GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Vědecký časopis

Vědecký časopis GRANT journal nabízí prostor pro prezentaci výsledků základního i aplikovaného výzkumu podpořeného veřejnými granty a dotacemi. Jsou přijímány texty domácích i zahraničních autorů, a to v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce. Vědecký časopis zveřejňuje veškeré odborné texty a studie, u nichž autoři uvádí kódová označení a názvy grantů, za jejichž přispění byly příspěvky a s ním související výsledky publikovány.

GRANT journal otvírá prostor pro zveřejňování výsledků studií a projektů podpořených veřejnými granty a dotacemi. Jsou přijímány k publikování texty respektující klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV. Periodikum má charakter recenzovaného časopisu. Časopis je vydáván v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). 

GRANT journal
GRANT journal
GRANT journal
GRANT journal
  • zveřejněte výsledky své vědecké práce
  • zajistěte publicitu svému projektu podpořeného granty
  • publikujte výzkumné zprávy
  • sdílejte průběžné výstupy své činnosti

 

Do journalu mohou autoři (jednotlivci i vědecké týmy) předkládat odborné texty, výzkumné zprávy, průběžné výstupy apod.

Pokyny pro zaslání příspěvků jsou k dispozici  zde   
 

  Stránky archivovány Národní knihovnou České republiky.
Certifikát zde.


Grantová agentura České republiky - Mezinárodní aktivity

Česká republika se díky práci prof. RNDr. Milana Chytrého, PhD. může pyšnit celosvětově unikátním národním přehledem rostlinných společenstev

Za svůj projekt Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev získal profesor Chytrý v roce 2012 Cenu předsedy GA ČR. Projekt završil dlouholetý terénní výzkum a komplexně se věnoval moderní klasifikaci vegetace na našem území. Cílem byla inventarizace rostlinných společenstev na základě sběru fytocenologických snímků a jejich uspořádání do databáze obsahující v současné době více než 100 000 položek.

Hlavním výstupem projektu byla čtyřdílná monografie Vegetace České republiky, která vyšla v letech 2007-2013 a je nejmodernější svého druhu na světě. I proto se Milan Chytrý stal vedoucím či partnerem podobných projektů na evropské úrovni, jako je například databáze Evropský vegetační archiv, jejímž je koordinátorem.

Významnými navazujícími projekty jsou vegetační syntézy pro Evropskou agenturu životního prostředí nebo tvorba Červeného seznamu evropských biotopů a Evropského přehledu vegetace, které byly vydány v roce 2016. Ty jsou podporovány evropskými zdroji a GA ČR v rámci Centra excelence Pladias.

Pomocí přehledu rostlinných společenstev mohou odborníci snáze hledat odpovědi na ekologické otázky, jako například jaké konkrétní přírodní podmínky (intenzita ozáření, teplota nebo množství dostupných živin) jsou zodpovědné za to, že se na daném místě nachází určitá kombinace nebo větší či menší množství druhů. Umožňuje též studium chování a šíření invazivních druhů, tvorbu map, rozšíření určitých druhů a využívá se i v ochraně přírody.

Zdroj: www.gacr.czEUROPEAN RESEARCH COUNCIL
 
 

Evropská výzkumná rada

Jedním z předních subjektů financování kvalitního výzkumu v Evropské unii je Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC). Rada byla zřízena Evropskou komisí v roce 2007 jako reakce na 7. rámcový program EU pro výzkum. Na rozdíl od klasických projektů spolupráce 7. rámcového programu však ERC podporuje individuální řešitele a jejich výzkumné týmy. Oborově není podpora nijak vyhraněna, kdy hlavním cílem je posílení excelentního výzkumu v celoevropském měřítku! Dílčí cíle se orientují na udržení talentů v Evropě a jejich další rozvoj.
 
 

Granty ERC

Granty udělované Evropskou výzkumnou radou jsou určeny kvalitním výzkumným pracovníkům, kteří prosazují unikátní či novou myšlenku ovlivňující daný obor jako celek. Podpora je udělována těm výzkumným pracovníkům, kteří realizují výzkum v členských státech EU bez ohledu na státní příslušnost či věk. Hlavní řešitel předkládá návrh projektu, a to po dohodě se svoji hostitelskou institucí, která se zavazuje, že umožní řešiteli pracovat samostatně na výzkumném projektu s odpovídajícími podmínkami pro úspěšnou realizaci.
 
         
 

Žádost o grant

Podat návrh ERC projektu je možné pouze do otevřené výzvy, a to prostřednictvím elektronické aplikace, systému EPSS (Electronic Proposal Submission Service, https://www.epss-fp7.org/epss/). Výzvy jsou spolu s daty uzávěrek a příslušnými návody pro žadatele publikovány jak na webových stránkách ERC, tak na stránkách CORDIS.
  ERC  
The New Issue of GRANT journal

  • Aktuální číslo GRANT journalu je k dispozici zde.


Národní technická knihovna v Praze přidělila GRANT journalu mezinárodní standardní číslo seriálové publikace:

  • ISSN 1805-062X (CD verze) 
  • ISSN 1805-0638 (online)
Aktuálně

Vysoká prestiž a značně peněz za málo papírování, dalo by se říci: nejlepší vědci mohou dostat grant Evropské výzkumné rady (ERC) a přitom nemusí bojovat s nadměrnou byrokracií. Celkem je k dispozici ročně více než jedna a čtvrt miliardy eur (670 milionů na startovní a 590 milionů na pokročilé granty). Úspěšný žadatel může dostat maximálně dva a půl milionu u pokročilého a jeden a půl milionu u startovního grantu (výjimečně i více) a použít je na výzkum trvající až pět let. Tato příležitost existuje už čtvrtým rokem, od doby, kdy Evropská výzkumná rada vznikla. více
 

Nové číslo
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.