GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Aktuální číslo

Journal 10 / 02 je k dispozici zde.

Abecední seznam příspěvků journalu 10 / 02 :

  Licence Creative Commons
 

Mediálna gramotnosť a vekové rozdiely žiakov     

Author(s):
Kristína Bielčiková

Abstract:

Média sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a je dôležité pochopiť význam a správnosť ich používania, vyhodnocovania či spracovávania. Cieľom štúdie bolo zistiť a analyzovať úroveň mediálnej gramotnosti žiakov II. stupňa ZŠ, komparovať významné výsledky z hľadiska veku žiakov a zdôrazniť význam preventívneho rozmeru kyberagresie. Výskumným nástrojom bol dotazník a výskumu sa zúčastnilo 350 respondentov. Prieskumom sme zistili, že starší žiaci si viac uvedomujú nebezpečnosť a nepravdivosť médií oproti mladším žiakom. Žiaci sa aktívne zapájajú do tvorby mediálneho obsahu a výrazne dominuje u všetkých vekových kategórií uverejňovanie fotiek a videí na sociálnych sieťach. Pozitívom je, že žiaci si uvedomujú potrebu overovania informácií a majú záujem komunikovať s rodičmi či učiteľmi. Pri informovanosti žiakov o online ohrozeniach sa ukázalo, že starší žiaci poznajú výrazne viac online ohrození, ako mladší žiaci. Prieskumom chceme zdôrazniť dôležitosť väčšej informovanosti a prevencie žiakov, aby sme tak zabránili v budúcnosti nepríjemným mediálnym zážitkom a kyberagresii. Zároveň chceme poukázať na odlišnosti mediálnej gramotnosti žiakov z hľadiska veku.

Keywords: mediálna gramotnosť, komparácia, základná škola, kyberagresia, prevencia miera kontroly

Grant: UGA UKF V/1/2021
Granter: Analýza mediálnej výchovy vo formálnom vzdelávaní na Slovensku
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Professional identity of university teachers: an overview of the current research     

Author(s):
Zuzana Gredecká, Denisa Šukolová

Abstract:

This systematic overview study focuses on the research addressing the professional identity of university teachers in the previous decade (2010–2020). The research covers 5 studies, which were compared in terms of their focus and the variables based on which professional identity was explained, research methods, and main findings. The analysis showed that most frequently, the method of interview and “self” as an auxiliary variable were used to explain professional identity.

Keywords: professional identity, university teacher, professional development, andragogy

Grant: VEGA No. 1/0794/19
Granter: The Professional Identity and Quality of a University Teacher in the Context of Andragogical Competence project.
Category: AM - Pedagogy and education
 

Professional roles of university teachers in the context of adult educator competence models     

Author(s):
Nikola Gumanová, Denisa Šukolová

Abstract:

As a result of the increasing share of the adult population in education in recent years, the professional role of university teachers has changed and shifted more significantly towards the role of adult educators (from pedagogical to andragogical competences). It is questionable whether the consequences of massification and diversification of higher education are reflected in the development competence frameworks for adult educators. The presented overview study analyses 10 competence models in chronological order with the goal to determine whether they integrate the professional roles of university teachers. The results suggest that the described trends are not yet explicitly defined in the competence frameworks of adult educators.

Keywords: adult education, university teacher, professional roles, andragogy

Grant: VEGA 1/0794/19
Granter: The Professional Identity and Quality of a University Teacher in the Context of Andragogical Competence
Category: AM - Pedagogy and education
 

Hodnotenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti z pohľadu pacienta     

Author(s):
Lívia Hadašová, Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová

Abstract:

Ľudia hodnotia kvalitu zdravotnej starostlivosti predovšetkým na základe osobných skúseností i očakávaní. Každý pacient vníma kvalitu svojím spôsobom. Na hodnotenie vplýva aj miera profesionality, citlivosti a všímavosti zdravotníckych pracovníkov, spôsob ich komunikácie, ale aj úprava ich zovňajšku. Rovnako významným faktorom je aj dĺžka čakacích dôb, hygiena a čistota zdravotníckeho zariadenia, kultúra a kvalita stravovania, možnosti parkovania, možnosť výberu nadštandardných služieb atď. Cieľom úsilia o kvalitu služieb v zdravotníctve je zlepšovanie kvality života každého pacienta. Pacient má právo vyjadriť sa ku kvalite zdravotnej starostlivosti a rovnako má právo subjektívne posúdiť mieru spokojnosti, prípadne nespokojnosti.

