GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Current Issue

Journal 12 / 02 is available here.

Journal paper list 12 / 02 :

  Licence Creative Commons
 

Kurikulárna reforma základného vzdelávania na Slovensku v kontexte súčasných trendov kurikulárnej a vzdelávacej politiky v Česku a Maďarsku – komparačná analýza     

Author(s):
Nikola Barčíková

Abstract:

Článok sa zameriava na kurikulárnu reformu základného vzdelávania na Slovensku v kontexte súčasných trendov v kurikulárnej a vzdelávacej politike v Českej republike a Maďarsku. Cieľom bolo vykonať komparatívnu analýzu týchto politík a identifikovať podobnosti a rozdiely v prístupe k úprave kurikula v troch stredoeurópskych krajinách. Analýza sa zameriava na kľúčové aspekty kurikulárnych reforiem vrátane cieľov, štruktúry, obsahu a stratégií implementácie. Pri porovnávaní politík kurikula v jednotlivých krajinách sa zdôrazňuje vplyv medzinárodných trendov, ako sú potreby globalizovaného trhu práce, digitalizácia a zmeny spoločenských paradigiem. Závery analýzy poskytujú hlbší pohľad na rôzne prístupy k vzdelávaniu v týchto krajinách a ponúkajú zamyslenie sa nad možnými vplyvmi týchto reforiem na vzdelávacie systémy a žiakov.

Keywords: kurikulárna reforma, základné vzdelávanie na Slovensku, kurikulárna politika, vzdelávacia politika, trendy v kurikulárnej politike, Česká republika, Maďarsko

Grant: MMK 2023
Granter: MMK 2023, no. 133
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Intervenčná rádiológia a endovaskulárna liečba periférneho artériového ochorenia dolných končatín     

Author(s):
Radoslava Berdisová, Zuzana Bárdyová, Martina Horváthová

Abstract:

Endovaskulárna liečba má nezastupiteľnú úlohu v liečbe pacientov s periférnym artériovým ochorením dolnej končatiny. Naším cieľom bolo stanovenie radiačnej záťaže pacientov podstupujúcich digitálnu subtrakčnú angiografiu a perkutánnu vaskulárnu intervenciu dolnej končatiny. Na popis veľkosti radiačnej záťaže sme použili základné veličiny ako fluoroskopický čas (FT), súčin kermy a plochy (KAP), maximálnu vstupnú povrchovú dávku (MSED) a kumulatívnu dávku (KD). V porovnaní s prahovými hodnotami, pri ktorých existuje zvýšené riziko vzniku tkanivových reakcií (FT > 60 min; MSED > 3000 mGy; KAP > 50000 μGy.m2; KD > 5000 mGy), bola maximálna hodnota FT v našej výskumnej vzorke o 43% nižšia, MSED o 81 % nižšia, KAP o 63 % nižšia a hodnota KD o 79 % nižšia ako je prahová hodnota.

Keywords: fluoroskopia, intervencia, radiačná ochrana, radiačná záťaž, rádiológia

Grant: KEGA 002TTU-4/2023
Granter: Nové metódy výučby radiačnej ochrany študentov zdravotníckych odborov
Category: F - Lekárske vedy
 

How to create a digital marketing campaign in a virtual hotel     

Author(s):
Viktória Bíziková

Abstract:

Digital marketing has become a key factor in the business world. Its impact on various industries is visible and in tourism, it is a tool for attracting and retaining clients. An important part of digital marketing communication is implementing an online digital campaign using an appropriate tool. This paper aims to design a teaching tool to create a digital marketing campaign using a virtual hotel. We apply the best pedagogical practice method of project-based learning and data analysis from secondary sources. The contribution is the design of a teaching aid for students who master the curriculum by practically solving digital marketing tasks in study programs with a focus on tourism.

