GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Current Issue

Journal 12 / 01 is available here.

Journal paper list 12 / 01 :

  Licence Creative Commons
 

Významné aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o umierajúceho pacienta     

Author(s):
Jana Cinová, Andrea Šuličová, Zuzana Novotná, Tatiana Šantová, Ľubica Derňarová, Zuzana Šimová

Abstract:

Počas profesionálnej kariéry sa zdravotnícky pracovník stretne asi s 2000 umierajúcimi pacientmi. Napriek tomu sa často dostáva do situácie, že nevie adekvátne odborne a prakticky reagovať. Výnimkou nie sú ani študenti lekárskych a nelekárskych študijných odborov, ktorí počas absolvovania študentskej praxe poskytujú zdravotnú starostlivosť aj ťažko chorým a umierajúcim pacientom. Autorky v príspevku uvádzajú do pozornosti výsledky prieskumu zameraného na postoj študentov ošetrovateľstva k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti ťažko chorým a umierajúcim pacientom. Na základe výsledkov prieskumu autorky konštatujú, že študenti ošetrovateľstva pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti paliatívnym pacientom vstupujú do riešenia náročných ošetrovateľských a etických problémov. Poskytovať paliatívnu starostlivosť je pre študentov náročné, tak po stránke fyzickej, ako aj emočnej.

Keywords: modely umierania, ošetrovateľská starostlivosť, potreby umierajúceho pacienta

Grant: 027PU-4/2023; K-23-108-201-01
Granter: Implementácia nových technológií v liečbe pacientov s diabetes mellitus do výučby študentov zdravotníckych odborov
Category: AN - Psychológia
 

Agile management of mobile application development for the library of the scrum framework     

Author(s):
Rebecca Frančáková, Patrik Flegner, Ján Kačur

Abstract:

Currently, more and more companies already have mobile applications or have started working on them or will start developing them. This paper will describe the agile management for the development of a mobile application for the Ján Bocatia Public Library, explain the importance of the SCRUM Master position and analyze the current state of libraries in Slovakia. An online meeting was held with the project sponsor to find out the problem of the library and the target group for which this mobile application will be developed. Finally, the paper offers our proposal for a mobile application to attract new readers and our first experience with this framework used in the project and its impact on the mobile application. Last but not least, suggestions for possible improvements to the application in the future.

Keywords: Agile management, agile methodology, app development, Scrum Master

Grant: VEGA 1/0264/21
Granter: Application of modern methods in the analysis and modeling of technological and other processes used in the acquisition and processing of earth resources in order to optimize them
Category: IN - Informatika
 

Starostlivosť o pacienta s komplikáciami Crohnovej choroby     

Author(s):
Lívia Hadašová, Terézia Fertaľová

Abstract:

Crohnova choroba je chronické ochorenie a patrí do skupiny idiopatických zápalov, postihuje ktorúkoľvek časť tráviaceho traktu, najčastejšie sliznicu tenkého čreva. V súčasnosti výskyt ochorenia stúpa a často sa objavuje medzi mladými ľuďmi. Pokúsili sme sa identifikovať rizikové faktory komplikácii v procese liečby u vybraných dvoch pacientov a zistiť aké sú rozdiely a dopady v efektívnosti v liečbe konkrétnych pacientov s Crohnovou chorobou. Spracovali sme kazuistiky u dvoch zámerne vybraných pacientov. Zistili sme, že nedodržiavanie medikamentóznej liečby viedlo k relapsu ochorenia. Dodržiavaním liečebného procesu sa mohlo predísť vážnym komplikáciám ochorenia a relapsu. Efektívnosť liečby je možné zlepšiť dodržiavaním liečebného procesu, dodržiavaním dietoterapie, zlepšením životného štýlu, ktoré ovplyvňujú zhoršenie klinických príznakov a vzplanutie ochorenia.

