GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Aktuální číslo

Journal 11 / 02 je k dispozici zde.

Abecední seznam příspěvků journalu 11 / 02 :

  Licence Creative Commons
 

Online ohrozenia a ich prevencia (nielen) počas pandémie     

Author(s):
Kristína Bielčiková, Katarína Hollá

Abstract:

Dnešná mládež sa vplyvom pandemických opatrení ocitla v kyberpriestore, ktorý sa pre nich stal miestom vzdelávania, trávenia voľného času či miestom na komunikáciu so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Kyberpriestor okrem pozitívnych aktivít priniesol aj oveľa viac online ohrození a vytvoril tak priestor pre pôsobenie virtuálnych agresorov. Článok sa zameriava na to, ktoré online ohrozenia sa na základných školách vyskytovali pred dištančným vzdelávaním a nakoľko sa školy venovali realizácii prevencie online ohrození aj počas pandemických opatrení. Cieľom bolo zistiť, aké formy prevencie online ohrození sa na základných školách realizovali a zdôrazniť význam preventívneho charakteru mediálnej výchovy. Šetrenia sa zúčastnilo 101 základných škôl na Slovensku. Preukázalo sa, že školy sa najčastejšie pred dištančným vzdelávaním stretávali s kyberšikanovaním a flamingom. Nárast online ohrození pocítili najmä po nástupe do škôl z dištančného vzdelávania. Riaditelia základných škôl si uvedomujú preventívny charakter mediálnej výchovy a veľa škôl sa venovalo prevencii počas pandémie. Prevencia predstavuje najefektívnejší spôsob predchádzania online ohrozeniam. Vďaka nej sú žiaci oboznámení s potenciálnym ohrozením a spôsobom ochrany ešte pred samotným vznikom nevhodných prejavov.

Keywords: online ohrozenia, prevencia, online/dištančné vzdelávanie, základná škola

Grant: UGA V/1/2022; KEGA 014UKF-4/2021
Granter: Rozvoj mediálnej gramotnosti ako prostriedku prevencie kyberagresie u žiakov II. stupňa ZŠ, Prevencia kyberagresie u generácie Z.
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Zastúpenie environmentálnych tém v učebniciach materinského jazyka a literatúry prvého stupňa základnej školy     

Author(s):
Simona Borisová

Abstract:

Zameranie predmetu slovenský jazyk a literatúra poskytuje priestor pre zaradenie sociálnych, kultúrnych, globálnych a iných tém. Príspevok sa orientuje na mapovanie tém prírody v učebniciach materinského jazyka a literatúry prvého stupňa základnej školy. Daný učebný predmet umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov v ďalších vzdelávacích oblastiach. Prostredníctvom jazykovej, slohovej a literárnej zložky môžeme čiastkovo napĺňať aj ciele environmentálnej výchovy, ktorými je prispievanie k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností dokáže vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, ale uvedomovať si aj potrebu ochrany prírody. Príspevok zobrazí jednotlivé učebnice, ich tematické celky a úlohy v nich, zamerané na témy les, starostlivosť o stromy, zvieratá, zdravie, trvalo udržateľný rozvoj a ďalšie. Prostredníctvom obsahovej analýzy sa zaoberáme učebnicami pre 2., 3. a 4. ročník slovenskej základnej školy.

Keywords: učebnice slovenského jazyka a literatúry, environmentálne témy na prvom stupni základnej školy, primárne vzdelávanie.

Grant: UGA – V/2/22
Granter: Formovanie povedomia žiaka o ochrane prírody a trvalo udržateľnom spôsobe života vo vyučovaní materinského jazyka na 1. stupni ZŠ
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Economic Forecasting using Artificial Intelligence     

Author(s):
Ádám Csápai, Anna Kalafutová

Abstract:

In this paper we compare the prediction capabilities of various artificial intelligence methods. It has been shown that with the help of these methods we can more accurately predict economic variables when we have a large number of datapoints. We forecast interest rates, inflation and wages in Slovakia. We use 37 times series for forecasting. We use a simple linear regression model as a benchmark. Next, we forecast using selected ensemble machine learning techniques. These techniques are bagging, random forests and boosting. We do short term forecasts and compare the RMSE of the models. Our findings are in line with the existing literature, based on which artificial intelligence methods can increase forecast accuracy if a relatively large dataset is available.