Keywords: digital marketing, virtual hotel, digital marketing campaing

Grant: KA220-HED-000023291
Granter: TRAIN-E-HOTEL Innovation of the professional training of future tourism experts using a fictitious training hotel
Category: AH - Ekonómia
 

Contingency in the philosophy of G.W. Leibniz     

Author(s):
Silvia Caisová

Abstract:

The present text is devoted to analyse and specify the notion of contingency in Leibniz's modal metaphysics. The aim of the present paper is to show that although Leibniz was often referred to as a determinist, the notion of contingency and the notion of possible worlds allowed him to step out of this abyss. Despite arguing that everything that happens has a reason why it is this way and not otherwise, contingency in the created world ensures that the connection between things is certain, but never absolutely necessary. Therefore, at the same time, contingency becomes one of the conditions of free will in the philosophy of Leibniz.

Keywords: contingency, Leibniz, necessary truth, contingent truth

Grant: APVV-20-0583
Granter: Possible worlds and modalities, conteporary philosphical approaches
Category: AA - filosofie a náboženství
 

Corporate Social Responsibility and Application of its Principles in Chosen Transnational Corporations Based in Slovakia and its Impact on their International Marketing Management     

Author(s):
Janka Pásztorová, Sonia Krajčík Danišová

Abstract:

In order to evaluate the application of the principles of CSR (or Corporate Social Responsibility) in the international marketing management of foreign companies operating in Slovakia, a survey was conducted in the form of an interview in the form of a semi-structured interview with selected managers of foreign companies operating in Slovakia. The goal was to find out their opinions on applying the principles of social responsibility in their company's international marketing strategies and how they perceive the current Slovak business environment in the context of corporate social responsibility (CSR). This semi-structured interview was based on standardized framework questions, which were continuously supplemented with questions and information according to the situation. Quantifiable data were subjected to statistical analysis and the transcription of relevant parts of the interviews was evaluated qualitatively, using the method of content analysis.

Keywords: transnational corporation, corporate social responsibility, corporate personality, corporate identity, corporate image, hospitality marketing, international marketing

Grant: KEGA 003EU-4/2022
Granter: Content innovation of the subject of international marketing in the context of accepting the latest trends in the development of sustainable development and social responsibility of companies as a starting point for increasing their competitiveness in the international business environment
Category: AH – Economy
 

Sebapoňatie vo vzťahu k školskej začlenenosti u žiakov základnej školy     

Author(s):
Beáta Dvorská, Ema Lišková

Abstract:

Cieľom nasledujúceho príspevku je predstaviť výskum, kde sme zisťovali, či existuje vzťah medzi sebapoňatím a školskou začlenenosťou a či existuje rozdiel v miere premenných z hľadiska pohlavia. Predkladaného výskumu sa zúčastnilo 145 participantov od 10 do 15 rokov. Ako meracie nástroje boli použité dotazníkové metódy, Dotazník sebapoňatia (DOS-18) pre sebapoňatie a Škála školskej začlenenosti pre školskú začlenenosť. Zistenia preukázali vzťahy medzi dimenziami sebapoňatia a školskej začlenenosti, kedy sociálne vylúčenie preukázalo negatívne vzťahy s dimenziami sebapoňatia a sociálna akceptácia vykazovala signifikantne pozitívne vzťahy. Komparačné podotázky ukázali štatisticky významný rozdiel v odolnosti voči úzkosti, kedy mužské pohlavie vykazovalo signifikantne vyššiu mieru.

Keywords: sebapoňatie, školská začlenenosť, pubescencia

Grant: GAAA/2022/18
Granter: Rodičovská podpora a náročnosť a ich vzťah k húževnatosti dospievajúcich
Category: AN - Psychologie
 

Destigmatizačné intervencie v pregraduálnom vzdelávaní sestier     

Author(s):
Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová, Iveta Ondriová

Abstract:

Stigmatizácia duševne chorých predstavuje závažný problém v súvislosti so začleňovaním jedincov s duševným ochorením do spoločenského života a má negatívny vplyv na pohodu a celkové prežívanie. Sestry sú početnou skupinou zdravotníckych pracovníkov, ktorí významnou mieru môžu prispieť k formovaniu názorov odbornej a laickej verejnosti a ovplyvniť tak mieru stigmatizácie duševne chorých. Materiál a metódy: V predkladanej štúdii skúmame prostredníctvom dotazníka iného autora- Opening minds scale for health care providers, ktorý bol vytvorený na hodnotenie miery stigmatizácie u zdravotníckych pracovníkov, ako vzdelávanie v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva ovplyvňuje mieru stigmatizácie a vzťah k duševne chorým ľuďom. Výsledky: Analyzovaním dotazníkom získaných údajov od respondentov sme dospeli k záveru, že vzdelávanie v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva sa podieľalo na zlepšení vnímania duševne chorých ľudí študentmi, ako aj ovplyvnilo ich názory a postoje v pozitívnom smere. Záver: Vzdelávanie v oblasti psychiatrie a psychiatrického ošetrovateľstva je jednou z foriem znižovania stigmatizácie a zlepšovania povedomia o duševných ochoreniach, nielen u študentov ošetrovateľstva, ale aj celej spoločnosti. Je preto vhodné zamerať pozornosť na aktivity súvisiace s informovaním verejnosti o duševných ochoreniach a podpore duševného zdravia s cieľom znížiť stigmatizáciu a negatívne predsudky spoločnosti voči duševne chorým ľuďom.

Keywords: Stigmatizácia, duševné ochorenia, vzdelávanie, psychiatrické ošetrovateľstvo

Grant: 003PU-4/2021
Granter: Simulačné centrum starostlivosti o chronické rany
Category: FL - psychiatria, sexuológia
 

Prítomnosť zearalenónu a T-2 toxínu v krmivách pre ošípané     

Author(s):
Michaela Harčárová, Pavel Naď, Alena Hreško Šamudovská, Andrej Marcin

Abstract:

Fuzáriotoxíny patria medzia najčastejšie sa vyskytujúce mykotoxíny v krmovinách a krmivách. Prítmnosť mykotoxínov v krmivách môže byť príčinou vzniku mykotoxikóz zvierat, ktoré majú negatívny dopad na ich zdravie a produkciu. Naša práca bola zameraná na stanovenie dvoch významných fuzáriotoxínov zearalenónu a T-2 toxínu pomocou ELISA analýzy a porovnanie ich koncentrácií vo vzorkách krmív pre ošípané. T-2 toxín sa vyskytoval vo všetkých nami vyšetrených vzorkách (100 %) v rozsahu koncentrácií 12,815 ppb – 57,308 ppb s priemernou hodnotou 35,288 ppb. Koncentrácie zearalenónu vo vzorkách krmív pre ošípané nedosiahli limit pre stanovenie 5 ppb, preto v krmivách neboli detegované. Výsledné koncentrácie oboch mykotoxínov boli v súlade s aktuálnou legislatívou.

Keywords: Kontaminácia, mykotoxíny, ošípané, T-2 toxín, zearalenón

Grant: VEGA č. 1/0402/20; KEGA č. 006UVLF-4/2022
Granter: VEGA č. 1/0402/20 Vplyv aditív vo výžive monogastrických zvierat na produkčné zdravie, produkciu, kvalitu produktov a životné prostredie; KEGA č. 006UVLF-4/2022 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív
Category: GH - Výživa hospodářských zvířat
 

Hospitals security options     

Author(s):
Petr Houdek, Jitka Kosáčková, Renata Havránková, Leoš Navrátil

Abstract:

The paper focuses on the security of hospitals and, of course, the readiness of the staff so that they are able to react adequately and quickly to dangerous situations. The aggressiveness of patients, visitors, and citizens in general in hospitals is increasing as well as the threat of terrorist attack. That´s because there is a greater concentration of people in hospitals and it is not possible to physically secure them at such a level as, for example, nuclear power plants. Hospitals carry out their own security measures within their means. As part of security, some hospitals use security services, CCTV cameras, electronic and mechanical elements. Hospitals employees also participate in various types of trainings and exercises, where they get familiar with the security measures and learn how to react.