Keywords: Crohnova choroba, Starostlivosť, Komplikácie, Ošetrovateľstvo

Grant: KEGA 003 PU-4/2021
Granter: Simulačné centrum starostlivosti o chronické rany
Category: FQ - Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
 

Prítomnosť deoxynivalenolu v krmivách pre monogastrické zvieratá     

Author(s):
Michaela Harčárová, Pavel Naď, Alena Hreško Šamudovská

Abstract:

Základný prvok v prevencii vzniku alimentárnych intoxikácií ľudí a zvierat predstavuje pravidelný monitoring koncentrácií mykotoxínov v krmivách a potravinách. Táto práca bola zameraná na kvantitatívne stanovenie deoxynivalenolu v kompletných krmivách pre monogastrické zvieratá (brojlery a morky). Vo všetkých vyšetrených vzorkách kŕmnych zmesí sa výskyt deoxynivalenolu potvrdil. Priemerná koncentrácia deoxynivalenolu v krmive pre brojlery bola 1,776 mg.kg-1 a v krmive pre morky dosahovala hodnotu 0,675 mg.kg-1. Stanovené koncentrácie deoxynivalenolu (mg.kg-1) spĺňajú požiadavky na mykotoxickú bezpečnost krmív podľa Odporúčania ES 2006/576/ES.

Keywords: mykotoxíny, kŕmne zmesi, monogastrické zvieratá

Grant: VEGA č. 1/0402/20
Granter: Vplyv aditív vo výžive monogastrických zvierat na produkčné zdravie, produkciu, kvalitu produktov a životné prostredie
Category: GH - Výživa hospodářských zvířat
 

Využitie ľudovej hudby, tanca a slovesnosti trnavského regiónu vo vzdelávacom procese     

Author(s):
Zuzana Hubinská, Bernadeta Dzíbelová

Abstract:

Ľudové umenie je osobitná oblasť, v ktorej dochádza k prepojeniu spevu, tanca, výtvarníctva, slovesnosti a hudby. V súčasnosti môžeme sledovať akési znovuzrodenie ľudových hodnôt. Ľudia si uvedomujú dôležitosť, význam a jedinečnosť slovenskej ľudovej kultúry vnímajúc ju ako zdroj inšpirácie, ktorý treba zachovávať a chrániť. Predkladaný príspevok sa zaoberá využitím ľudového umenia, s dôrazom na trnavský región, v edukačnom procese základnej umeleckej školy. Okrem stručnej charakterizácie ľudového umenia trnavského regiónu približuje realizovaný výskumu zameraný na uplatnenie prvkov ľudovej kultúry trnavského regiónu v oblasti interpretácie ľudovej piesne a jej praktické využitie vo vzdelávacom procese.

Keywords: Ľudové umenie trnavského regiónu, ľudová pieseň, vokálne zručnosti, edukačný proces

Grant: VI/1/2022
Granter: Tanečné divadlo ako výrazový prostriedok k rozvíjaniu pedagogických a interpretačných spôsobilostí
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Healthcare facilities as a soft target     

Author(s):
Jitka Kosáčková, Renata Havránková, Leoš Navrátil

Abstract:

Protection of healthcare facilities, that are publicly accessible places with a large number of people and the low level of security against violent attacks, is a highly topical issue. These places and objects are mainly characterized by a permanent or temporary concentration of people. In addition to physical attacks, which can happen both with or without a weapon, arson, assault with explosive substances or bait systems, attack on infrastructure or dangerous threatening may also occur. This might lead, except endangering or ruining the lives of employees or patients, to a property endangerment. For this reason, there has recently been a lot of emphasis on preparedness of healthcare facilities for these situations, so that employees are able to quickly and adequately respond. The article focuses on the issue of individuals´ aggressive behaviour to the medical personnel. A comprehensive system for the protection of healthcare facilities should be built on a combination of physical and technological measures. By using these measures, healthcare facilities can be protected against the attacks as well as safety for their staff and patients can be ensured.

