GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Current Issue

Journal is available here.

Journal paper list 08 / 02 :

  Licence Creative Commons
 

Effects of the Globalization of Accounting Standards on International Capital Markets     

Author(s):
Alexandra Bagiová, Jitka Meluchová, Martina Mateášová

Abstract:

With IFRS covering 87 % of the world´s biggest jurisdictions, it is considered the global set of accounting standards. This paper represents a summary of the research on how the globalization of accounting affects the development of international capital markets. Based on the hypothesis, that IFRS adoption enhances capital flows as the consequence of risk reduction of investments, we focused on IFRS adoption in different economic regions. The most space we devoted to the relation between IFRS and the US GAAP. Then we examined accounting harmonization in chosen developing countries and we also considered the accounting harmonization in China. After summarizing all the partial results, we conclude that the global adoption of IFRS lowers information asymmetry on the world market and it makes it easier for international investors to interpret financial reports and mitigate risks interrelated with their investments.

Keywords: IFRS, international capital markets, US GAAP, accounting standards globalization

Grant: I-19-107-00
Granter: Globalization of Accounting Standards in the context of the Development of Foreign Direct Investment
Category: AH - Economics
 

Sustainable Cities and Communities in New Zealand     

Author(s):
Milan Douša

Abstract:

Agenda 2030 “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, is a development program for the next 15 years. The aim of the 2030 Agenda is to eradicate poverty and achieve sustainable development in all countries in the world by 2030. The aim of this contribution is to identify, on the basis of a content analysis in empirical research, the results of fulfilling Goal 11 “Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable” of the 2030 Agenda in the New Zealand in terms of global responsibility for their fulfilment. Then a relational comparison in terms of his performance in its implementation will be carried out on the basis of data obtained using the SDG Index. The result of this article is a systematic view of the fulfillment of goal 11 of Agenda 2030 and its shortcomings in New Zealand.

Keywords: Sustainable urban development, New Zealand, cities and communities, SDG Index, Agenda 2030

Grant: Vega 1/0302/18
Granter: Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. Name of the Grant: Smart Cities as a possibility to implementation the concept of sustainable urban development in the Slovak Republic
Category: AP - Městské, oblastní a dopravní plánování; Řízení, správa a administrativa
 

Motivácia zdravotníckych pracovníkov     

Author(s):
Lívia Hadašová, Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová

Abstract:

Úloha motivácie v pracovnom prostredí je veľmi významná. Prispieva nielen k pracovnej produktivite, ale vytvára do určitej miery i odolnosť voči rôznym pracovným prekážkam. Prepracovaní, vystresovaní zamestnanci, pracujúci pod neustálym tlakom, nie sú schopní dlhodobo dosahovať vysoké pracovné výsledky a veľakrát práve z nedostatku motivácie odchádzajú zo zamestnania. Efektívna motivácia zamestnancov je predpokladom úspešného zvládnutia procesov prebiehajúcich v organizácii. Motivovať zamestnancov si vyžaduje od manažérov určité kompetentnosti a osobnostné rysy odrážajúce sa vo vysokej úrovni emocionálnej a kultúrnej inteligencie. Motivovať v pracovnom procese znamená chápať, čo poháňa a stimuluje ľudí k tomu, aby pracovali lepšie. Motivovanie je nesmierne dôležitým aspektom dobrého pracovného výkonu a má mnoho spoločného s tým, ako sa zaobchádza s jednotlivcami a s ich vzťahom k tomu, čo robia.

Keywords: motivácia, zdravotnícki pracovníci, pracovné prostredie

Grant: 012PU - 4/2017
Granter: Podiel ošetrovateľstva při využívaní aktivizačních techník u chorých s demenoiou
Category: AE - Řízení, správa a administrativa
 

Evidence-based practice and Auditory-Verbal therapy     

Author(s):
Adéla Hanáková, Eva Urbanovská, Miloň Potměšil

Abstract:

The terms EBT – evidence based practice, EBT – evidence based therapy and EBA – evidence based approach have been declining in all disciplines over the past few years, and it is not otherwise in auditory-verbal therapy. The philosophy of auditoryverbal therapy is based on the use of even minimal amounts of amplified hearing residue (using quality hearing aids, cochlear implant, etc.) and works with the opportunity to develop their ability to listen and use verbal communication in family and society. The aim of the article is to point out the sources and researches that publish systematic review studies from individual areas of auditoryverbal therapy.