Keywords: security service, electronic elements, hospitals, protection, staff training, security

Grant: SGS21/180/OHK4/3T/17
Granter: Protection of soft targets in the health sector
Category: AQ - Safety and health protection, safety in operating machinery
 

Aplikovanie ESG konceptu v riadení obcí vo vybranom regióne     

Author(s):
Natália Matviaková

Abstract:

Cieľom článku je poukázať na dôležitosť konceptu ESG, ktorý silne napĺňa požiadavky trvalo udržateľného rozvoja. V tomto článku budeme používať metódy ako analýza, dedukcia, indukcia, porovnávanie a pozorovanie. Budeme analyzovať finančnú situáciu a plán rozvoja obcí v regióne Beskydy. Analýzou finančného stavu slovenských a českých obcí v regióne Beskýd sme zistili, že aj napriek nedostatku financií sa slovenské obce stále snažia dosahovať niektoré environmentálne a sociálne ciele. Ukazuje sa trend, že koncept ESG sa bude častejšie využívať nielen pri riadení podnikov, ale je možné ho využiť aj pri riadení obcí. To by mohlo viesť k udržateľnejšej krajine.

Keywords: ESG koncept, udržateľnosť, obce

Grant: VEGA 2/0170/21; Horizont Europe Coevolvers 101084220
Granter: Manažment globálnej zmeny v zranitelných územiách; Koevolučný prístup k odomknutiu transformačného potenciálu riešení založených na prírode pre inkluzívnejšie a odolnejšie komunity
Category: AH - Ekonomie
 

Zpřesnění posuzování betonu na únavu a jeho experimentální ověření     

Author(s):
Petr Miklas

Abstract:

V první části se příspěvek zabývá popisem zpřesněných postupů při posuzování betonu na únavu. Zde je popsáno několik postupů pro vhodnější stanovování únavové odolnosti betonových konstrukcí. Prvním je stanovení obecné ekvivalentní vlakové soupravy dle statistických výsledků řady vlakových souprav pohybujících se na několika motech. Druhým doporučením je přesnější stanovení redukčního součinitele únavového zatížení pro vlakové soupravy železničních mostů. Tento součinitel je obdobně jako v předchozím případě stanovován na základě statistických výsledků zatížení, délky a typu vlakových souprav sledovaných na několika mostech v České republice. V druhé části bude zobrazeno praktické použití přímého využití Wöhlerových křivek. Zde bude popsán postup stanovení únavové odolnosti včetně využití v plánovaném experimentu.

Keywords: Wöhlerovy křivky, Zkoušení únavy betonu, Posuzování betonu na únavu

Grant: SGS23/036/OHK1/1T/11
Granter: Únavová odolnost a zesilování betonových mostů UHPFRC nabetonávkou
Category: JM – Inženýrské stavitelství
 

Prínos arteterapie a artefiletiky u žiakov s vývinovými poruchami učenia     

Author(s):
Tomáš Turzák, Vladimíra Poláčková, Adela Melišeková Dojčanová

Abstract:

The article discusses the issue of art therapy and artephiletics in the context of education of pupils with developmental learning disabilities (hereinafter VPU). In the study, the authors analyse data on the number of pupils with learning disabilities educated at a higher level of secondary education in Slovakia. In this context, they emphasize the importance of supporting artephiletic activities, which can be a certain supplement in the educational process of these pupils. The authors further define the terms art therapy and artephiletics and describe the individual steps of the process and design of artephiletic activities. In the final part, they analyse selected foreign studies that prove the benefit of supportive art therapy and artephiletic activities in the education of selected groups of pupils.

Keywords: Developmental learning disorders (DLD). High schools. Pupils with learning disabilities. Arttherapy. Artephiletics. Projecting artephiletic activities. The benefit of activities for pupils with DLD.

Grant: 011UKF-4/2023
Granter: Podporný artefiletický program pre žiakov stredných škôl s vývinovými poruchami učenia
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Profesionalita a feminizácia vysokoškolských učiteľov     

Author(s):
Eva Prokopcová

Abstract:

The development of the teaching profession has come a long way in the Western world since the turn of the 18th and 19th centuries. Research in this area today, in the 21st century, clearly shows that there are still many unanswered research questions in the field of research on teaching professionalism concerning the preparation, self-education and continuing education of teachers in higher education and the main characteristics of their professionalism. In our current research on higher education in Slovakia, which is part of the broader research on the teaching profession, we focus on the preparation and professionalism of university teachers. The main aim of the research is to gather information on the prior higher education of university teachers and to group it systematically according to different aspects of.

Keywords: Teacher, higher education, higher education diploma, professionalism, women in higher education.