Keywords: aggressor, security, safety, soft target, healthcare facilities, medical facilities

Grant: SGS21/180/OHK4/3T/17
Granter: Protection of soft targets in the health sector
Category: AQ - Safety and health protection, safety in operating machinery
 

Evaluation of arsenic tolerance of oat (Avena sativa L.)     

Author(s):
Veronika Kubová, Beáta Piršelová, Ľudmila Galuščáková, Libuša Lengyelová, Peter Hozlár, Michaela Havrlentová

Abstract:

We evaluate the tolerance of oat (Avena sativa L.) to arsenic in two experimental approaches. In early stages of ontogenesis, we evaluated the effect of arsenic (As 10 mg.l−1 solution) on root growth of seedlings of 22 oat varieties. The tested varieties showed considerable variability in response to As, the tolerance index (TI) ranged from 68.18-126.67%, with the highest tolerance shown by the Valentin variety and the lowest by the Ivory variety. The Václav variety reached TI=125.53%. We also evaluated the growth of this variety in soil contaminated with 10, 20 and 50 mg As.kg−1. Within the given experiment, the variety Václav showed a high tolerance in the entire range of As doses (TI>100%). The stimulatory effect of As on tested parameters is explained by mechanism of hormesis. Knowing the tolerance of varieties to As is a presumption for successful cultivation of this crop in Ascontaminated soil and at same time the use of this crop in remediation of As-loaded soils.

Keywords: Arsenic, oat, tolerance, genotypic variability

Grant: APVV-18-0154; VEGA 1/0073/20
Granter: Slovak Research and Development Agency
Category: ED – Physiology
 

Príprava a stanovenie vlastností termoelektrických materiálov na báze SNSE     

Author(s):
František Mihok, Karel Saksl

Abstract:

Termoelektrické generátory predstavujú unikátnu možnosť ako zlepšiť energetický manažment. Moduly sú vyrobené zo špecializovaných materiálov z termoelektrickými vlastnosťami a predstavujú cenovo dostupné, jednoduché, ľahké na údržbu a reverzibilné riešenie ako narábať s energiou prebytkového tepla. Moduly pozostávajú z mnohých párov N a P polovodičov zapojených v sérii. Zariadenia sú veľmi flexibilné v ich použití ako ohrievacie, chladiace alebo elektrinu generujúce zariadenia na základe Peltierovho a Seebeckovho efektu. Hlavnou nevýhodou termoelektrických modulov je ich nízka efektívnosť. Avšak, nové materiály s výrazne zlepšenou účinnosťou zmeny tepelnej energie na elektrickú vzbudili nový vedecký a komerčný záujem o tieto materiály. Cieľom tohto príspevku je pripraviť nový spoľahlivý postup ako merať termoelektrické parametre, najmä Seebeckov koeficient a elektrickú vodivosť. Komerčné riešenia vyžadujú nemalé investície. Naše riešenie je vďaka 3D tlači cenovo dostupné a reprodukovateľné. Zároveň naša metóda využíva veľké množstvo referenčných materiálov pre zabezpečenie presnosti v širokých meraných rozsahoch. Materiály, na báze SnSe zliatiny, opísané v tomto príspevku predstavujú ideálny materiál pre prípravu termoelektrických modulov. Pomocou malého množstva prímesí vieme získať polovodič typu P aj N. Vďaka tomu majú oba materiály veľmi podobné mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti. Účinnosť týchto materiálov je taktiež adekvátna na pomery termoelektrických materiálov.