Keywords: pacient, starostlivosť, kvalita, spokojnost, monitorovanie

Grant: KEGA 003PU-4/2021
Granter: Simulačné centrum v starostlivosti o chronické rany
Category: AE - Řízení, správa a administrativa
 

Impulsivity of Adolescents and Parenting Styles in the Context of Experimentation with Smoking     

Author(s):
Zuzana Mičková

Abstract:

The study examines tobacco-related behaviour in families in the context of experimentation with smoking, the implementation of parenting styles and the impulsivity of adolescents in the context of tobacco abuse. The study group consisted of a total of N (548) adolescents, including N (males) = 247, N (females) = 301, mean age of the adolescents: AM = 16.3. The study employs questionnaire methods, specifically a demographic questionnaire (initiation of smoking, tobacco-related behaviour); a questionnaire into situational-motivational factors of smoking – an additional scale of tobacco-related behaviour in the family (Rojková, Gálová, 2015); the IVE questionnaire of impulsivity (Eysenck & Eysenck, 1985); and a questionnaire related to parental authority – a survey of parenting styles (Buri, 1991). The most significant findings: in the case of authoritative parenting, the rate of experimentation with smoking is at its lowest, and it rises with as the impulsivity of adolescents increases. The tobacco-related behaviour of parents represents a significant predictor of experimentation with smoking in adolescence.

Keywords: experimentation, impulsivity, parenting styles, smoking

Grant: MMK 2021
Granter: MMK 2021, no. 126
Category: AO - Sociology, demography
 

Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve Regionálne centrum obehového hospodárstva     

Author(s):
Ján Plesník, Matej Plesník

Abstract:

Obehové hospodárstvo si vyžaduje vytváranie takých produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej primárnych zdrojov a energie a zároveň budú preferovať využívanie obnoviteľných zdrojov a materiálov. Produkty obehového hospodárstva musia spĺňať požiadavky opätovného použitia, opraviteľnosti, zlepšenia, recyklovateľnosti alebo environmentálne prijateľnej odbúrateľnosti, pričom sa neustále znižuje uhlíková stopa. Regionálne centrum obehového hospodárstva je ekologický, ekonomicky efektívny a sociálne spravodlivý systém obehového hospodárstva v regióne modelu QUINTUPLE HELIX orientovaný na obyvateľov. Na družstevnej forme vytvára kolaboratívne hospodárstvo s vlastným sociálnym a investičným fondom. Integrované riešenia sú hodnotené a monitorované na merateľných sociálnych, environmentálnych a ekonomických ukazovateľoch.

Keywords: obehové hospodárstvo, kolaboratívne, QUINTUPLE HELIX

Grant: DTP 3 – 745 – 3.2
Granter: Interreg DanuP-2-Gas Inovatívny model riadenia energetickej bezpečnosti v dunajskom regióne kombináciou bioenergetiky s prebytkami obnoviteľnej energie
Category: AH - Ekonomie
 

Italští legionáři a domobranci v české literatuře     

Author(s):
Tomáš Rell

Abstract:

Příspěvek představí fenomén české legionářské literatury jako nedílnou součást kulturního dědictví První republiky. Speciálně se zaměří na méně známou italskou frontu. Přiblíží pozapomenuté legionáře a domobrance, kteří na základě osobních zkušeností vstoupili na literární pole a zasloužili se o rozvoj české legionářské literatury. Uvedenými modelovými příklady budou spisovatel a učitel František Horečka; básník, prozaik, dramatik, překladatel a propagátor italských reálií Bartoš Vlček; a spisovatel a knihovník Václav Fryček.