Grant: MMK 2023
Granter: MMK 2023, no. 133
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Monitoring of selected environment parameters in collaborative manufacturing workplace     

Author(s):
Robert Rakay, Alena Galajdova, Patrik Šarga, Marek Vagaš, Jaroslav Romancik, Ondrej Majercak

Abstract:

The goal of the paper is to design an industrial monitoring system focused on sensing production environment parameters based on network of IO-Link components. The networked devices fulfill a real-time data acquisition and alerting task. The system consists of the main central monitoring system with different remote communication options. The core of the system is a central data collecting and processing unit. This unit gathers data from various sensors. Then the collected data is processed and in case of critical states or fulfilled requirements alarms are triggered. The central unit also acts as a smart gateway with multiple channel available to transfer data. The sensors are configured and organized through IO-Link interface. Visualization of the actual data and graphical trend of the monitored parameters is created in Grafana environment.

Keywords: industrial automation, environment monitoring, iiot

Grant: KEGA 031TUKE-4/2022
Granter: Innovation of methods and instruments in education of automation in the context of Industry 4.0
Category: JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation
 

Neuroendocrine tumor of the pancreas - our experience with resectable tumor     

Author(s):
Veronika Roškovičová, Jana Kaťuchová, Tomáš Gajdzik, Miloš Kňazovický, Dušan Leško, Ivana Večurkovská, Jozef Radoňák

Abstract:

Pancreatic neuroendocrine tumors are still rare, but their incidence is increasing. They form a heterogeneous group of tumors with rapid growth and metastatic progression. This article aims to share basic information about pancreatic neuroendocrine tumors and to share information about the incidence in our cohort of patients after pancreatic resection procedures.

Keywords: pancreas, NET, resection, surgery, risk factors

Grant: VVGS-2022-2198
Granter: Sledovanie matrixových metaloproteináz MMP1, MMP2, MMP7 a MMP9 u pacientov s karcinómom pankreasu vzhľadom na progresiu nádoru a metastázovanie
Category: FJ - Chirurgie včetně transplatologie
 

Sbory v raném a zralém období anglických oratorií Georga Friedricha Händela     

Author(s):
Katrin Sáčková

Abstract:

Studie se zaměřuje na oratoria Georga Friedricha Händela, významného německého hudebního skladatele, která vznikla během jeho působení v Anglii. Hlavním cílem je objasnit postavení a význam sborů v raném a zralém období Händelových anglických oratorií. Podrobněji jsou analyzována některá z nich, kdy je poukázáno na jejich signifikantní znaky s přihlédnutím na vývoj skladatelova kompozičního stylu. Händel dokázal spojit dramatickou sílu opery s duchovní tematikou oratoria, čímž vytvořil unikátní a nezapomenutelná díla, která dodnes oslovují posluchače po celém světě.

Keywords: Oratorium, anglické oratorium, Georg Friedrich Händel, baroko, sbor

Grant: VI/1/2023
Granter: Postavenie zobcovej flauty v hudobnom vzdelávaní vo Vyšehradskej štvorke
Category: AB – Dějiny
 

Ovplyvnenie chemického zloženia prsnej a stehennej svaloviny u moriek prídavkom humínových látok do krmiva     

Author(s):
Alena Hreško Šamudovská, Lukáš Bujňák, Andrej Marcin, Tomáš Mihok, Michaela Harčárová, Pavel Naď

Abstract:

V tejto štúdii bol sledovaný vplyv doby skrmovania humínových látok na kvalitu prsnej a stehennej svaloviny u moriek. Celkovo štyridsať 6-týždňových moriek (hybrid Big 6) bolo rozdelených do štyroch skupín. Humínové látky (HUMAC MycotoxiSorb) boli pridávané do kŕmnych zmesí pokusných skupín v množstve 5 g/kg: počas celého pokusného obdobia (H1-10), do 5. týždňa pokusu (H1-5) a od 6. týždňa pokusu (H6-10). Prídavok humínových látok počas piatich týždňov pokusu (H1-5, H6-10 ) viedol k významnému zvýšeniu obsahu vody v prsnej (P<0,001; P<0,05) aj stehennej svalovine (P<0,05) a k významnému zníženiu obsahu tuku v prsnej svalovine (P<0,001; P<0,05). Prídavok humínových látok počas celej doby pokusu viedol k signifikantnému zvýšeniu obsahu vody v prsnej svalovine (P<0,01) a k signifikantnému zvýšeniu obsahu bielkovín v stehennej svalovine (P<0,001).

