertná databáza OZE pre uskutočnenie analýzy energetického hospodárenia podnikov MSP     

Author(s):
Simona Novotná

Abstract:

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa stáva novodobým fenoménom ako ušetriť výdavky za energiu a taktiež ochrániť dlhodobo životné prostredie. Účelom a podstatou tohto príspevku je mapovať vybrané energetické a environmentálne aspekty, vyhodnotiť možnosti inovačného potenciálu implementácie zdrojov OZE a najmä predstaviť na odbornú diskusiu vlastný autorský návrh metodiky ako monitorovať a analyzovať súčasný stav a úroveň energetického hospodárstva priemyselných podnikov z portfólia MSP pre zmeny smerujúce k zavádzaniu OZE do vlastnej prevádzky a výroby podnikov a poznania problémov ich riadenia a následných východísk pre vytvorenie synergie úspešnej podnikovej stratégie.

Keywords: inovačný potenciál, energetika, ekológia, obnoviteľný zdroj energie, energetická efektívnosť

Grant: NFP313020ANX5
Granter: Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infrastruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie.
Category: AE – Riadenie, správa a administratíva
 

Výskum inovačných nástrojov pre diagnostiku konkurencieschopnosti priemyselných klastrov     

Author(s):
Tomáš Novotný

Abstract:

Popisom pravidiel a faktorov ovplyvňujúcich fungovanie klastrovej organizácie a koncipovaním systémovej integrácie pre produkty a služby klastrov na súčasnom stupni vývoja v EÚ, krajinách V4 je obsahom tohto príspevku, avšak osobitne sa vzťahuje na dosiahnutý a očakávaný stav v SR. Popisuje pozíciu klastrov a ich osobitosti inovačného potenciálu a predkladá na odbornú diskusiu súvisiacu metodiku a vlastný autorský koncept inteligentnej špecializácie v regiónoch SR pre rozvoj klastrov.

Keywords: priemyselný klaster, systémová integrácia, modifikátory inovácie, dimenzie inovácií, inovačné nástroje

Grant: NFP313020ANX5
Granter: Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infrastruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie.
Category: AE – Riadenie, správa a administratíva
 

Maths anxiety as a predictor of developmental dyscalculia     

Author(s):
Monika Pavelová, Gabriela Erhardtová, Michaela Kraljiková, Erik Žovinec

Abstract:

In this paper, we address the issue of maths anxiety as a predictor of developmental dyscalculia. We present its diverse symptomatology in the emotional and somatic areas. In the presented research, we map the degree of experiencing maths anxiety due to gender differences; we also focus on the differences in its experiencing in students with learning disabilities and intact students. The aim of this paper is also to determine the representation of students within the established range of the degree of experiencing maths anxiety.

Keywords: maths anxiety, mathematics, fear, anxiety, developmental dyscalculia

Grant: UGA V/10/2022 UKF Nitra
Granter: Diagnostics in education and counselling for students with dyscalculia
Category: AM – Pedagogy and Education
 

Stomatálna charakteristika listov ovsa vystavených iónom kadmia     

Author(s):
Beáta Piršelová, Roman Kuna, Ľudmila Galuščáková,, Libuša Lengyelová, Veronika Kubová, Marcel Roszival, Katarína Bojnanská

Abstract:

Kadmium (Cd) patrí medzi rizikové prvky, ktoré výrazne zasahujú do potravinového reťazca. V danej štúdii hodnotíme vplyv Cd v dávke 50 mg/kg pôdy na prieduchy a vodný režim piatich odrôd ovsa (Avena sativa L. cvs. Aragon, Bay Yan 2, Ivory, Racoon a Václav). Výsledky danej štúdie poukázali na vysokú variabilitu v počte aj veľkosti prieduchov závislú od genotypu a polohy prieduchov na listoch. Najmenej kovu (13,72 mg/kg sušiny) akumulovali výhonky odrody Bay Yan 2 a najviac (28,48 a 35,20 mg/kg sušiny) odrody Václav a Racoon. Obsah vody klesol v listoch odrôd Bay Yan 2 a Václav o 2,3 a 5,6 %, naopak v listoch odrody Ivory sa zvýšil o 2,4 %. Korelačné analýzy medzi sledovanými parametrami naznačili, že vyšší obsah Cd akumulovaný výhonkami spôsobuje pravdepodobne zatvorenie prieduchov a zadržiavanie vody v bunkách, avšak nerovnakou mierou na vrchnej a spodnej strane listovej čepele. Navyše daný mechanizmus zrejme nie je rovnako účinný u všetkých odrôd. Identifikácia tolerantných odrôd a mechanizmov ich tolerancie voči Cd môže prispieť k využitiu ovsa v procese remediácie pôd a tvorby biobezpečných potravín.