Keywords: první světová válka, italská fronta, legionářská literatura, František Horečka, Bartoš Vlček, Václav Fryček

Grant: 2118
Granter: Fenomén italských legií v české literatuře/Řešení interního grantu pro studenty doktorského studijního programu
Category: AB - Dějiny
 

História numerickej matematiky – logaritmické pravítka a tabuľky     

Author(s):
Patrik Grosinger, Jan Rybář, Marek Gašparík, Michal Bachratý, Liudmyla Karpenko, Andrej Miček, Stanislav Ďuriš, George Sammarah

Abstract:

Príspevok sa zaoberá už celkom zabudnutým predchodcom kalkulačiek, ktorým sú logaritmické pravítka a tabuľky a ich vplyvom na rozvoj vedy a techniky. Ľudia, ktorí v matematike nenašli zaľúbenie, sa na škole tešili na kalkulačky, teda na čarovnú tenkú skrinku, z ktorej bez váhania a bez chýb vypadávajú výsledky. Veď prečo strácať čas namáhavým počítaním, keď na to existuje stroj. A namiesto mozgovej činnosti spotrebovávajúcej časť života to vypočíta nám dnes známa kalkulačka, alebo mobilný telefón. No nebolo tomu z pohľadu histórie vždy tak a ľudský um mal ešte veľký význam na ceste k správnemu výsledku základných numerických operácií. Logaritmické pravítka a tabuľky nepočítajú bez zásahu človeka ako kalkulačky, ale numerický výpočet výrazne uľahčujú oproti samotnému peru a papieru.

Keywords: história, logaritmické pravítka a tabuľky, matematika veda a technika

Grant: KEGA 023STU-4/2020, KEGA 013STU-4/2021, VEGA 1/0687/21, ITMS: 313011V334
Granter: Zavádzanie problematiky metrologického zabezpečenia zdravotníckej techniky do výučby študentov, Posilnenie aktivizujúcich metód výučby v oblasti technického merania, Rozvoj metód vyhodnotenia meraní so zameraním na zabezpečenie nadväznosti meraní, Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov.
Category: AB – Dejiny
 

Využitie vlhkej terapie v klinickej praxi     

Author(s):
Tatiana Šantová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová

Abstract:

Vlhká terapia je založená na poznatku, že hojenie najlepšie prebieha vo vlhkom prostredí a jednotlivé prípravky by mali byť predovšetkým mimoriadne účinné s jednoduchým použitím, bezpečné a šetrné pre pacienta i ošetrujúci personál a ekonomicky výhodné. Vďaka vlastnostiam produktov vlhkej terapie sa uskutočňuje oveľa menej preväzov, ktoré pacienta traumatizujú, liečba je navyše rýchlejšia a efektívnejšia ako v prípade použitia tradičných krycích materiálov na ranu.

Keywords: chronické rany, vlhká terapia, prieskum, ošetrovateľstvo

Grant: 003PU-4/2021 (K-21-108-201-01)
Granter: Simulačné centrum starostlivosti o chronické rany
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Zvyšovanie úrovne kritického myslenia žiakov na primárnom stupni vzdelávania     

Author(s):
Lenka Šutovcová

Abstract:

Cieľom predkladaného príspevku je predstaviť výsledky pedagogického výskumu zaoberajúceho sa vytváraním základov pre kritické myslenie žiakov na primárnom stupni vzdelávania v SR. V súvislosti s vytváraním základov kritického myslenia žiakov v edukačnom procese je dôležité zamerať sa najmä na rozvíjanie vyšších kognitívnych procesov, ktoré sú hierarchicky usporiadané v rámci revidovanej Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov. Predpokladom zámerného rozvíjania vyšších kognitívnych procesov je poznanie príslušných aktívnych slovies, ktoré vymedzujú jednotlivé kategórie Bloomovej taxonómie. Na základe týchto aktívnych slovies dokážeme identifikovať, ktoré kognitívne schopnosti by sa mali rozvíjať, a aká úroveň kognitívnych procesov je potrebná pre zvládnutie učiva. Výskumným zámerom bolo dotazníkovou metódou zistiť mieru využívania aktívnych slovies učiteľmi pri tvorbe vzdelávacích aktivít podľa ročníkov primárneho stupňa vzdelávania.