Keywords: hydina, prírodné kŕmne doplnkové látky, svalovina, chemické zloženie

Grant: VEGA č. 1/0402/20
Granter: Vplyv aditív vo výžive monogastrických zvierat na produkčné zdravie, produkciu, kvalitu produktov a životné prostredie.
Category: GH - Výživa hospodářských zvířat
 

Production of non-standard gears     

Author(s):
Silvia Maláková, Samuel Sivák

Abstract:

Among the most used transmission mechanisms are gear transmissions. Various requirements are placed on these gears, such as requirements for performance, durability, weight, and the like. The production of gearing also has an impact on achieving these results. The correct manufacturing process is particularly important for the production of non-standard and atypical gear wheels. This article discusses the factors that influence the optimal choice of the method of production of non-standard gearing wheels.

Keywords: non-standard gearing wheels, production, optimalization

Grant: 029TUKE-4/2021
Granter: Implementation of modern educational approaches in the design of transmission mechanisms
Category: JR - Other machinery industry
 

Právny rámec ESG     

Author(s):
Jana Skýpalová

Abstract:

Snaha o udržateľnosť, ochrana životného prostredia, boj s odpadom či klimatickými zmenami charakterizujú súčasnú spoločnosť a svoju podobu našli aj v prípade zodpovedného investovania pod pojmom ESG, ktorý odráža, ako sa spoločnosti správajú k životnému prostrediu, zamestnancom či svojmu okoliu, čo následne zohľadňujú investori. Dôvod, prečo sa však u nás o ESG čoraz viac zaujíma aj širšia verejnosť a nielen investori, je fakt, že EÚ dnes stojí celosvetovo na čele implementácie ESG a svoju reguláciu v tejto oblasti zameriava na podporu investícií ESG. Príspevok poskytuje stručný prehľad legislatívneho rámca ESG, ktorý vytvorila v posledných rokoch svojou činnosťou EÚ a vďaka tomu podporila tento súčasný fenomén.

Keywords: ESG, environmentálny, sociálny, riadiaci, právny rámec

Grant: APVV-20-0338
Granter: Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne
Category: AH - Ekonomie

 

Využití vybraných audiovizuálních prostředků ve výuce literatury na střední škole     

Author(s):
Irena Špačková, Barbara Zemanová

Abstract:

Tento příspěvek se zaměřuje na využití audiovizuálních prostředků jako efektivního nástroje ve výuce literatury na vybrané střední odborné škole. Primární snahou realizovaného výzkumu je snaha o integraci videí, podcastů a dalších audiovizuálních médií do výuky literatury, literárních děl a jejich významu. Průzkum zahrnuje výhody a výzvy spojené s tímto přístupem, zdůrazňuje jeho dopad na studenty a jejich porozumění literatuře. Jsou předkládány konkrétní příklady aktivit, které ilustrují efektivní využití těchto prostředků a podporují zapojení studentů do výuky literatury názornější formou prostřednictvím současných technologií. Samozřejmě vše je realizováno s ohledem na kompetence pedagoga, jeho schopnosti a dostupné technické možnosti v rámci výuky.

Keywords: literatura, výuka, YouTube, audiovizuální obsah, video, knihy, internet

Grant: SGS 43202 15 2003-43 01
Granter: Obrazné konstrukce o literatuře a o diskurzu o literatuře
Category: AM - Pedagogika školství
 

Human resource management within central bodies of state administration of the Slovak Republic     

Author(s):
Kamil Turčan

Abstract:

In the conference paper, we will try to improve the human resource management settings in the field of education and development of civil servants. In order to fulfill the main goal, we created a questionnaire survey, which asked the respondents about the key questions of the current settings of educational processes in the objects of investigation, the Ministry of the Interior of the Slovak Republic. The main goal of the proposed scientific article is, on the basis of identified selected factors and attitudes of the educational process, the optimization of internal educational processes by managers towards subordinate employees in the object of investigation. Using the method of analysis of professional literature and legislative materials regulating the field of human resources education in the state administration, we demonstrably created a summary and basis for the creation of quantitative research in the form of a questionnaire with the aim of proposing a potential increase in the effectiveness of human resources management in the field of education in the object of investigation.