Keywords: auditory-verbal therapy, evidence-based approach

Grant: IGA_PdF_2019_019
Granter: Rodina – dítě se zdravotním postižením – výchova a vzdělávání
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Vzťahová väzba a jej súvislosť s možným vznikom neurotických porúch     

Author(s):
Jana Hubinská, Dominika Doktorová, Lenka Mačejná

Abstract:

V predloženom výskume sa sústreďujeme na komparáciu vzťahovej väzby, neurotických tendencií u psychiatrických pacientov a bežnej populácie. Vychádzame z predpokladu, že nepriaznivý vplyv vzťahových osôb, traumatické zážitky, poruchy vo vzťahovej väzbe vytvárajú podklad a „živnú pôdu“ pre viaceré psychiatrické ochorenia, ako aj nami sledované neurotické poruchy. Za výskumný problém si stanovujeme rozdielnosť v type vzťahovej väzby, ktorú si vytvára dieťa k vzťahovej alebo opatrujúcej osobe, ďalej odlišnosť v počte a intenzite neurotických tendencií u psychiatrických pacientov a bežnej populácie. Zisťujeme, či existuje súvislosť medzi nepriaznivou vzťahovou väzbou a možným vznikom neurotických porúch, porovnávame vzťahovú väzbu u psychiatrických pacientov a bežnej populácie a overujeme, či nepriaznivá, neistá vzťahová väzba môže predikovať vznik neurotických porúch. Výskumný súbor tvorilo spolu 84 respondentov (N=84) z toho 48 mužov a 36 žien, priemerný vek všetkých respondentov bol 43,42. Výskumný súbor pozostával z dvoch skupín. Prvá skupina pozostávala z psychiatrických pacientov a druhá skupina bola kontrolná. K hlavným zisteniam patrí skutočnosť, že medzi úzkostnou/ambivalentnou vzťahovou väzbou a silnými neurotickými tendenciami u skúmanej vzorky nebola evidovaná štatisticky významná spojitosť, medzi dezorientovanou/dezorganizovanou vzťahovou väzbou a silnými neurotickými tendenciami u skúmanej vzorky evidujeme štatisticky významný vzťah.

Keywords: Vzťahová väzba, neurotické poruchy, neurotické tendencie, rane detstvo, traumatické zážitky

Grant: 2019_119
Granter: MMK2019
Category: AN - Psychologie
 

Komunikační dovednosti sociálního pracovníka     

Author(s):
Marta Achimská

Abstract:

Sociální práce je komplexní činnost, kterou je možné provádět pouze při splnění tak odborných požadavků i osobnostních předpokladů. Sociální pracovník během výkonu své práce přichází do přímého kontaktu s klientem. Je proto důležité, aby si osvojil několik komunikační dovednosti verbálního, ale i neverbálního charakteru. Tato práce se zabývá právě problematikou komunikačních dovedností a využití měkkých dovedností při efektivním poskytováním práce sociálního pracovníka. Práce analyzuje různé formy komunikace a ilustruje problémy, které jsou s nimi spojeny, a zároveň mluví o konkrétních dovednostech, které by při té které formě komunikace měl sociální pracovník ovládat. Ve své závěrečné části práce rozebírá také o bariéry při komunikaci včetně možného řešení konfliktních situací.

Keywords: Sociální práce, komunikační dovednosti, verbální komunikace, neverbální komunikace, paralinguálna komunikace, virtuální komunikace, bariéry při komunikaci, řešení konfliktů

Grant: 2019_115
Granter: MMK2019
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Digitální metody analýzy činnosti mozku a jejich využití pro redukci stresu u manažerů a studentů     

Author(s):
Daneš Koťátko

Abstract:

Článek popisuje Digitální metody analýzy činnosti mozku a jejich využití pro redukci stresu u manažerů a studentů. Obsahuje první část výzkumu s použitím digitálních přístrojů pro studenty VŠ a manažery s cílem změřit a porovnat u obou skupin míru stresu před použitím neurotechnologických přístrojů a po jejich aplikaci ke snižování stresu.