Keywords: Prediction, artificial intelligence, Slovakia

Grant: I-22-110-00
Granter: Projects of young teachers, researchers and doctorate students at the University of Economics in Bratislava
Category: AH - Economics
 

Zkušenosti mladých dospělých opouštějících zařízení ústavní výchovy s procesem zapojení do společnosti     

Author(s):
Alois Daněk

Abstract:

Začátek samostatného života je pro každého mladého člověka náročným obdobím. Někteří z nich však mají ztíženou startovní pozici vzhledem k jejich odchodu z institucionálního prostředí. Hlavním cílem příspěvku je zjistit, do jaké míry jsou tito mladí jedinci schopni se přizpůsobit podmínkám současné společnosti. K dosažení cílů jsme použili kvalitativní výzkumný design založený na intenzivním kontaktu se zkoumaným prostředím. Informace získané z rozhovorů, z pozorování a z pedagogické dokumentace byly zpracovány za pomoci zakotvené teorie, interpretativní fenomenologické analýzy a narativní analýzy. Získané výsledky potvrzují skutečnost, že mladí jedinci opouštějící zařízení ústavní výchovy jsou ohroženi sociálním vyloučením a možným vznikem negativních vzorců chování. Respondenti považují za významný problém nedostatek následné podpory. Výstupy našeho výzkumu nabízejí podněty k úpravě speciálně pedagogické práce v dětských domovech, zejména při přípravě mladých dospělých na jejich tranzitní období.

Keywords: Dětský domov, ústavní výchova, následná podpora, sociální vyloučení

Grant: Interní grant
Granter: Uplatnění mladých dospělých opouštějících dětský domov na současném trhu práce
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Školská dochádzka v rozvojových regiónoch a faktory, ktoré na ňu vplývajú. Prípadová štúdia na okrese Buikwe, Uganda     

Author(s):
Barbora Frličková, Martin Schlossarek, Jaromír Harmáček, Eliška Škůrková

Abstract:

Štúdia skúma faktory ovplyvňujúce pravidelnú školskú dochádzku v okrese Buikwe v Ugande. Výskum bol založený na dotazníkovom šetrení na troch základných školách v okrese Buikwe. Na základe dotazníkového šetrenia bol zostrojený regresný model a metódou tzv. Poissonovej regresie panelových dát boli faktory vplývajúce na absencie žiakov skúmané. Pozitívny a štatisticky významný vzťah bol medzi vysvetľovanou premennou počet absencií a premennými: pohlavie, vzdialenosť bydliska od školy, počtom mladších súrodencov, tým, či má dieťa biologických rodičov a či vykonáva platenú prácu. Premenné vek, počet členov domácnosti, vzdelanie matky, hlad, to, či je hlavou v domácnosti, kde dieťa žije, žena a či je dieťa zapojené do programov pomoci, vplývajú na pravidelnú školskú dochádzku žiakov negatívne.

Keywords: školská dochádzka, vzdelanie, regresná analýza, Buikwe, Uganda

Grant: IGA_PrF_2021_018
Granter: IGA – Analýza vybraných faktorů a řešení chudoby na úrovni domácností: případové studie ze Subsaharské Afriky
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Pedagogická interpretácia muzikálu Cats od A. L. Webbera     

Author(s):
Zuzana Hubinská, Henrieta Šípošová

Abstract:

Príspevok sa zaoberá pedagogickou interpretáciou muzikálu Cats od Andrewa Lloyda Webbera. V skratke približuje kultúrno-spoločenské okolnosti, ktoré pôsobili na umelecký vývoj jedného z najznámejších skladateľov 20. storočia, ako aj na vznik muzikálu Cats. Súčasťou predkladaného príspevku je tiež popis realizovaného výskumu, kvalitatívno-kvantitatívneho charakteru, na základe ktorého sme overovali účinnosť modelovej pedagogickej interpretácie v praxi.