Keywords: termoelektrický materiál, polovodiče, Seebeckov koeficient

Grant: 2/0039/22
Granter: VEGA
Category: JJ - Ostatní materiály
 

Únavová odolnost betonových mostních konstrukcí     

Author(s):
Petr Miklas, Roman Šafář

Abstract:

Příspěvek se zabývá únavovou odolností betonových mostů a možnostmi zpřesnění postupů pro posuzování betonu na únavu. V současné době se často stává, že betonové konstrukce - zejména železničních mostů - ve většině případů výrazně nevyhovují při posouzení betonu na únavu i přes to, že tyto konstrukce nevykazují únavová porušení - z toho je patrné, že únava betonu dosud není dostatečně prozkoumána. Příspěvek se snaží odhalit možné příčiny rozporu mezi reálným stavem konstrukcí a výsledky dosud dostupných výpočetních postupů. Jsou zde popsány účinky skutečných účinků vlakových souprav na konkrétní mostní konstrukci. Na základě dostupných poznatků příspěvek nabízí doporučení pro zpřesnění únavových posouzení betonových konstrukcí ve formě možné redukce únavového zatížení či postupu pro posouzení založeného na zpracování a přímém využití reálných Wöhlerových křivek.

Keywords: Wöhlerovy křivky, únava betonu, Palmgren- Minerovo pravidlo, posuzování únavy betonu

Grant: SGS22/036/OHK1/1T/11
Granter: Navrhování a zesilování betonových mostů - zpřesnění a ověření vybraných postupů
Category: JM – Inženýrské stavitelství
 

Traditional culture in language for specific purposes and its teaching in the university environment     

Author(s):
Andrea Molnárová, Ján Válek

Abstract:

The paper deals with language for specific purposes, its definition and classification and its specificities in humanities with an emphasis on the area of traditional culture, which combines several scientific disciplines. We practically applied the acquired knowledge to create a professional trilingual dictionary and an online language course intended for students, but also for experts in the fields of traditional culture. The article describes the processes of their creation and the problems associated with the translation of regionally, historically and linguistically specific Slovak words into English and German. At the same time, it outlines the ways in which the international presentation of Slovak traditional culture in foreign languages could be improved.

Keywords: education, foreign language, language for specific purposes, traditional culture

Grant: 001UKF-4/2021
Granter: Traditional Culture of Slovak Regions in Foreign Language Teaching - Distance Learning
Category: AM - Pedagogika a školství
 

The relationship between perceived professional self-efficacy of lower secondary school teachers and “My Academic Subject” questionnaire evaluations of their teaching quality     

Author(s):
Michal Novocký, Renáta Orosová, Lenka Rovňanová

Abstract:

The perceived self-efficacy of the teacher is a decisive constituent involved in increasing the effectiveness of teaching (Künsting et al., 2016; Mojavezi & Tamiz, 2012). The teacher's confidence in his or her professional skills and abilities strengthens his or her self-image and often becomes a protective factor when dealing with unfavorable circumstances with students in the educational process. The aim of the study was to analyse the relationship between the perceived self-efficacy of teachers and their evaluation of teaching quality. We used an adapted version of the OSTES (Ohio Teacher Efficacy Scale) questionnaire (Gavora, 2012a) to monitor the perceived self-efficacy of teachers. We verified its two-factor model (self-efficacy in the application of teaching strategies and self-efficacy in classroom management) through confirmatory factor analysis (maximum likelihood method), which demonstrated good values of fit indices (CFI, TLI, RMSEA, SRMR, and GFI). The value of Cronbach's alpha testified about the optimal internal consistency of both dimensions and the entire instrument. To monitor the quality of teachers' teaching, a self- proven “My Academic Subject” questionnaire was used, the validity of which was determined using exploratory factor analysis (principal component analysis, promax rotation). Finally, a uni-dimensional solution proved to be the most suitable (although we originally considered 4 dimensions). Similarly, as in the case above, the internal consistency of this instrument, demonstrated by the value of Cronbach's alpha, was acceptable after the elimination of items reducing its level. The research group consisted of 342 lower secondary school teachers who taught seventh-grade students. Their average length of practice was 15.76 years (SD=10.03). A statistically significant moderately strong positive relationship between the perceived self-efficacy of teachers in the application of teaching strategies and the quality of teaching and a statistically significant weak positive relationship between the perceived self- efficacy of teachers in classroom management and the quality of teaching were identified. Based on the partial results of the research, we identified a statistically significant difference in the perceived self-efficacy of teachers in the application of teaching strategies in terms of obtaining a qualification. Another statistically significant difference was identified in the quality of teaching in terms of the teacher’s sex and the prevalence of Roma students in teaching. Only in the last case was the moderate substantive significance of the difference demonstrated. The findings indicate that the teacher's belief in his or her potential to manage the educational activities (mainly adequately exploiting the selected teaching resources) can be one of the factors that increase the quality of teaching, however, taking into account the ambiguous construct validity of the “My Academic Subject” research instrument, further research should either be realised with the mentioned instrument on a more heterogeneous sample, or an instrument with a different dimensional structure should be used.