Keywords: Biolékařské techniky, digitální přístroje, neurotechnologie, redukce stresu

Grant: dle ISSN
Granter: Digitální metody analýzy činnosti mozku a redukce stresu
Category: AN - Psychologie
 

Vplyv referenda na zvýšenie demokratickej legitimity ústavných zmien - Návrhy de constitutione ferenda v kontexte československých ústavných dejín     

Author(s):
Marta Breichová Lapčáková

Abstract:

Predmetom článku je hĺbková analýza (ne)využitia inštitútu referenda v historickom kontexte československých ústavných dejín. V uvedenej súvislosti článok predostiera otázky týkajúce sa podstaty demokratickej formy vlády, významu väčšinového hlasovania a jeho konkrétnym historickým prejavom v zlomových okamihoch slovenského národa. Identifikovaná nízka miera ochrany demokratických postulátov z pohľadu enormne nízkej miery rigidity Ústavy Slovenskej republiky, je v rovine de constitutione ferenda riešiteľná za pomoci inštitútu obligatórneho referenda.

Keywords: referendum, demokracia, zmena ústavy, rigidita ústavy, ústavné princípy

Grant: Vega č. 1/0386/19
Granter: Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie – Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme
Category: AG - Právní vědy
 

Implementácia metódy sprevádzania do pedagogickej praxe a jej prvé výsledky     

Author(s):
Beáta Ľubová

Abstract:

Autorka sa v príspevku zaoberá implementáciou metódy sprevádzania do edukačného prostredia. Metódu sprevádzania považuje za efektívnu metódu zvýšenia vnútornej motivácie žiaka v oblasti prípravy na budúce povolanie. Obsah príspevku je rozčlenený do troch kapitol, v ktorých autorka uvádza vysvetlenie základných pojmov, ktoré súvisia s implementáciou metódy sprevádzania (kapitola1), popisuje faktory vyvolávajúce nutnosť zavádzať inovácie do vzdelávania (kapitola 2) a v tretej kapitole podáva krátku ukážku z výsledkov kvantitatívneho prieskumu. Kvantitatívneho prieskumu sa zúčastnilo spolu 80 učiteľov pôsobiacich na stredných odborných školách.

Keywords: metóda sprevádzania, stredná odborná škola, duálne vzdelávanie

Grant: 2019_114
Granter: MMK2019
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Konkurencieschopnosť cestovných kancelárií a cestovných agentúr v Európe     

Author(s):
Michal Macháč, Ján Orieška

Abstract:

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry majú na trhu cestovného ruchu nezastupiteľné postavenie. Pôsobia v prostredí, ktoré sa vyznačuje dynamickým rastom a vysokým počtom navzájom si konkurujúcich subjektov. Sú tak nútené neustále hľadať nové riešenia, ktorými by uspokojili rastúce požiadavky zákazníkov a ich každoročne sa zvyšujúcu náročnosť na zabezpečenie služieb. Podľa dostupných štatistík až 75% príjmov z cestovného ruchu vo svete, v rokoch 2016 – 2018, tvorili dovolenky a pobyty pripravené cestovnými kanceláriami. To dokazuje ich opodstatnenosť i napriek vysokému počtu týchto subjektov. Ako rizikový faktor pre fungovanie cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa javí stúpajúci trend individuálnych online rezervácií, čo by v budúcnosti mohlo znamenať zníženie počtu existujúcich podnikov.

Keywords: cestovné kancelárie, cestovné agentúry, konkurencieschopnosť

Grant: 2019_114
Granter: MMK2019
Category: AH - Ekonomie
 

Beyond Grades: GPA and Its Relationship to Achievement Goal Orientations and Student Approaches to Learning     

Author(s):
Ivana Mašková, Alena Nohavová

Abstract:

The main purpose of this study is to examine the relationship of university-level GPA to achievement goal orientations and student approaches to learning. Self-reported data were collected from 124 second-year students enrolled in the Specialization in Pedagogy study program at the Faculty of Education, University of South Bohemia in the Czech Republic. The results of the correlational analysis showed GPA being weakly yet non-significantly associated with mastery goal orientation and with the achieving approach. Contrary to prevailing evidence, GPA was virtually unassociated with performance goal orientations. This rather unusual finding is discussed in the context of the specific social environment of the particular institution. The findings indicate that correlates of GPA do not contradict the motivational attributes of the social construct of excellent students.