Keywords: Andrew Lloyd Webber, Cats, muzikál, pedagogická interpretácia, výskum

Grant: VI/1/2022
Granter: Tanečné divadlo ako výrazový prostriedok k rozvíjaniu pedagogických a interpretačných spôsobilostí
Category: AM – Pedagogika a školstvo
 

Politika Európskej únie vo vzťahu k ochrane vodných zdrojov - skúsenosti slovenských národných a regionálnych aktérov     

Author(s):
Róbert Király

Abstract:

Znečistenie vodných zdrojov je civilizačným problémom, ktorého akútnosť bude s postupujúcimi klimatickými zmenami narastať. V teoretickej časti príspevku analyzujeme, akým spôsobom EÚ a Slovensko chráni túto strategickú surovinu. Vo výskumnej časti sa zameriavame na posúdenie miery implementácie európskych opatrení v otázke ochrany vodných zdrojov zo strany národných a regionálnych aktérov, pričom identifikujeme deficity vznikajúce v rámci tohto procesu. Dáta získavame využitím výskumného nástroja – semi-štruktúrovaného dotazníka, prostredníctvom ktorého oslovujeme aktérov zodpovedných za implementáciu prijímaných rozhodnutí do praktického života.

Keywords: Voda, Slovensko, životné prostredie, EÚ

Grant: GaPU 23/2022
Granter: Grant na podporu výzkumných aktivit študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov PU
Category: AD - Politologie a politické vědy
 

Aspects of the quality of life of seniors in nursing homes during the emergency during the covid-19 pandemic     

Author(s):
Tibor A. Brečka, Ludmila Čírtková, Renata Havránková, Hana Kličková, Leoš Navrátil, Eliška Polcarová, Jana Pupíková, Irena Tušer, Rudolf Urban, Tomáš Zeman

Abstract:

As part of a project of the Technology Agency of the Czech Republic, a joint project focused on the analysis of the impact of crisis measures associated with the declaration of a state of emergency on the psychological state and various aspects of the quality of life of seniors in homes for the elderly and setting up a system of communication not only with the elderly themselves, but also with the nursing staff and the family community in such a way that it is possible to identify the effects of social isolation as a result of the ordered measures and to analyse the other effects of communication procedures and thus prevent negative effects. The goal of the project is to develop a methodology to define appropriate communication procedures and tools with the above-mentioned groups, which can reduce the negative effects on the psychological state of seniors.

Keywords: Covid-19, seniors, state of emergency, psychological impact

Grant: TL0500480
Granter: Zvýšení kvality života v domovech pro seniory v obdobı́ nouzového stavu" v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědnı́ho a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
Category: AN - Psychologie
 

Further development of the innovative, contemporary, educational methodology which combines music and live storytelling. Educational technique has its effectiveness verified through performance of „ When the Motherland Calls - The Call of Ukraine “. Methodology also appropriate for topics of conflict.     

Author(s):
Jana Konvalinková, Christopher Muffett

Abstract:

A war conflict that shook the whole world, the whole of Europe. A Europe which had assumed that it was already civilized enough in its historical development that something like this could not happen on its territory in this century. There are many ways to present this alarming topic. To conform to the mold of daily news in the media? Spread some kind of panic and fear? Or to work with reality in the educational process, while perceiving the human factor, the person. From these considerations, the project of students and teachers of the Technical University of Liberec (TUL) was born, a project that was conceived as educational and pedagogical - didactic. The starting point was the personal testimony of a refugee who found refuge in the TUL region, in Liberec, as well as the personal testimony of TUL students who, as volunteers and with Russian language skills, helped directly at the border with Ukraine. Another method was to compile factual data and connect everything with methodology and educational procedures that would appeal to primary and secondary school pupils and students, university students and the public. All in a more regionally distant environment, without historical experience with totality and a totalitarian way of thinking, in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, where even awareness of the geographical facts of Central and Eastern Europe is often very wrong. The authors present to you partial results of possible expressive, musically – melodramatic procedures as well as partial verification of these procedures in practice for such a serious topic as the war conflict.