Keywords: epiderma, kadmium, prieduchy, ovos siaty, vodný režim

Grant: APVV-18-0154; VEGA 1/0073/20
Granter: Molekulárno-metabolomický prístup k beta-D-glukánu a jeho ochrannej funkcii v rastlinnom organizme; Ekologický potenciál vybraných poľnohospodárskych plodín pre zlepšenie kvality zaťažených pôd Slovenska
Category: ED – Fyziologie
 

Ergonomie jako významná součást age managementu     

Author(s):
Václava Pokorná

Abstract:

Demografický vývoj populace v Evropě naznačuje trend, který předpokládá, že počet lidí ve věku nad 60 let se bude v příštích desetiletích ve světě zvyšovat asi o 2 miliony ročně. Tato prognóza poukazuje na situaci, kdy by se mohl počet obyvatel v produktivním věku snižovat a tím začne zároveň klesat počet zaměstnanců. Problém stárnoucí pracovní síly je celosvětová výzva k zamyšlení a je nutné se začít včas zabývat nastavením pracovních podmínek pro starší zaměstnance. Především nacházením možností jejich uplatnění v profesích, které to umožňují. Posláním ergonomie, jako samostatné vědecké disciplíny, je analyzovat pracovní podmínky pro člověka v souladu s jeho fyzickou a psychickou výkonností. Ergonomie se tím stává významnou součástí age managementu, jehož základní filozofií je nutnost nastavení takových podmínek pro práci starších zaměstnanců, aby požadavky byly v souladu s jejich schopnostmi. V článku je představen základní koncept ergonomického auditu pracoviště jako nezbytná součást pro možný výběr sdíleného místa v dané organizaci.

Keywords: Age management, pracovní schopnost, ergonomický audit, sdílené místo

Grant: SGS- 2022-007
Granter: Výzkum a vývoj pro inovace v oboru strojírenská technologie - technologie obrábění IV.
Category: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 

Advanced technology of combustion engines and their emissions     

Author(s):
Matúš Lavčák, Pavol Tarbajovský, Michal Puškár, Melichar Kopas

Abstract:

The internal combustion engine, which is operating with compression ignition of the homogeneous fuel-air mixture, i.e. using the Homogeneous Charge Compression Igni-tion (HCCI) process, utilizes a relatively new method of ignition technology. On principle, there is installed in this case neither the spark plug in the engine or injector helping to combustion. Therefore, the combustion occurs due to a self-ignition in sev-eral places at such a time when the fuel mixture reaches its chemical activating energy. This process is significantly faster than the process of Compression Ignition (CI) or Spark Ignition (SI). The HCCI combustion regime is working with a better thermal ef-ficiency while keeping low level of the gaseous emissions thanks to modifications of the CI engines (diesel engines) and SI engines (petrol engines). This technology enables to use a wide range of the fuels, fuel combinations or alternative fuels.

Keywords: advanced, technology, engines, emissions

Grant: KEGA 006TUKE-4/2020
Granter: Implementation of Knowledge from Research Focused on Reduction of Motor Vehicle Emissions into the Educational Process.
Category: JR - Other machinery industry
 

Specialised communication. Scientific and terminology literacy.     

Author(s):
Ingrid Cíbiková, Gabriela Siantová, Katarína Mitaľová

Abstract:

The paper reflects the introductory thinking about specialised communication in foreign language education in primary and secondary vocational schools in Slovakia. The authors define the specialised communication, CLIL fusion, the role of terminology, scientific and terminology literacy, focus on terminology culture and do dictionary survey in primary and secondary schools. They also point out the need of improving terminological literacy level and terminological culture in secondary and university language teaching and lifelong education. The authors suggest to integrate the terminology and terminological work into secondary and university foreign language teaching. The survey on using bilingual dictionaries in schools has revealed that there is the absence of conceptual oriented terminology products (glossaries, dictionaries, taxonomies, nomenclatures) with definitions and context in the Slovak republic.

Keywords: Specialised communication, scientific literacy, terminology literacy, CLIL fusion, special English-Slovak dictionary.

Grant: 006UCM-4/2021
Granter: KEGA
Category: AI - Linguistics
 

Elektronické hlasovanie kolektívnych orgánov v obchodných spoločnostiach     

Author(s):
Michal Sokol

Abstract:

V predloženom príspevku sa autor zaoberá otázkou elektronického hlasovania kolektívnych orgánov obchodných spoločností v Slovenskej republike. Predmetnú problematiku skúma jednak v rovine súčasnej právnej úpravy (de lege lata), ale aj v rovine potenciálnych možností budúceho vývoja predmetnej oblasti (de lege ferenda). Autor zároveň analyzuje možné riziká, ktoré so sebou elektronické hlasovanie môže priniesť.