Keywords: GPA, grades, academic excellence, study motivation, achievement goal orientations, student approaches to learning

Grant: GA JU 074/2019/S
Granter: Prediktory úspěchu u vynikajících vysokoškolských studentů
Category: AN - Psychologie
 

Obsah vzdelávania vyučovacieho predmetu Prvouka na Slovensku a v zahraničí     

Author(s):
Alexandra Nagyová

Abstract:

Na začiatku školskej dochádzky je pozornosť v edukácii venovaná najmä predmetom trívia – čítaniu, písaniu a počítaniu, pričom však nie je možné potláčať prírodovedné a sociálne učenie žiaka. Poznanie a porozumenie najbližšiemu environmentu sprostredkuje žiakovi mladšieho školského veku obsah vzdelávania vyučovacieho predmetu Prvouka. V príspevku venujeme pozornosť analýze a komparácii vzdelávacích obsahov Prvouky v Slovenskej republike, Českej republike a v Maďarsku vo vzťahu k rozvíjaniu prírodovednej a sociálnej gramotnosti žiaka mladšieho školského veku.

Keywords: Prvouka ako vyučovací predmet, Prvouka a jej vzdelávací obsah v Slovenskej republike, Obsah predmetu Prvouka v Českej republike, Vzdelávací obsah Prvouky v Maďarsku

Grant: UGA UKF V/12/2019
Granter: Interdisciplinárne presahy prvouky v krajinách V4
Category: AM – Pedagogika a školství
 

Regionálna a vzdelávacia politika a ich vplyv na regionálne disparity na Slovensku     

Author(s):
Júlia Petrovičová

Abstract:

Cieľom príspevku bola analýza toho, akým spôsobom ovplyvňuje aplikácia nástrojov regionálnej a vzdelávacej politiky (konkrétne čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov) rozvoj kvality vzdelávania (a to vo všetkých kontextoch) a tiež do akej miery je tým ovplyvňovaná eliminácia regionálnych disparít na Slovensku. Metódou komparácie jednotlivých programových a analytických dokumentov z oblasti štrukturálnych fondov, ale tiež použitím vlastných skúseností autorky nadobudnutých v rámci výkonu vládneho auditu finančných prostriedkov európskych štrukturálnych fondov sme dospeli k záveru, že regionálna politika v súčasnosti nedokáže účinne eliminovať existujúce regionálne disparity z dôvodu neexistencie vhodnej stratégie a participácie všetkých relevantných subjektov. Vzdelávacia politika taktiež neprispieva k rozvoju regiónov, nakoľko nástroje, ktoré má k dispozícii (štrukturálne fondy) nevyužíva v takej miere, aby sme mohli hovoriť o zvyšovaní kvality vzdelávania.

Keywords: regionálna politika, vzdelávacia politika, štrukturálne fondy, regionálne disparity, rozvoj, kvalita vzdelávania

Grant: MMK
Granter: MMK2019
Category: AD – Politologie a politické vedy
 

The focal points of the education policy in the context of strategic documents in the conditions of the Slovak republic     

Author(s):
Júlia Petrovičová

Abstract:

At the beginning of my paper I would like to briefly introduce the main difference between the two key terms that will be fundamental for further depicting of the topic and their relation. In addition to that, I will provide an insight into the issue through explanation of framework, the measures which have already been carried out to improve the state of the Education System together with the current projects aimed to continue in the efforts to introduce a better and quality version of the Education System in Slovakia. In the end, I will provide my personal view on the issue and introduce the pending questions that still should be answered for we could conclude that the transformation of the Education System progressed successfully.