Keywords: kritické myslenie, vyššie kognitívne procesy, revidovaná Bloomova taxonómia.

Grant: UGA UKF V/11/2021
Granter: Rozvoj vyšších kognitívnych procesov žiakov ako predpoklad zvyšovania úrovne tvorivého a kritického myslenia žiakov.
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Možnosti prevencie adaptačných ťažkostí žiakov 1. ročníka základnej školy     

Author(s):
Radka Teleková

Abstract:

Súčasná edukácia očakáva aktívny teoretický a praktický prístup k otázkam výchovy a vzdelávania budúcich, resp. začínajúcich školákov. Vo teoretickej štúdii orientujeme pozornosť na možnosti pedagogickej intervencie v prechodnom období z materskej školy do 1. ročníka základnej školy vo vzťahu k prevencii adaptačných ťažkostí žiakov na začiatku školskej dochádzky. Cieľom príspevku je teoreticky popísať vybrané možnosti predchádzania adaptačných ťažkostí žiakov na začiatku školskej dochádzky. Adaptačným ťažkostiam je potrebné venovať pozornosť nielen ich riešením, ale najmä prevenciou výskytu. Prostredníctvom cieľavedomých a systematicky aplikovaných stratégií je možné im efektívne predchádzať a formovať predpoklady na úspešnú adaptáciu každého žiaka.

Keywords: Adaptácia žiaka, prevencia, adaptačné ťažkosti, začiatok školskej dochádzky

Grant: V12/2021
Granter: Prevencia adaptačných ťažkostí dieťaťa v období prechodu z materskej školy do 1. ročníka základnej školy
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Modern management and leadership in the environment of companies     

Author(s):
Jaromír Tichý, Tomáš Novotný, Mario Slivka

Abstract:

The paper deals with the issue of leading people in an environment where the traditional principles are no longer followed as it was a few years ago, but completely new, modern strategies and techniques are emerging. The aim of the research is to find out which of the selected countries is closest to the Slovak Republic from the corporate people management point of view. The premise of the research was that the leadership style of people in the Slovak Republic is closest to the leadership style in the Czech Republic and Poland. An analysis of secondary data of research, projects and studies of people management in 12 selected European countries in the evaluated parameters is the content. It also contains an analysis of the results of a questionnaire survey focused on people management in the Slovak Republic. It was found that from the point of view of corporate people management, Slovak managers use participatory style of people management the most, within the surveyed countries they are most similar to managers in Luxembourg. As a result, it is possible to refute the assumption that Slovak managers are most similar to Czech and Polish.

Keywords: leader, manager, leader, classic leadership; modern leadership, managerial style

Grant: NFP313020ANX5
Granter: National Energy Cluster NEK with the designation: NFP313020ANX5, financed from ESIF funds by the Ministry of Economy of the Slovak Republic under the title: "Design and development of integrated innovation infrastructure and knowledge base in the European area of the cluster organization NEK".
Category: AE - Management, administration and clerical work
 

Vývoj, aktuálny stav a vybrané perspektívy samosprávy na úrovni vyšších územných celkov     

Author(s):
Jaromír Tichý, Tomáš Novotný, Mario Slivka

Abstract:

The paper deals with the issue of leading people in an environment where the traditional principles are no longer followed as it was a few years ago, but completely new, modern strategies and techniques are emerging. The aim of the research is to find out which of the selected countries is closest to the Slovak Republic from the corporate people management point of view. The premise of the research was that the leadership style of people in the Slovak Republic is closest to the leadership style in the Czech Republic and Poland. An analysis of secondary data of research, projects and studies of people management in 12 selected European countries in the evaluated parameters is the content. It also contains an analysis of the results of a questionnaire survey focused on people management in the Slovak Republic. It was found that from the point of view of corporate people management, Slovak managers use participatory style of people management the most, within the surveyed countries they are most similar to managers in Luxembourg. As a result, it is possible to refute the assumption that Slovak managers are most similar to Czech and Polish.