Keywords: public institutions, education process, human resource management

Grant: FPPV-08-2023
Granter: Fond pre podporu výskumu na UCM Trnava
Category: AE - Management, administration and clerical work
 

Vplyv zdravotného postihnutia na emočnú reguláciu u adolescentov     

Author(s):
Eva Vancu, Adriana Garajová

Abstract:

Contribution aiming its focus on the emotional regulation in adolescents with disabilities. The theoretical part dwells on the knowledge regarding the emotional regulation and adolescents with disabilities. Similarly, it provides the basic definition of emotional regulation during adolescence, which are subsequently linked with the impact of the physical disability in adolescents. The contribution provides the results of the employed CERQ-short questionnaire’s research method in a shortened form was applied on a sample of intact adolescents and adolescents with physical disabilities aged 14 to 18. Statistically significant differences in the use of rumination, catastrophizing, self-blame and positive reappraisal. In the final part, the recommendations for the practice to support positive strategies of cognitive emotional regulation in adolescents with physical disabilities are provided.

Keywords: emotional regulation, disability, adolescence

Grant: 1/0955/17 - VEGA
Granter: Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom
Category: AN - Psychologie
 

Postoj učitelů k inkluzivní praxi     

Author(s):
Helena Vomáčková, Markéta Bělinová, Andrea Rotsteinová

Abstract:

Příspěvek analyzuje souvislost mezi způsobem řešení šesti pedagogických situací učiteli a jejich prezentovaným názorem na vlastní míru proinkluzivity. Komentuje výsledky šetření z počátku roku 2023 na výzkumném vzorku 107 učitelů druhého stupně základních škol. V něm je sledována připravenost učitelů hledat cesty k implementaci inkluzivních postupů. Pomocí modelových pedagogických situací kategorizuje příklon učitelů k nabídnutým řešením, které mají buď proinkluzivní, neutrální či prosegregační charakter. Následně ověřuje souvislost mezi výše uvedeným příklonem učitelů a stanovenými nezávisle proměnnými pomocí čtyř hypotéz.

Keywords: Sumativní postoj k inkluzi, proinkluzivní - neutrální - prosegregační postoj, řešení didaktických situací, proinkluzivní kompetence učitelů.

Grant: UJEP-SGS-2022-43-009-2
Granter: Problematika individualizace výuky na ZŠ
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Zhrnutie dotazníkovej štúdie pri používaní CBCT (CONE - BEAM počítačová tomografia) v stomatológii     

Author(s):
Anita Zubáková, Martina Horváthová, Igor Gomola, Denisa Nikodemová

Abstract:

Rádiologické metódy majú svoje nezastupiteľné miesto v zdravotnej starostlivosti o pacienta. Stomatologické vyšetrenia s využitím ionizujúceho žiarenia patria k najfrekventovanejším typom RTG vyšetrení, Dramatický vývoj RTG prístrojov začal implementáciou digitálnych zobrazovacích zariadení. Výsledkom vývoja v poslednom období sú tzv. cone - beam CT zariadenia (CBCT), ktorých význam CBCT spočíva hlavne vo vysokej presnosti v porovnaní s ostatnými zobrazovacími metódami. Pre optimalizáciu podmienok zobrazovania je dôležité porozumieť vzťahu medzi diagnostickým výstupom RTG zobrazovacieho procesu a jeho fyzikálnymi a technickými charakteristikami. Aktuálne je snahou v medicíne využívať ionizujúceho žiarenia s možnosťou získať vyhovujúcu diagnostickú informáciu s najmenšou možnou dávkou pre pacienta.

Keywords: zubný CBCT prístroj, radiačná ochrana, veľkosť dávky, parametre ožiarenia, ožiarenie pacientov, kritické orgány

Grant: KEGA - 002TTU-4/2023
Granter: Nové metódy výučby radiačnej ochrany študentov zdravotníckych odborov
Category: FQ - Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
 
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.