Keywords: integration, inclusion, education policy, national project

Grant: 2019_114
Granter: MMK2019
Category: AD - Political sciences
 

Perspektívy metaforickej kompetencie ako súčasti jazykovej kompetencie študentov vysokých škôl nefilologického zamerenia     

Author(s):
Mária Polčicová

Abstract:

Metaforická kompetencia ako súčasť jazykovej kompetencie je definovaná ako stupeň porozumenia komunikátu, v našom prípade odborného textu, v ktorom sa vyskytujú metaforické výrazové prostriedky. Ide napr. o kľúčové odborné termíny, ktoré prešli procesom metaforizácie, a z hľadiska porozumenia a následne aktívneho spracovania odborného textu zohrávajú kľúčovú úlohu. Správne používanie uvedených termínov v konkrétnych humanitných a technických odboroch je nevyhnutným predpokladom efektívnej odbornej komunikácie ako jedného z prostriedkov konkurencieschopnosti, a tým úspešného pôsobenia odborníkov danej oblasti. Cieľom nášho príspevku je poukázať na uvedenú oblasť jazykovej kompetencie najmä v kontexte procesu cudzojazyčnej prípravy študentov na vysokých školách nefilologického zamerania, a to na príklade odborov medzinárodných vzťahov, diplomacie a ekonomických vied.

Keywords: Metaforická kompetencia, odborný text, jazyková kompetencia, výučba cudzích jazykov na nefilologických fakultách

Grant: VEGA č. 1/0437/19
Granter: Význam internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania pre konštrukciu identity Európskej únie a zvyšovanie konkurencieschopnosti v európskom priestore
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Methodologies in the current study of mind     

Author(s):
Miroslav Sedláček

Abstract:

The objective of the following paper is to make aware of various possible approaches to the enquiry about the principles of human mind. The main purpose is to overcome the common presumption that the only field where the mind is studied is psychology. Cognitive science is really the leading enterprise attracting a lot of attention and is currently given. However, there is a variety of alternative views about what the mind is like. Basic theses of phenomenology, philosophy of mind, analytic philosophy, structuralism, psychoanalysis and discourse analysis are presented.

Keywords: methodology, science, philosophy, mind, phenomenology

Grant: -
Granter: -
Category: AI - Jazykověda
 

Metódy odhadu ekonomickej návratnosti investícií vložených do inovácií     

Author(s):
Denisa Šefčíková

Abstract:

Podniky, ktoré čo najrýchlejšie predvídajú a berú do úvahy charakteristické dynamické zmeny v prevádzkovom prostredí, využívajú svoje vlastné zdroje racionálne, prostredníctvom strategického riadenia a rozvoja cielených stratégií na vytvorenie nových konkurenčných výhod. Vypracovanie optimálneho finančného plánu je obzvlášť dôležité v čase krízy v oblasti investícií a inovácií v oblasti reprodukcie, keď výroba a služby klesajú. To má za následok systémovú krízu v krajine vrátane krízy finančného systému, trhovej a priemyselnej infraštruktúry a všetkých aspektov sociálnych vzťahov. Preto každá investícia vrátane investícií do produktovej a technologickej inovácie musí byť pred samotným financovaním predmetom ekonomického ocenenia. Tento článok analyzuje metódy týkajúce sa ekonomického odhadu investícií do inovácií a ich zodpovedajúcim ukazovateľom.

Keywords: Inovácie, investície, ekonomický odhad, investičná analýza

Grant: 2019_114
Granter: MMK2019
Category: AH - Ekonómia
 

Rozvoj žáka s kombinovaným postižením v kontextu bazální stimulace a multismyslového prostředí     

Author(s):
Eva Urbanovská, Adéla Hanáková, Miloň Potměšil

Abstract:

Setkávání se, komunikace a práce s žákem s kombinovaným postižením může pro pedagoga znamenat příležitost ke vzájemnému obohacení stejně jako výzvu. S respektem k holistickému pojetí osobnosti každého z nás, tedy i žáka s kombinovaným postižením, docházíme při své praxi k základní otázce: Jaký přístup k žákovi zvolit, aby byl zachován respekt, úcta k člověku a zároveň jsme dosáhli maximálního možného rozvoje žáka? Jednou z možných odpovědí je koncept bazální stimulace a využití multismyslového prostředí.