Keywords: leader, manager, leader, classic leadership; modern leadership, managerial style

Grant: NFP313020ANX5
Granter: National Energy Cluster NEK with the designation: NFP313020ANX5, financed from ESIF funds by the Ministry of Economy of the Slovak Republic under the title: "Design and development of integrated innovation infrastructure and knowledge base in the European area of the cluster organization NEK".
Category: AE - Management, administration and clerical work
 

Inflation in the Euro area     

Author(s):
Lenka Vyrostková

Abstract:

At present, the concept of inflation is often mentioned in connection with the COVID-19 pandemic, especially its growth. Inflation is defined and corrected by the monetary policy managed by the European Central Bank. It represents a general increase in the prices of goods and services, not just individual prices. In this paper, we mention important studies that deal with inflation, inflation developments and the relationship between inflation and other macroeconomic variables. We focus on the evolution of the inflation rate, as measured by the HICP index in 19 euro area countries. We compare the development in individual countries with the development in the euro area as a whole. We focus on the development of inflation in the period from 1997 to 2020. We look at inflation rate forecasts for 2021, 2022, 2023 and 2024. We compare these inflation rate forecasts with our forecasts.

Keywords: Inflation, euro area, prediction of inflation, HICP

Grant: VEGA 1/0793/19
Granter: Perzistencia v inflácii, cenová stabilita a výkonnosť eurozóny
Category: AH - Ekonomie
 

Family environment as a predictor of online threats     

Author(s):
Monika Židová

Abstract:

In this paper, we focus on the family environment and online risk behaviours. Specifically, we theoretically explicate the issue of online challenges as one type of online risk behaviour and parental cyber control. As part of the study, we conducted research to identify predictors responsible for engagement in online challenges. The research was conducted on a sample of 128 respondents. It was found to be strongly statistically significant that boys are more likely to have their online content restricted by their parents compared to girls. Boys are monitored by both parents. Children living in complete families are more likely to confide in their parents about the problems they experience in the online space compared to children living in incomplete families. The results also show that children in complete families are more likely to communicate with their parents about potential online threats compared to children in incomplete families. This fact is also strongly statistically significant.

Keywords: online risk behaviour, parental control, online challenges, children

Grant: UGA UKF V/14/2021
Granter: Online risk behaviour in older school-age pupils
Category: AM - Pedagogy and Education
 

Design of a risk register for an accredited laboratory according to the ISO/IEC 17025     

Author(s):
Kateřina Bícová, Aneta Jirásko

Abstract:

The main aim of this article is to analyse the possibilities of risks and the introduction of the methodology for work with risks in accredited laboratory according to the ISO/IEC 17025. The effort is to sufficiently meet all the requirements of the standard and set up risk assessment process so that is understandable for accredited laboratory and easy to use for subsequent analyses. The aim of this article is to provide complex view into the given issue and these conclusions could be used as an informational source for laboratories, which will start the certification of the implementation the quality system management.

Keywords: ISO/IEC 17025, accreditation, processes, risks, FMEA

Grant: SGS-2019-008
Granter: Research and Development for Innovation in the Field of Manufacturing Technology - Machining Technology III.
Category: JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
 

Wedge pneumatic flexible shaft coupling suitable for mechanical power transmission     

Author(s):
Peter Kaššay

Abstract:

At our Department we deal with the development of pneumatic flexible shaft couplings intended for mechanical power transmission. These new types of shaft couplings in addition to other flexible couplings are able to change their torsional stiffness by adjusting the air pressure in their flexible elements. Pneumatic flexible shaft coupling with wedge elements was developed to improve the properties of pneumatic flexible couplings, especially the nominal and maximal torque and maximum twist angle. The goal of this article is to present the static properties of this newly developed type of flexible shaft couplings. Due to the reason that flexible pneumatic coupling with wedge elements isn’t manufactured yet, we used a mathematic model of this coupling.