Keywords: Lower secondary school, quality, self-efficacy, teacher.

Grant: VVGS-2022-2386
Granter: Mentoring of student teachers by training teacher
Category: AM – Pedagogy and education
 

Zásady smluvního práva     

Author(s):
Jiří Novotný

Abstract:

Na úrovni Unie se již před přelomem tisíciletí pracovalo na smluvních pravidlech pro řádné fungování vnitřního trhu, jejichž výsledkem byla publikace návrhu společného referenčního rámce (DCFR) v roce 2008. DCFR obsahuje zejména zásady, definice a modelová pravidla. Obsah návrhu odpovídá schématu nastaveným Komisí v rámci Akčního plánu v roce 2003, jehož cílem bylo především zvýšit soudržnost acquis Společenství v oblasti smluvního práva, podporovat vypracování obecných smluvních podmínek pro celou EU a dále zkoumat, zda problémy v oblasti evropského smluvního práva mohou vyžadovat řešení, která nejsou specifická pro daný sektor, jako volitelný nástroj. Tento příspěvek se věnuje otázkám, na jakých základních zásadách autoři DCFR jimi předložená pravidla v rámci DCFR sestavili.

Keywords: Civilní právo, EU, DCFR, modelová pravidla, smluvní právo, principy smluvního práva

Grant: Q131
Granter: QUAERE 2023
Category: AG - Právní vědy
 

Prediction-based Investment Strategies in European Bond Markets     

Author(s):
Matúš Padyšák

Abstract:

Daily returns of the European corporate bond market are predicted using a penalized Lasso regression or Random forests. Predictions are utilized in investment strategies that allocate resources into risky position: interest-rate hedged corporate bonds or unhedged corporate bonds and risk-free position proxied by the Euro-Bobl futures that track the German government bonds. The strategies are more profitable with a lower risk than their passive alternatives, which only invest in corporate bonds (hedged or unhedged), but the daily rebalancing can be costly. Therefore, we examine the break-even transaction costs and suggest two approaches to lower the overall costs. Overall, even with costs, active strategies based on prediction can achieve higher returns with a lower risk.

Keywords: corporate bonds, credit spread, machine learning, asset allocation, investing strategy

Grant: VEGA 1/0760/22
Granter: Modelovanie záporných úrokových mier
Category: AH - Economics
 

Application problems and challenges of low-temperature homogeneous combustion engines     

Author(s):
Marieta Šoltésová, Michal Puškár

Abstract:

Given the efforts towards a complete ban on combustion engines in passenger cars after 2035, many European car manufacturers are shifting their focus to battery electric vehicles. However, the adoption of exceptions for climate-neutral fuels is very good news for the future of the automotive industry in the EU. This is because it will provide a significant alternative to battery electric vehicles in the form of combustion engines utilizing alternative fuels, which are likely to play an important role, especially in sectors where the use of battery electric propulsion is inefficient. Additionally, vehicles with combustion engines continue to be the most popular choice among customers due to their undeniable advantages. Research and development in this field will remain highly relevant as combustion engines are also a significant element of hybrid technologies. Low-temperature combustion of homogeneous fuel mixtures is among the key technologies with strong potential.