Keywords: Education, music, music education, melodramatic procedures, storytelling, pedagogy, interdisciplinary relations, foreign language

Grant: EC 74/9730
Granter: EU, Erasmus +, Staff Mobility for Training
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Jazykové kompetence studentů se specifickými poruchami učení – analýza a interpretace     

Author(s):
Renata Kovářová, Helena Chlebcová

Abstract:

Vysokoškolské studium s sebou nese kvalitativní a kvantitativní změny, se kterými se studenti 1. ročníků vysokých škol musí co nejdříve vypořádat. Zcela jistě jsou na studenty kladeny vyšší kompetenční nároky. Každý student musí disponovat celou řadou kompetencí, aby ve studiu uspěl. Problematické se jeví prokazování jednotlivých kompetencí u studentů se specifickými potřebami. V našem příspěvku se zaměříme na jazykové kompetence u studentů se specifickými poruchami učení. Jazykové kompetence mají při studiu na vysoké škole nezastupitelné místo. Studenti v rámci svého studia píší seminární práce a eseje, skládají ústní i písemné zkoušky. Vyvrcholením vysokoškolského studia je obhajoba bakalářské, popř. diplomové práce. Studenti se specifickými poruchami učení v oblasti jazykových kompetencí více či méně selhávají, a to v důsledku subjektivních či objektivních příčin.

Keywords: kompetence, jazykové kompetence, student se specifickými poruchami učení

Grant: TAČR TL03000259
Granter: Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Expertná báza pre sieťovanie podnikov regiónu Banská Bystrica v rámci klastrového výskumu a štruktúry IPEEK     

Author(s):
Ivan Kubek, Simona Novotná, Andrzej Lucjan Pycz, Róbert Kati

Abstract:

Príspevok stručne a systematicky popisuje východiská a súčasný stav vybraných podnikov v rámci klastrovej štruktúry autorov a ich potenciálne možnosti sieťovania. Zaoberá sa problematikou budovania cieľov a úloh vlastného aplikovaného výskumu a uvádza hlavné špecifiká súčasného diania v MSP v rámci banskobystrického regiónu. Popisuje vybrané spoločné problémy a navrhuje praktickú metodiku pre cielené skúmanie a hľadanie riešení v rámci činnosti klastra IPEEK. Základný teoretický prínos spočíva v rozšírení aplikačnej manažérskej teórie o nové princípy a poznatky. Praktickým prínosom je vytvorenie rámcového návodu pre návrh metodiky hodnotenia inovačných projektov manažmentom MSP v rámci budovanej klastrovej siete IPEEK.

Keywords: inovácie, interný audit, energetické aspekty, environmentálne aspekty, klastrová sieť, pracovné hypotézy, procesné riadenie.

Grant: NFP13012AWA2
Granter: Rozvoj ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021
Category: AE - Riadenie, správa a administratíva
 

The predictive importance of executive functions and internet use to identify academic procrastination during adolescence     

Author(s):
Dominika Kurajda, Lenka Selecká, Dominika Doktorová

Abstract:

In the present study, we analyze selected predictors of academic procrastination in a representative sample of adolescents consisting of 159 respondents (64.2% females and 35.8% males). The age range of the respondents is from 16 to 25 years, with a mean age of 20.9 years (SD=1.95). Questionnaire methods were used to collect data, namely Lay's Procrastination Scale, Generalized Problematic Internet Use Scale 2, Internet Addiction Questionnaire, and Behavioral Self-Assessment of Executive Function Scale. The results indicate the predictive importance of executive functions as: Shifting, Emotional Control, Automonitoring, Initiative (Sig.<0.001), monitoring="" of="" tasks="" working="" memory="" .="" the="" results="" indicated="" predictive="" significance="" problematic="" internet="" use="" subscale="" negative="" outcomes="" br="" />
Keywords: academic procrastination, executive functions, Internet use, predictive importance, adolescence

Grant: FPPV-33-2022
Granter: Prediktívny význam vybraných exekutívnych funkcií a problematického užívania internetu pre identifikáciu aktívnej a pasívnej prokrastinácie v období adolescencie.
Category: AN - Psychologie
 

Discriminatory Tendency Toward the LGBTQ+ Community in the Context of Interpersonal Experience in the Population of Czech Adults     

Author(s):
Daniel Lenghart, Michal Čerešník

Abstract:

The study aims to map the experience of interpersonal contact with the LGBTQ+ community in the population of Czech adults and to explore the discriminatory tendency influenced by this contact. Nine hundred and seventy-one respondents from all regions of the Czech Republic participated in the study. Their mean age was 27.99 years (SD = 8.319). Respondents completed sociodemographic data and an Attitudes Towards the LGBTQ+ Community Scale via the Google Forms platform. Through a question focusing on the experience of interpersonal contact with an LGBTQ+ person, we identified 814 respondents with a positive experience of interpersonal contact, 72 respondents with a negative experience of interpersonal contact, and 85 respondents with no experience. The research results showed that those who had a positive experience of interpersonal contact reported lower levels of discrimination against LGBTQ+ people compared to those who had a negative experience or no experience with an LGBTQ+ person.

Keywords: interpersonal contact, LGBTQ+ community, discrimination, adulthood, prejudice, experience

Grant: IGA_FF_2022_026
Granter: Iná"kost"? Ovplyvňuje vzťahová väzba prosociálne a diskriminačné správanie voči LGBT ľuďom?
Category: AN – Psychologie
 

The emancipation of Czech female authors and the representation of the female question in their work     

Author(s):
Michala Mikolášíková

Abstract:

The paper aims to acquaint with the main developmental tendencies and changes of the women's emancipation movement in the Czech environment and with the contemporary perception of the social and artistic position of the authors from the 4th stage of the national revival to the pre-war period (1930s). A representative sample of examples from the work of selected writers of the early 20th century will demonstrate how they approached the topic of women's issues in their own authorial work.

Keywords: Emancipation, Gynocriticism, Women´s movement

Grant: 2116
Granter: Iniciativa a iniciace v textech vybraných autorek počátku století
Category: AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize
 

Komentář k průběhu formování lokálních politických elit na jihu Čech po roce 1990     

Author(s):
Jan Prener

Abstract:

Znovuobnovení demokracie po roce 1989 vytvořilo prostor pro vznik a následné etablování „nových politických elit“. Z těchto a dalších důvodů došlo mimo jiné i k zásadním proměnám personálního složení komunálních zastupitelstev v čase a prostoru. Z obecného hlediska jsou uvedené proměny lokální politiky přirozené a nepředstavují zásadně novou skutečnost. Pokud se však pozornost zaměří na územní diferenciace a prostorové vzorce stability lokálních politických elit (komunálních zastupitelů). Lze předpokládat, že v Česku existují regiony, v nichž je možné identifikovat nadprůměrně stabilní, příp. nestabilní shluky obcí, a to z hlediska personálního složení. Cílem předkládané studie je proto poukázat prostřednictvím analýzy shluků a odlehlých hodnot na územní diskrepance stability lokálních politických elit v obcích dnešního Jihočeského kraje, a to za referenční období 1994–2010. Jihočeský kraj je regionem, jenž je vnitřně diferencován z hlediska sociálních, demografických, ekonomických, kulturně-historických a dalších aspektů, a proto jej lze označit za vhodný územní celek pro kvantitativní výzkum stability lokálních politických elit.

Keywords: (ne)stabilita, územní diferenciace, lokální politické elity, Jihočeský kraj

Grant: GAUK 188321
Granter: Územní diferenciace stability regionálních a lokálních elit v Česku
Category: AD – Politologie a politické vědy
 

Vnútrolebečné krvácanie a intenzívna ošetrovateľská statostlivosť     

Author(s):
Tatiana Šantová, Silvia Cibríková, Lívia Hadašová, Terézia Fertaľová

Abstract:

Problematika vnútrolebečných krvácaní je rozsiahla a komplexná. Subarachnoidálne krvácanie je typ mozgového krvácania a patrí medzi hemoragické náhle cievne mozgové príhody. SAK postihuje 6 - 24 / 100 000 obyvateľov, z čoho aneuryzmálne krvácanie predstavuje 75 – 80% prípadov, v 5% krvácanie zapríčiňujú artériovenózne malformácie a v 20% ide o kryptogénny SAK, kedy sa ani po niekoľkých opakovaných angiografických vyšetreniach nepodarí overiť a určiť zdroj krvácania, často teda ide o perimezencefalické venózne krvácania do subarachnoidálneho priestoru. Incidencia stúpa s vyšším vekom, pričom priemer je 50 rokov, avšak v tejto modernej dobe toto ochorenie postihuje čoraz mladších ľudí.

