GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Current Issue

Journal is available here.

Journal paper list 09 / 02 :

Gender differences in the predictor of business behavior of communication skill     

Author(s):
Zuzana Birknerová, Barbara Nicole Čigarská

Abstract:

Business behavior signifies attitudes, techniques of acting and behaving, creating standards of behavior that should be accepted by all who are interested in any business processes. The basic ones are personal integrity, professionality, probity, loyalty, respect, open communication. It is important, sometimes even decisive, to have sufficiently developed skills and personality traits in every area of human activity. The paper aims to describe business behavior, an important component of which is also a predictor of Communication skill. The main ambition of the research was to assess statistically significant differences in the selected predictor of business behavior of Communication skill in terms of gender. Data were collected by a questionnaire to assess five predictors of business behavior, but the paper deals with Communication skill. The research included 172 individuals, of whom 111 were women and 61 were men. The research confirmed the existence of statistically significant gender differences in the predictor of Communication skill.

Keywords: business behavior, communication skills

Grant: VEGA 1/0807/19
Granter: Research on the determinants of trading behavior and marketing effects in the area of neuromarketing and relation to neurolinguistic programming.
Category: AH - Ekonomie
 

Filozofický literárny príbeh ako prostriedok k utváraniu hodnotového systému     

Author(s):
Simona Borisová

Abstract:

Príspevok pojednáva o formovaní hodnotového systému žiakov rôzneho školského veku, pričom za jednu z možností utvárania základných morálnych hodnôt považujeme implementovanie filozofického literárneho príbehu, ktorý je súčasťou programu Filozofia pre deti. Daný program vznikol ako súbor metód pre rozvoj myslenia, avšak po dobu svojej existencie (od 60. rokov minulého storočia) bol upravený pre viaceré účely, napríklad pri prevencii násilia alebo rozvoji osobnosti ako takej. Filozofický literárny príbeh patrí do umeleckej literatúry, má v sebe obsiahnuté filozofické kategórie, ale vyznačuje sa jednoduchosťou v tematickej, obsahovej a jazykovej zložke. Prostredníctvom metódy interpretácie umeleckého textu sa venujeme hodnotám ako mierumilovnosť, láska k ľuďom, láska k prírode, pravda, odvaha, disciplína, striedmosť, nesebeckosť a citlivosť.

Keywords: Program Filozofia pre deti, filozofický literárny príbeh, hodnoty

Grant: APVV-18-0484
Granter: Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii.
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Transparentnosť a verejnosť pri výkone obecnej samosprávy     

Author(s):
Simona Farkašová

Abstract:

Predmetom tohoto článku je teoretická analýza princípov verejnosti a transparentnosti a ich uplatňvanie v praxi pri výkone obecnej samosprávy. Analyzujúc rokovacie poriadky zastupiteľstiev vybraných samospráv v Slovenskej republike, autorka poukazuje na možnosti participácie obyvateľov obce, resp. verejnosti ako takej na fungovaní samosprávy obce s osobitným zreteľom na právo obyvateľov obce na účasť a na jeho vystúpenie na zasadnutiach zastupiteľstva.

Keywords: transparentnosť, verejnosť, obyvateľ obce, obecné zastupiteľstvo, samospráva

Grant: VVGS-2020-1416
Granter: Transparentná samospráva
Category: AG - Právní Vědy
 

Možnosti využitia cereálného (1,3-1,4) -β-D-glukánu v rôznych odvetviach priemyslu     

Author(s):
Veronika Gregusová, Michaela Havrlentová

Abstract:

Ako prírodné nestráviteľné polysacharidy sú β-glukany široko distribuované v obilninách, baktériách, hubách a riasach, kde tvoria bunkovú stenu alebo slúžia ako zdroj energie pre metabolizmus. Chemicky sú β-glukány heterogénnym prírodným polymérom iných ako škrobové polysacharidy, zložené z -D-glukózy spojené rôznymi typmi väzieb. Záujem o β-glukány v rôznych odvetviach priemyslov vzrástol, potom ako sa objasnili jeho fyzikálno chemické vlastnosti ako aj o účinkov tejto bioaktívnej zlúčeniny, ktorá má biologické aktivity ako protirakovinové, protizápalové a imunomodulačné vlastnosti. Vzhľadom na špecifické fyzikálne vlastnosti β-glukánu ako je čiastočná rozpustnosť vo vode, viskozita a želatinácia, ho čoraz viac používa potravinársky a kozmetický priemysel. Cieľom práce je prehľad možných priemyselných aplikácii a budúcich vyhliadok použitia β-glukánov v potravinárskom, kozmetickom a medicínskom priemysle.

