GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Vědecký časopis

Vědecký časopis GRANT journal vydávaný Institutem rozvojové politiky při akademickém sdružení Magnanimitas Assn. nabízí prostor pro prezentaci výsledků základního i aplikovaného výzkumu podpořeného veřejnými granty a dotacemi. Jsou přijímány texty domácích i zahraničních autorů, a to v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce. Vědecký časopis zveřejňuje veškeré odborné texty a studie, u nichž autoři uvádí kódová označení a názvy grantů, za jejichž přispění byly příspěvky a s ním související výsledky publikovány.

GRANT journal otvírá prostor pro zveřejňování výsledků studií a projektů podpořených veřejnými granty a dotacemi. Jsou přijímány k publikování texty respektující klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV. Periodikum má charakter recenzovaného časopisu. Časopis je vydáván v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). 

GRANT journal
GRANT journal
GRANT journal
GRANT journal
GRANT journal
  • zveřejněte výsledky své vědecké práce
  • zajistěte publicitu svému projektu podpořeného granty
  • publikujte výzkumné zprávy
  • sdílejte průběžné výstupy své činnosti
 


 
  GRANT journal je zařazen mezi OPENACCESS vědecký časopisy, které umožňují volný a bezplatný přístup ke svým odborným textům. Čtenáři mají možnost číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat a citovat plné znění textů publikovaných v časopise. (více zde)

base-search.net

zápis v databázi BASE dostupný zde

BASE patří mezi celosvětově nejvýznamnější vyhledávače akademických informací (titulů, textů, zdrojů apod.). Je provozován knihovnou Bielefeld University. BASE je koordinátorem projektu " Digital Repository Infrastructure Vision for European Research". (více zde)
 

Do journalu mohou autoři (jednotlivci i vědecké týmy) předkládat odborné texty, výzkumné zprávy, průběžné výstupy apod.

Pokyny pro zaslání příspěvků jsou k dispozici  zde   
 

Universal IF (Impact Factor) - hodnota zde

Journal je indexován v databázích:
MENDELEY   MENDELEY
Veřejný výpis journalu zde. | Awards & Reviews

INDEX COPERNICUS   INDEX COPERNICUS
Veřejný výpis journalu zde.

DRJI - Directory Of Research Journal Indexing | více zde

  Stránky archivovány Národní knihovnou České republiky.
Certifikát zde.


EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
 
 

Evropská výzkumná rada

Jedním z předních subjektů financování kvalitního výzkumu v Evropské unii je Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC). Rada byla zřízena Evropskou komisí v roce 2007 jako reakce na 7. rámcový program EU pro výzkum. Na rozdíl od klasických projektů spolupráce 7. rámcového programu však ERC podporuje individuální řešitele a jejich výzkumné týmy. Oborově není podpora nijak vyhraněna, kdy hlavním cílem je posílení excelentního výzkumu v celoevropském měřítku! Dílčí cíle se orientují na udržení talentů v Evropě a jejich další rozvoj.
 
 

Granty ERC

Granty udělované Evropskou výzkumnou radou jsou určeny kvalitním výzkumným pracovníkům, kteří prosazují unikátní či novou myšlenku ovlivňující daný obor jako celek. Podpora je udělována těm výzkumným pracovníkům, kteří realizují výzkum v členských státech EU bez ohledu na státní příslušnost či věk. Hlavní řešitel předkládá návrh projektu, a to po dohodě se svoji hostitelskou institucí, která se zavazuje, že umožní řešiteli pracovat samostatně na výzkumném projektu s odpovídajícími podmínkami pro úspěšnou realizaci.
 
         
 

Žádost o grant

Podat návrh ERC projektu je možné pouze do otevřené výzvy, a to prostřednictvím elektronické aplikace, systému EPSS (Electronic Proposal Submission Service, https://www.epss-fp7.org/epss/). Výzvy jsou spolu s daty uzávěrek a příslušnými návody pro žadatele publikovány jak na webových stránkách ERC, tak na stránkách CORDIS.
  ERC  
The New Issue of GRANT journal

  • Aktuální číslo GRANT journalu je k dispozici zde.


Národní technická knihovna v Praze přidělila GRANT journalu mezinárodní standardní číslo seriálové publikace:

  • ISSN 1805-062X (CD verze) 
  • ISSN 1805-0638 (online)
Aktuálně

Vysoká prestiž a značně peněz za málo papírování, dalo by se říci: nejlepší vědci mohou dostat grant Evropské výzkumné rady (ERC) a přitom nemusí bojovat s nadměrnou byrokracií. Celkem je k dispozici ročně více než jedna a čtvrt miliardy eur (670 milionů na startovní a 590 milionů na pokročilé granty). Úspěšný žadatel může dostat maximálně dva a půl milionu u pokročilého a jeden a půl milionu u startovního grantu (výjimečně i více) a použít je na výzkum trvající až pět let. Tato příležitost existuje už čtvrtým rokem, od doby, kdy Evropská výzkumná rada vznikla. více
 

Nové číslo
 Technologické centrum Hradec Králové a GRANT journal

Užší spolupráce mezi TC HK a GRANT journal by do budoucna měla zajistit přísun kvalitních odborných příspěvků, ale také popularizačních textů a ostatních sdělení o aktivitách pořádaných TC HK i jeho partnery.

více zde
 Budou čeští vědci v budoucnu ochotni publikovat své odborné texty v elektronických archivech na internetu tak, aby byly dostupné zadarmo a komukoli? Odpoví Milénium…
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.