Keywords: obchodná spoločnosť, elektronické hlasovanie, kolektívne orgány obchodných spoločností, digitalizácia

Grant: APVV-19-0424
Granter: Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie
Category: AG - Právní vědy
 

Tvorba učebných pomôcok zameraných na rozvoj hudobnosti a ich uplatnenie v praxi     

Author(s):
Dominika Sondorová, Martina Veseľková

Abstract:

Článok sa zaoberá tvorbou a uplatnením vlastnoručne zhotovených hudobných nástrojov v hudobno-edukačnom procese. Na základe realizovaného prieskumu predkladá výsledky dotazníka, ktorý bol určený učiteľom pôsobiacim na primárnom stupni vzdelávania v okrese Nitra. Dotazník mapoval mieru využívania vlastnoručne zhotovených učebných pomôcok na rozvoj hudobnosti v hudobno-edukačnom procese.

Keywords: Vlastnoručne zhotovené hudobné nástroje, hudobná výchova, primárne vzdelávanie.

Grant: UGA VI/4/2022
Granter: Divadlo fórum v procese resocializácie delikventnej mládeže
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Sebahodnotenie profesijných kompetencií budúcich vzdelávateľov dospelých     

Author(s):
Dominika Temiaková

Abstract:

Profesijné kompetencie sa dotvárajú rokmi praxe, predstavujú jadro profesionality každej profesie, vrátane vzdelávateľa dospelých. Sú piliermi efektívneho realizovania edukačného procesu, a v procese vzdelávania dospelých majú iné, špecifické odtienky, ako pri vzdelávaní detí či mládeže. Ich rozvíjaním sa vzdelávateľ zdokonaľuje vo svojej profesii, pričom ide o proces celoživotný. Vzdelávateľ je primárny činiteľ zmeny, je preto úlohou univerzitnej prípravy pripraviť študentov na rôznorodosť pracovných rolí, ktoré môžu v praxi edukácie zastávať, ale i validovať ich kompetencie a zisťovať, v ktorých oblastiach cítia potrebu ďalej sa zdokonaľovať. Štúdia ponúka výsledky validácie univerzálneho kompetenčného modelu GRETA prostredníctvom prieskumu na vzorke 34 študentov Andragogiky/Vzdelávania dospelých, na jednom z dvoch univerzitných pracovísk na Slovensku, ktoré aktuálne takto zamerané vysokoškolské vzdelávanie poskytujú.

Keywords: Profesijné kompetencie vzdelávateľa dospelých, kompetenčný model GRETA, validácia, študenti andragogiky/vzdelávania dospelých.

Grant: KEGA č. 005UKF-4/2021
Granter: Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí edukantov v terciárnom a ďalšom vzdelávaní
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Recognition of the region's natural wealth as an important determinant of the formation of environmental literacy     

Author(s):
Miriam Uhrinová, Jan Tirpák, Dana Blahútová

Abstract:

The paper presents new information within the research determining the impact of selected variables on creating a relationship with nature and the readiness to act in favor of the environment among students of pre-school and elementary pedagogy in Slovakia. Empirical research was quantitative. The aim of the research was to find out whether the students' interest in regional knowledge of nature has an impact on their level of environmental literacy and their relationship to nature. The research shows that students who were more interested in learning more about the region’s natural wealth had a positive relation with the place, were more protective, reached higher level of motivation to act in favor of the environment and were more convinced of their own impact to solve environmental problems.

Keywords: Environmental literacy, region’s natural wealth, relationship to nature, students of pre-school and elementary pedagogy

Grant: VEGA No. 1/0624/20
Granter: Regional identity as a cooperative factor of environmental literacy development in primary schools
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Family and media in the 21st century     

Author(s):
Monika Židová, Kristína Bielčiková

Abstract:

This contribution explores the topic of media as a tool available to almost every family in the 21st century. Regular interaction of family members with media is a strong predictor of the children’s future behaviour and their use of technology. It is highly important to find a balance between taking advantage of the options the world has to offer today and the guidance needed to do so in an appropriate way. We took this opportunity to create our own typology of cyber control that can be applied in the family upbringing.

Keywords: family, child, cyber control, media, 21st century

Grant: UGA V/14/2022; UGA V/1/2022; KEGA 014UKF-4/2021
Granter: Online aggression as a modern phenomenon of human behaviour; Development of media literacy as a tool to prevent cyber aggression among lower secondary school students; (e-)Prevention of cyber aggression in generation Z.
Category: AM – Pedagogy and education
 
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.