Keywords: β-glukán, cereálie, bioaktívna zlúčenina

Grant: 18-0154
Granter: APVV
Category: EI - Biotechnologie a bionika
 

Two link manipulator model using Controls Toolkit in MSC Adams with application for industry     

Author(s):
Darina Hroncová, Erik Prada, Michal Kelemen, Ľubica Miková, Ivan Virgala, Martin Varga

Abstract:

In this paper, the authors focus on using MSC Adams in simulation of the motion of a two link manipulator model. The goal of the presented paper is to compile a two link model of the manipulator and to control the movement of the basket mounted on its end-effector. Attention is paid to kinematic and dynamic analysis of the manipulator, its modeling and control. The capability of MSC Adams Control Toolkit is used to design a control system which keeps the basket of the end-effector in horizontal position. Finally, the results obtained by computer simulation of the model are evaluated.

Keywords: Two link manipulator, simulation, kinematic and dynamic analysis, controller

Grant: VEGA 1/0389/18
Granter: Research and development of kinematic redundant mechanisms
Category: JR - Other machinery industry
 

Využitie horných končatín v jazzovom tanci     

Author(s):
Zuzana Hubinská

Abstract:

V predkladanom príspevku sa zameriavame na tému, ktorá má ambíciu ukázať široké spektrum pohybov, polôh, pozícií a gest horných končatín v jazzovom tanci, vychádzajúc z prirodzených, ale aj štylizovaných pohybov. Niektoré z nich sú ustálené, iné poskytujú pedagógovi možnosť slobodne tvoriť a nachádzať originálne pohybové prvky. V úvode stručne približujeme anatomickú stavbu, následne sa zameriavame na porovnanie spoločných a odlišných znakov využívania pohybov horných končatín v jazzovom tanci a v ostatných tanečných technikách: klasický tanec, ľudový tanec, technika Marthy Grahamovej, technika José Limóna. Hlavnou časťou príspevku je analýza ustálených, technicky popísaných pozícií, využitie gesta a porovnanie možností variability práce horných končatín pre študentov, ktorí ovládajú základy techniky jazzového tanca, a pre študentov, ktorí sú technicky na pokročilej úrovni. Pohyby, ktorými sa zaoberáme, vychádzajú z teoretických znalostí z odbornej literatúry, ale aj z osobnej pedagogickej a interpretačnej skúsenosti.

Keywords: Jazzový tanec, horné končatiny, pozície horných končatín, prirodzený pohyb, štylizovaný pohyb

Grant: VI/1/2020
Granter: Inovatívne didaktické prostriedky v umeleckom vzdelávaní
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Innovative, pedagogical approach combines music and live storytelling. Contemporary educational technique has its effectiveness proven through performance of „I’ll take that one “.     

Author(s):
Jana Konvalinková, Christopher Muffett

Abstract:

“I’ll take that one” told the little known and now fading story of child evacuation during a time of great conflict. It told the tale through a new medium and the effectiveness of this strategy is documented here. In 2019 the whole world commemorated 80 years since the beginning of one of the most tragic events of modern history, World War II. The project of the students and the teachers of the Technical University of Liberec (T.U.L) within the framework of the Student Grant Competition 2019, was born of these important events. The project perceived and conceived them from a pedagogical-didactic point of view. Expressive melodramatic approaches of conveying oral history became the starting point. The evacuation of children during World War II in England and Bohemia was an international project based on cooperation with the University of Suffolk from England. Prof. H. Osborne introduced to the students the historical background of England's evacuated children during World War II and facilitated meetings with living witnesses who were evacuated as children. An important parallel to these stories were the stories of the Czech children known as the Winton children who were rescued on trains, and found salvation within English families. The expressive, melodramatic retention and mediation of oral history from an artistic perspective, in the form of a compiled program, was a partial output of the project, addressing elementary and secondary school students and their teachers, university students and the general public in our country, England, Germany and Poland. In the second step, the project sought answers and wanted to verify the effectiveness of musical and melodramatic forms as a supporting means of education.