Keywords: air spring, mathematical model, pneumatic flexible shaft couplings, static load characteristics, static torsional stiffness wedge pneumatic elements

Grant: KEGA 029 TUKE-4/2021
Granter: Implementation of modern educational approaches in the design of transmission mechanisms.
Category: JR - Other machinery industry
 

Analysis of rope transmission from the point of view of rope life     

Author(s):
Jozef Kuľka, Martin Mantič, Silvia Maláková, Leopold Hrabovský

Abstract:

This paper analyses the possibility of increasing the life of the rope on the shifting device working on the traction transmission of the driving force. In the original solution, the service life of the rope did not even reach the designed value. By increasing the rope wrap angle on the drive drum, replacing the original spil drum with a rope with grooves for the rope, and changing the rope drive transmission, the rope load values changed to lower than allowed by the standard.

Keywords: rope durability, angle of lap, rope gearing

Grant: KEGA 029TUKE-4/2021
Granter: Implementation of modern educational approaches in the design of transmission mechanisms
Category: JR - Other machinery industry
 

Design of gearbox lubrication system     

Author(s):
Silvia Maláková, Samuel Sivák, Daniela Harachová, Martin Mantič , Jozef Kuľka

Abstract:

The basic task of lubrication is to reduce frictional forces, reduce wear and remove heat generated from the point of contact. The most common transmission lubrication system is wading lubrication. In this way, the lubrication of the gearbox in the rope drum drive on the pickling line is also solved. The lubrication of the bevel gear of this gearbox is insufficient and is manifested by the failure rate of the given gear. The paper describes a proposal for changes in the lubrication of a specific bevel gearbox to eliminate failures due to insufficient lubrication of the bevel gears.

Keywords: gear box, innovation, lubrication, circulatory lubrication

Grant: KEGA 029TUKE-4/2021
Granter: Implementation of modern educational approaches in the design of transmission mechanisms.
Category: JR - Other machinery industry
 

Defining Production Process as a Technical System – SIPOC/9W     

Author(s):
Vladimir Sojka, Petr Lepsik

Abstract:

There is a need for the improvement of production processes. When systematic creativity as TRIZ is used for process innovation, it can be tricky for non-experienced TRIZ users. Because TRIZ principles are aiming at evolution patterns of technical systems, it can be helpful to describe the production system or production process in technical system terminology. This paper aims to the determination of elements of the technical system in production processes. Laws of technical system evolution are reviewed and applied to the process improvement point of view. Results of the paper can be used as a starting point for using TRIZ principles for process improvement or for designing a new method for the use of TRIZ by inexperienced users.

Keywords: production process, technical system, process improvement, process innovation, 9 windows, SIPOC, TRIZ

Grant: SGS-2020-5027
Granter: Research of New Approaches to Process Improvement
Category: JP – Industrial processes and processing
 

Piston pneumatic flexible shaft coupling suitable for mechanical power transmission     

Author(s):
Matej Urbanský

Abstract:

The paper presents a newly developed Piston pneumatic flexible shaft coupling, which is applicable for mechanical power transmission for example in the automotive industry as a dual-mass flywheel. Its design is focused on creating the high-flexible coupling, which means flexible coupling with very low value of relative torsional stiffness. Basic characteristic properties of the coupling and its high-flexibility characteristics are theoretically determined. The coupling is protected by means of a patent.

Keywords: pneumatic flexible shaft coupling, mechanical power transmission, high-flexibility characteristics, dual-mass flywheel

Grant: KEGA 029 TUKE-4/2021
Granter: Implementation of modern educational approaches in the design of transmission mechanisms.
Category: JR - Other machinery industry
 
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.