Keywords: intenzívna ošetrovateľská starostlivosť, subarachnoideálne krvácanie, pacient, kazuistika

Grant: 003PU-4/2021 (K-21-108-201-01)
Granter: Simulačné centrum starostlivosti o chronické rany
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Reflexe výuky literatury prostřednictvím audiovizuálních podkladů     

Author(s):
Irena Špačková, Barbara Zemanová

Abstract:

Současná podoba audiovizuálních podkladů ve vztahu k výuce literatury na středních školách je velmi specifická a je učiteli využívána stále velmi okrajově, a ne zcela systematicky. Vzhledem k velkému množství obsahů vyskytujících se v prostředí sociálních sítí, zejména kanálu YouTube, které směřují k doplnění, případně k nahrazení výuky online formou, je nutné tyto obsahy zreflektovat přímo ve výuce literatury. Prostředí internetu se stává „novou literaturou“ zejména pro studenty, kteří naopak velmi často z jeho obsahů čerpají podklady pro své studium. Předmětem výzkumu zůstává, do jaké míry mohou být tyto formáty od různých zdrojů adekvátní a mohou výuku zpestřit, případně doplnit, nebo ji v určitých situacích zcela nahradit.

Keywords: literatura, výuka, média, reflexe, YouTube, video, výchova, knihy, porozumění, internet

Grant: SGS 43202 15 2003-43 01
Granter: Obrazné konstrukce o literatuře a o diskurzu o literatuře.
Category: AM - Pedagogika školství
 

Orientation of second-chance schools towards students     

Author(s):
Dominika Temiaková, Justin Turzík

Abstract:

Adult learners enter the school education system in quite specific situations. There is no clear delineation of the scope of second-chance education nor the breadth of the target group itself. Adult learners are differently motivated to learn and have different learning needs, interests and attitudes. It is necessary to take into account different personal dispositions and life experiences in the process of conceptualising and implementing second-chance education. The paper discusses the non-standard conditions of second-chance education, its significance and the form of educational work oriented towards second-chance school students concerning their specificities and individual prerequisites.

Keywords: Adult education, second-chance education, early school leaving, early school leavers

Grant: APVV-18-0018
Granter: Teaching in second-chance schools from the perspective of the teacher and the adult learner
Category: AM – Pedagogy and education
 

Pro-inclusive Character of Pupils´ Relations in Compulsory Education     

Author(s):
Helena Vomáčková, Barbora Lanková

Abstract:

The paper focuses on the analysis of inclusive attitudes of pupils in compulsory basic education to individuals with different types and levels of disabilities. In a sample of 125 girls and 129 boys, it monitors the positive or negative nature of mainstream pupils' relationships, gender and age differences in terms of their approaches to disabled individuals. It analyzes data from a non– standardized questionnaire using selected tools of descriptive and inductive statistics. Through them, it presents the results of a research probe carried out in the first quarter of 2022 at seven selected primary schools in the Hradec Králové Region.

Keywords: pro-inclusive approaches, mainstream pupils, individuals with disabilities, gender and age differences related to the disabled, determinants of influence.

Grant: UJEP-SGS-2022-43-009-2
Granter: Problematika individualizace výuky na základní škole
Category: AM – Pedagogy and education
 

Simulation and mathematical modeling of table-tenis ball     

Author(s):
Ľubica Miková, Erik Prada, Darina Hroncová, Michal Kelemen

Abstract:

The article deals with the creation of the mathematical and dynamic model of a table-tenis ball. There is the basic theoretical concepts related to the problem of creating mathematical models. The basic element of the simulation was the solution of the equation of motion for table-tennis balls. The equation of motion needs a mathematical description of the acting forces. The basic equations of motion necessary for further solution of the paper are derived. The is devoted to the creation of the actual dynamic model of the ball using the dynamic equations of motion. Matlab/Simulink is used for the modelling, which allows for easy data processing afterwards.

Keywords: table-tenis ball, simulation model, modeling

Grant: VEGA 1/0201/21
Granter: Mobile mechatronics assistant
Category: BC - Teorie a systémy řízení
 
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.