Keywords: Education, music, music education, melodramatic procedures, oral history, pedagogy, storytelling

Grant: SGS FP TUL 2019 (5530, 115)
Granter: A groundbreaking, contemporary and unique pedagogical initiative: the use of dramatic and musical media to tell the story of the evacuation of children in the Czech Republic and in England during the Second World War. A contemporary and outstanding pedagogical model for use in curricula in the educational institutes in this country and in Poland, England and Germany.
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Critical Animal Studies (CAS) Applied to the Mule: Nostalgic Loss and Futile Recovery in Two Contemporary Southern U.S. Stories     

Author(s):
Christopher E. Koy

Abstract:

Fiction about animals has often been under renewed examination over the past two decades using new theories which break from traditional hierarchical notions of the superiority of humans as well as provide new insights regarding the relationship between humans and animals. No longer are animals to be understood merely as literary symbols in the conventional tradition. An effort over the last two decades has come about to represent the thoughts, attitudes and perspectives of animals, reflecting demands for a more humane treatment of animals. Philosophers of ethics reconsider the moral justification of using animals like machines, beasts of burden or even as food; this new area of study is known as Critical Animal Studies (CAS) and has wide applications. The need to reconsider human – nonhuman animal relations (specifically the mule and horse) is at the center of this article which examines two short stories focussing on mules in recent Southern U.S. publications. In both stories, retired Southern men face family conflicts and reflect on their lives, responding with the nuanced understanding of the benefit of the presence of mules near the end of their lives.

Keywords: Critical Animal Studies (CAS), Human-animal relations, Animals in American fiction, American short stories, Mule, Aging, Southern U.S. literature, Brad Vice, Clint McCown

Grant: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364
Granter: Rozvoj JU – Mezinárodní mobility (Americká literatura)
Category: AM - Pedagogy and education
 

Dynamika Obchodního Modelu versus Dynamický Obchodní Model     

Author(s):
Aleš Krmela

Abstract:

Článek si klade za cíl přispět k odstranění vnímané dichotomie termínů dynamika obchodního modelu a dynamický obchodní model. Výzkum je kvalitativního charakteru s využitím literárních rešerší a analytické indukce. Dynamika a dynamický jsou v kontextu obchodního modelu akademickou literaturou nejednoznačně konceptualizovány a autory interpretovány nesystematicky. Náš výzkum naznačuje, že je lze považovat za synonyma, znamenající souhrnně různé formy okolností, příčin a důsledků změn obchodních modelů. V zájmu předejití nejasnostem je nezbytné explicitní vyjasnění předmětu nebo objektu výzkumu.

Keywords: dynamika, dynamický, obchodní model, dichotomie

Grant: FP-S20-6355
Granter: Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnotových sítí
Category: AE – Řízení, správa a administrativa
 

Andragogical career counseling for teachers     

Author(s):
Kristína Kubišová

Abstract:

A career in the teaching profession is perceived insignificantly, especially by people, who interpret it only as climbing the ladders. The paper deals with a career in the teaching profession from a vertical and horizontal point of view, career competencies, career management with a bridge to andragogical career counseling dedicated to teaching.

Keywords: career of teachers, andragogical career counseling

Grant: KEGA 015UMB-4/2019
Granter: Development of the counseling competencies of students in the field of andragogy
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Návrh metodiky zpracování zakázky pro ocelovou konstrukci     

Author(s):
Matouš Machka, Jiří Suchomel

Abstract:

Článek se zabývá návrhem metodiky na zpracování zakázky ocelové konstrukce pro český střední strojírenský podnik. Navržená metodika formuluje zakázku ve třech rozborech: konstrukčním, technologickém a ekonomickém. Hlavním cílem této publikace je vytvořit výrobkový strukturní model pro kalkulaci nákladů na jednotlivé skupiny součástí a podsestav ocelové konstrukce. Navržený postup může být aplikován i v jiných středních podnicích zabývajících se výrobou a montáží ocelových konstrukcí.