Keywords: challenges, homogeneous, combustion engines

Grant: KEGA 007TUKE-4/2023
Granter: Transfer of innovations and advanced technologies, determined for more ecological and more efficient vehicle drive systems, into the educational process.
Category: JR - Other machinery industry
 

Dane, ako nástroj na elimináciu spotreby statkov, ktoré spôsobujú neželané externality     

Author(s):
Michal Rimeš, Juraj Válek

Abstract:

Dane aj priama regulácia sa používajú na odrádzanie od správania, ktoré vedie k externalitám. Napríklad väčšina európskych krajín vyberá vysoké dane z cigariet, ktoré sú často odôvodnené z hľadiska nákladov, ktoré fajčiari cigariet spôsobujú iným vrátane zlého zdravotného stavu a obťažovania spôsobeného pasívnym fajčením a nákladov na kolektívne financovanú zdravotnú starostlivosť. Mnohé krajiny zároveň zaviedli rôzne formy priamej regulácie s podobnými cieľmi, ako napríklad zákaz fajčenia na pracoviskách a iných verejných priestranstvách zavedený v posledných rokoch v Nórsku, Írsku, Spojenom kráľovstve a inde. V tejto práci sa zaoberáme hospodárskymi otázkami, ktoré vznikajú, keď sa paralelne používajú dane z externalít a priama regulácia. Práca sa zaoberá otázkami, ako zavedenie dodatočného právneho obmedzenia fajčenia ovplyvní optimálnu úroveň dane z externality cigariet a iné.

Keywords: externality, dane, cigarety, alkohol, riešenie negatívnych externalít

Grant: APVV-20-0338
Granter: Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne
Category: AH - Ekonomie
 

Vplyv ochorenia Ulcus cruris venosum na jednitlivé oblasti kvality života     

Author(s):
Tatiana Šantová, Silvia Cibríková, Terézia Fertaľová

Abstract:

Chronická rana predstavuje pre pacienta záťaž, bez ohľadu na vek, alebo pohlavie, či krajinu. Jedná sa o celosvetový problém. Dlhotrvajúci priebeh liečby a náchylnosť k infekciám predstavujú značný deficit v prežívaní každodenného života, a tým značne znižujú jeho kvalitu. Vredom predkolenia trpí v spojenom kráľovstve 1 človek z 5 vo veku nad 80 rokov, v mladšom veku je to 1 z 500 obyvateľov, no aj napriek tomu v dôsledku hektického životného štýlu má výskyt časom stúpajúci charakter aj u mladších osôb. Na Slovensku chronickou ranou trpí asi 1% obyvateľstva v susedných krajinách (Česko, Poľsko) taktiež okolo 1% celkového počtu obyvateľov. V porovnaní inými štátmi sa výskytom nachádzame v priemere.

Keywords: ulcus cruris venosum, kvalita života, pacient, prieskum

Grant: 003PU-4/2021
Granter: Simulačné centrum starostlivosti o chronické rany
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Association Between Self-Perceived Facial Attractiveness, Personality Traits, Self-Esteem, And Anxiety in Female University Students     

Author(s):
Lenka Selecká, Dominika Doktorová, Peter Šebáň

Abstract:

The study examines possible associations between selfperceived facial attractiveness, personality traits, self-esteem, body image, and anxiety. The research sample consists of 181 female undergraduate students. The following questionnaire methods were used to assess personality traits: NEO-FFI, self-esteem: Rosenberg Self Esteem Scale, body image: The Body Image States Scale, and appearance anxiety: Appearance Anxiety Questionnaire. Statistically significant associations in the positive direction between selfperceived facial attractiveness and conscientiousness, extraversion, self-esteem, and body image are present. We found negative associations between self-perceived facial attractiveness, neuroticism, and anxiety. The results support the assumption of a connection between the evaluation of one's own attractiveness and the selected factors.