Keywords: Strukturní analýza, řízení nákladů, strojírenská výrova, ocelová konstrukce

Grant: ČVUT č. SGS20/163/OHK2/3T/12
Granter: Uplatnění systémů řízení, modelování a určování nákladů celoživotního cyklu výrobku
Category: JR - Ostatní strojírenství
 

The theory of mind in patients with psychotic disorder and its relation to executive function     

Author(s):
Ivana Mirdalíková, Dominika Doktorová

Abstract:

In the study, we focused on the theory of mind in patients with psychotic disorder and its relation to executive functions. The first part of the thesis consists of theoretical elaboration of key concepts, their definitions and their implementation to research. The research sample consisted of 30 patients diagnosed with schizophrenia or schizoaffective disorder. In the empirical part, we focused to description the theory of mind and executive functions in psychotic patients, as schizophrenia can be perceived as a disorder of mental states. Data are obtained via questionnaire method and evaluated quantitatively. For research, we have used standardized questionnaires - Clinical Global Impression Scale (CGI), the Stroop Test, and non-standardized mind-based verbal tasks. The results of the research have shown significant results.

Keywords: theory of mind, schizophrenia, schizoaffective disorder, executive functions

Grant: FPPV-35-2020
Granter: Detekcia teórie mysle - Metóda na hodnotenie sociálneho poznania (MASC)
Category: AN - Psychologie
 

Učebné úlohy v prvouke vo vzťahu k bloomovej taxonómii kognitívnych cieľov     

Author(s):
Dana Kollárová, Alexandra Nagyová

Abstract:

Vo vyučovacích predmetoch elementárnych reálií by mal žiak porozumieť súvislostiam, ktoré sa spájajú s jeho najbližším prírodným a sociálnym prostredím. Vo vyučovacom procese týchto predmetov, v tomto prípade vo vyučovaní Prvouky v 2. ročníku, ide prioritne o stimuláciu a rozvoj myšlienkových operácií pri systematizácii nových pojmov. Učiteľ má vo vyučovaní k dispozícii učebné úlohy z praktickej učebnice Prvouky. Výskumným zámerom bolo obsahovou analýzou učebných úloh v učebnici skúmať, či uvedené úlohy rešpektujú rozvoj myslenia žiaka v súlade s Bloomovou taxonómiou cieľov. Výsledky skúmania sa stanú bázou pre tvorbu didaktických materiálov, konkrétne k témam, ktoré sa vzťahujú k učeniu sa o lese a k uvedomovaniu si súvislostí s udržateľným rozvojom.

Keywords: Praktická učebnica Prvouky, úlohy a cvičenia, rozvíjanie myslenia, taxonómia cieľov.

Grant: APVV-18-0484
Granter: Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii (LESPED).
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Export Credit Insurance, Risk classification and Current Development: Appliccation in the Czech Republic     

Author(s):
Michaela Petrová, Martina Krügerová, Michal Kozieł

Abstract:

Credit insurance provides an opportunity for exporters to insure international territorial risks. For these purposes, credit insurance companies compile their own risk maps in order to offer the best possible credit insurance solutions worldwide. A number of variables are reflected in the parameters of credit insurance. The aim of the article is to identify the influence of the classification of territorial risk on the insurance rate of credit insurance applied on the example of the Czech Republic. Territorial risk classification is expected to be significantly affected by the Covid pandemic. The authors of the article are currently assessing the changes due to the coronavirus pandemic on credit insurance. The Covid pandemic has not only affected the assessment of risks by credit insurers but is also expected to affect the setting of credit insurance limitations. As a result, the dependence of the insurance rate on the assessment of the territorial risk of the exporting country and the buyer's assessment will deepen.

Keywords: country risk classification, Covid-19, credit insurance, export, territorial risk

Grant: SP2020/77
Granter: Hodnocení rizik v mezinárodním obchodě na příkladu vybraných zemí OECD a minimalizace rizik v kontextu českého exportéra
Category: AE - Management, administration and clerical work
 

Social pedagogues and their involvement in residential social services     

Author(s):
Pavla Šindlerová, Veronika Kohutová, Zdenka Nováková, Dagmar Pitnerová

Abstract:

The submitted article focuses on the possibilities of applicability of a social pedagogue in residential social services. In this context, we use the content analysis of current legislation in the Czech environment and Slovakia with subsequent comparison of selected legal regulations concerning partial competencies and requirements for the profession of a social pedagogue in social services. The text is supplemented by a case study from a specific organisation, where the requirements for the selection procedure of an employees were not only their competences in the field of social work but also in the field of middle management.

Keywords: Social Pedagogue, Residential Social Services, Current Legislation, Competencies

Grant: IGA PdF 2020 - 027
Granter: IGA – soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci
Category: AO - Sociology, demography
 

Rozvíjanie vyšších kognitívnych procesov ako predpoklad zvyšovania úrovne tvorivého a kritického myslenia žiakov     

Author(s):
Lenka Šutovcová

Abstract:

Rozvoj tvorivého a kritického myslenia predstavuje v edukácii dlhodobý proces, ktorý je potrebný začať už v rannom detstve. V súvislosti so zvyšovaním úrovne tvorivého a kritického myslenia žiakov v edukačnom procese primárneho stupňa vzdelávania je dôležité zamerať sa najmä na rozvíjanie vyšších kognitívnych procesov, ktoré sú hierarchicky usporiadané v rámci revidovanej Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov. Predpokladom rozvíjania kognitívnych procesov je poznanie príslušných aktívnych slovies, ktoré vymedzujú jednotlivé kategórie. Na základe týchto aktívnych slovies dokážeme identifikovať, ktoré kognitívne schopnosti by sa mali rozvíjať, a aká úroveň kognitívnych procesov je potrebná pre zvládnutie učiva. Zvyšovanie kognitívnej náročnosti úloh a rozvíjanie vyšších kategórií kognitívnych procesov sú hlavnými požiadavkami pre rozvoj tvorivého a kritického myslenia žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Cieľom predkladaného príspevku bolo analyzovať výkonové štandardy z predmetu Vlastiveda vo vzťahu k požiadavkám na rozvíjanie vyšších kognitívnych procesov. Výsledky analýzy potvrdzujú nedostatočné požiadavky na vedomosti, zručnosti a schopnosti pri kategóriách vyšších kognitívnych procesov, ktoré sú kľúčové pre rozvoj úrovne tvorivého a kritického myslenia žiakov. Okrem uvedeného príspevok poskytuje zosumarizované teoretické poznatky v oblasti rozvíjania vyšších kognitívnych procesov v edukačnom procese.

Keywords: tvorivé a kritické myslenie, vyučovací predmet Vlastiveda, kognitívne procesy, revidovaná Bloomova taxonómia

Grant: UGA UKF V/16/2020
Granter: Analýza metód a stratégií rozvíjajúcich tvorivé a kritické myslenie žiakov
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Rodina v kontexte adaptácie žiaka na začiatku školskej dochádzky     

Author(s):
Radka Teleková

Abstract:

Prechod dieťaťa z materskej školy do základnej školy je zložitý proces zmien, ktorý vyžaduje prispôsobenie sa požiadavkám školského vzdelávania, novej sociálnej skupine. V danom období je akcent kladený na vzťah medzi rodinným a školským prostredím, ktoré sa navzájom dopĺňajú a koordinujú proces adaptácie začínajúceho školáka. Rodinné prostredie je dominantne zdrojom podpory a pomoci pre začínajúceho školáka, ale nachádzame v ňom tiež príčiny adaptačných ťažkostí. Možnosťou ich odstránenia a prevencie je efektívna spolupráca medzi zainteresovanými stranami, ktorej obsah a charakter patrí k výzvam daného obdobia. V našom príspevku venujeme pozornosť rodinnému prostrediu začínajúceho školáka a existujúcim príčinám adaptačných ťažkostí v ňom. Súčasťou príspevku sú špecifiká spolupráce medzi rodinou a školou s uvedením konkrétnych príkladov, ktoré sledujú prípravu rodičov, ich adekvátnu podporu pre začínajúceho školáka a elimináciu adaptačných ťažkostí. Mnohé aspekty rodinného prostredia dieťaťa majú zásadný vplyv na jeho školské vzdelávanie, úspešnosť adaptácie, výskyt adaptačných ťažkostí a ďalší rozvoj osobnosti žiaka na začiatku školskej dochádzky.