Keywords: self-perceived facial attractiveness, personality traits, self-esteem, body image, appearance anxiety, female university students

Grant: VEGA 1/0251/21
Granter: Atraktivita ľudskej tváre - kľúčové charakteristiky a psychologické mechanizmy jej posudzovania
Category: AN - Psychology
 

Well-being, Dispositional Gratitude and Dispositional Forgiveness in Adolescence and Emerging Adulthood     

Author(s):
Iveta Schusterová, Ivana Žemlová

Abstract:

The paper focuses on the relationship between the measure of well-being, the measure of dispositional gratitude, dispositional forgiveness in 167 respondents in the period of adolescence and emerging adulthood. We used a questionnaire to measure subjective well-being (WHO Regional Office For Europe, 1998), a dispositional gratitude scale (McCullough, Emmons, Tsang, 2002) and the Heartland Forgiveness Questionnaire (Thompson et al., 2005). The existence of a positive relationship between subjective well-being and dispositional gratitude was confirmed, as well as a positive relationship between subjective well-being and overall dispositional forgiveness. A significant positive relationship was also confirmed between subjective wellbeing and dispositional self-forgiveness, dispositional forgiveness of others, and dispositional forgiveness of the situation. A significant positive relationship was also demonstrated in connection with dispositional gratitude and overall dispositional forgiveness. Furthermore, the relationship between the degree of dispositional gratitude and dispositional self-forgiveness, dispositional forgiveness of others, and dispositional forgiveness of the situation was found.

Keywords: Adolescence, Dispositional gratitude, Dispositional forgiveness, Subjective well-being, Emerging adulthood

Grant: 1/0518/20
Granter: Forgiveness from the perspective of psychology - intrapersonal and interpersonal aspects and the relationship with mental health
Category: AN - psychology
 

Využitie ľudových a umelých piesní v predprimárnom vzdelávaní     

Author(s):
Dominika Sondorová, Natália Kovárová

Abstract:

Hudobný materiál predstavuje v hudobno-vzdelávacom procese jeden zo základných prostriedkov hudobnej komunikácie medzi učiteľom a dieťaťom. Kontakt dieťaťa s hudbou by mal smerovať k vytváraniu estetického vkusu a vzťahu k hudbe. Táto úloha úzko súvisí práve s výberom piesní, ktoré sú základným hudobným materiálom v počiatočnej hudobnej výchove. V predkladanom článku sa zameriavame na využitie ľudových a umelých piesní v kontexte predprimárneho vzdelávania. Na základe prieskumu zisťujeme preferenciu uplatnenia ľudovej a umelej piesne v hudobno-vzdelávacom procese predprimárneho vzdelávania v jednotlivých regiónoch SR.

Keywords: Ľudová pieseň, umelá pieseň, hudobné činnosti, hudobná výchova, predprimárne vzdelávanie

Grant: UGA VI/2/2023
Granter: Uplatnenie ľudových a umelých piesní v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Category: AM – Pedagogika a školství
 

COVID-19 Pandemic – Its Impact and Implications on HR Activities in a Transitional Economy     

Author(s):
József Poór, Arnold Tóth, Botond Géza Kálmán, Zsuzsanna Szeiner

Abstract:

The pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus fundamentally shook the global and EU economy, which had very serious socio-economic consequences. The coronavirus pandemic affects everyone all over the world. After the first European diseases caused by COVID-19, the KoronaHR research group was established with the collaboration of its researchers with the cooperation of several universities, the main goals of which is to monitor the changes in the human resources (HR) management practices of the domestic corporate/institutional sphere caused by the coronavirus. The first phase of our online survey was conducted between June 12 and July 31, 2020, followed by the second phase between August 1 and November 15, 2020, while the third survey round was conducted between March 1 and April 20, 2021. In this study, we sought answers to, among other things, what challenges human resource management faced, and how traditional HR functions were transformed during the pandemic.

Keywords: Covid-19, transitional economy, HRM, retention

Grant: VEGA 1/0688/21
Granter: Employment strategies
Category: AE - Řízení, správa a administrativa
 
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.