Keywords: rodina, žiak, škola, adaptácia, adaptačné ťažkosti

Grant: V / 17/2020
Granter: Adaptačné ťažkosti žiakov na začiatku školskej dochádzky – ich príčiny a prejavy
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Učiteľ v druhošancovom vzdelávaní dospelých a jeho profesijné kompetencie     

Author(s):
Dominika Temiaková

Abstract:

Proces vzdelávania dospelých sa výrazne líši od vzdelávania detí, aj keď prebieha vo formálnom systéeme vzdelávania. Štúdia je zameraná na špecifiká jednej z typických cieľových skupín vo vzdelávaní dospelých – dospelých bez alebo so základným vzdelaním, ale najmä na učiteľa v tomto procese – na špecifiká, ktorým je pri vzdelávaní takejto cieľovej skupiny vystavený a jeho profesijným kompetenciám. Cieľom štúdie je identifikovať súčasné požiadavky na kompetencie učiteľov vzdelávania v rámci druhej šance u nás a v zahraničí. Výsledkom je návrh teoretického modelu integrovaných učiteľských kompetencií vo vzdelávaní dospelých druhej šance bez alebo so základným vzdelaním, ktorý vychádza z troj-dimenzionálneho modelu edukácie (Kosová, Kasáčová, 2006). Model bude ďalej slúžiť ako východiskový bod pre ďalšiu fázu validácie.

Keywords: Vzdelávanie dospleých, druhošancové vzdelávanie, učiteľ, profesijné kompetencie, kompetenčný model

Grant: APVV-18-0018
Granter: Vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy učiteľa a dospelého učiaceho sa
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Sebepojetí školní úspěšnosti dětí v ústavní výchově     

Author(s):
Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík, Jan Tirpák, Miriam Uhrinová

Abstract:

Článek se věnuje problematice sebepojetí školní úspěšnosti dětí ve věku 10-15, které jsou v rámci nařízené ústavní výchovy umístěny v dětském domově. Výzkum byl proveden standardizovaným testem Sebepojetí školní úspěšnosti dětí-SPAS (Matějček, Vágnerová, 1992) na vzorku 109 vybraných respondentů. Daný výzkumný soubor byl dále vnitřně diferencován, a to z hlediska pohlaví. Text reflektuje klíčové aspekty související s tímto výzkumem.

Keywords: Sebepojetí, školní úspěšnost, ústavní výchova, standardizovaný test, starší školní věk, ANOVA

Grant: 43214-2001-43SGS
Granter: Analýza adaptačního a edukačního procesu u dětí ve školských zařízeních pro výkon nařízené ústavní výchovy
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Digital and Reading Literacy of students of Secondary Technical Schools in the Moravian-Silesian Region     

Author(s):
Dana Vicherková

Abstract:

The aim of the study is to point out the issue of digital and reading literacy of pupils of secondary technical schools. The paper is based on quantitatively oriented questionnaire research, focused on the use of various types of (e) communication and reading in the technical subjects teaching. The research dealt with the pupils' interest in working with electronic, digital or traditional texts in the teaching of vocational subjects. Six hundred forty-nine students of technical high schools in the Moravian-Silesian Region of the Czech Republic took part in the survey. Chi-square research has shown that students who prefer to work with traditional textbook texts in paper form read texts from "everyday life" more frequently than students who do not prefer paper form in learning engineering subjects.

Keywords: digital and reading literacy, types of communication, teaching technical subjects, teaching resources and texts

Grant: SGS01/PDF/2020; TJ02000083
Granter: Factors influencing the level of reading strategies of pupils of secondary schools with technical specialization, OSU; Education in engineering and its optimisation for the needs of the labour market
Category: AM – Pedagogy and education
 
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.