Keywords: Bazální stimulace, Snoezelen, multismyslové prostředí, kombinované postižení

Grant: IGA_PdF_2019_019
Granter: Rodina – dítě se zdravotním postižením – výchova a vzdělávání
Category: AM - Pedagogika a školství
 

Vplyv kvality vzťahových väzieb na emočnú reguláciu u adolescentov     

Author(s):
Eva Vancu

Abstract:

Práca sa zameriava na analýzu prepojenia vzťahovej väzby a emočnej regulácie u stredoškolákov. Empirická časť pozostáva z kvantitatívneho výskumu realizovaného na vzorke stredoškolských študentov a analýzy miery kvality vzťahovej väzby vo vzťahu k rôznym stratégiám emočnej regulácie. Vo výskume boli použité dotazníky CERQ-short na meranie stratégií kognitívnoemočnej regulácie, dotazník ERQ na meranie emočnej regulácie a revidovaný dotazník IPPA-R na meranie kvality vzťahovej väzby k matke, otcovi a rovesníkmi. Zistili štatisticky významné rozdiely v používaní expresívneho potláčania medzi chlapcami a dievčatami i negatívny vzťah expresívneho potláčania a kvality vzťahovej väzby s rovesníkmi.

Keywords: Emočná regulácia, vzťahová väzba, adolescenti

Grant: VEGA 1/0955/17
Granter: Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychických, sociálnych a environmentálnych.
Category: AN - psychologie
 

Resilience-Phase-Model (RPM): A Conceptual Model Approach To Resilience     

Author(s):
Manuela Varsani

Abstract:

How to survive in turbulent and unpredictable environments is increasingly recognized as a fundamental challenge. In general theories about resilience exist a lot. And it becomes also more common to use the scientific knowledge from interdisciplinary science. Despite this, or perhaps because of it, adequate explanation or definition remains elusive. In recent years, interest in identifying and developing resilience characteristics has increased to foster viability. But the high variety of science perspective offer a different basis for understanding resilience. The need for a more general work on this topic has been identified. That resulted in the development of Resilience-Phase-Model (RPM), a conceptual model approach to Resilience.

Keywords: Resilience, model

Grant: M15 HS Fulda, Fulda University, Faculty of Business: Quantitative Methods of Business and Economics Research
Granter: Empirical Investigation of Decision Making Behaviour in a Public and Professional Context
Category: AH - Economics
 

Application of Life cycle cost analysis in rail transport     

Author(s):
Jan Vogl

Abstract:

The paper deals with the issue of life cycle cost analysis (LCC analysis) of rolling stock, which aims to optimize the cost of ownership, which can make up a large share of total costs. With the LCC application, you can identify all the important costs that you can use in the future in the rail economy. Further, you can get innovative resources and improve product quality by applying LCC analysis. The use of LCC analysis has begun to be used in both tendering and public procurement.

Keywords: LCC analysis, innovation, cost, rolling stock, data

Grant: SGS19/079/OHK5/1T/16
Granter: Student Grant Competition (SGS)
Category: AH - Ekonomie
 

Detection of angiogenic markers in endometriosis and endometrial carcinoma of the uterus     

Author(s):
Zuzana Biščáková, Miroslava Rabajdová, Rastislav Dudič, Mária Mareková

Abstract:

Endometriosis is an estrogen-dependent disease characterized by the ectopic appearance of endometrial tissue. Pro and anti-angiogenic markers appear to be major factors influencing the development of inflammatory endometriosis. Vascular endothelial factor (VEGF) and placental growth factor (PlGF) belong to the group of pro-angiogenic factors. The class of antiangiogenic markers includes e.g. soluble FMS-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) and soluble endoglin (sEng). The aim of the present study was to detect changes in the expression of selected proteins for and anti-angiogenic factors in the blood, studying to changes the expression of miR-17-5up levels and molecular changes on the DNA and chromatin level of the women with diseases of the female reproductive system.

Keywords: endometriosis, endometrial carcinoma, microRNA, angiogenic markers

Grant: VEGA 1/0873/16
Granter: Characterization of microenvironment of endometrial carcinoma
Category: CE - biochemistry
 

Autofluorescence of body fluids in early diagnostics of cervical inflammatory diseases     

Author(s):
Petra Lamancová, Katarína Dubayová, Peter Urban, Anna Birková, Anton Karabinoš, Mária Mareková

Abstract:

Ureaplasma urealyticum is one of the most common sexually transmitted infections. Untreated infection caused by this bacteria in women leads to inflammatory diseases of the cervix. Women with a higher age have probably a higher risk of incidence of inflammatory problems and cervical dysplasia. Fluorescence profiling analysis is a fast and sensitive method that is also suitable for the analysis of complex mixtures. Urine monitoring based on synchronous fluorescence spectra processed into concentration matrices shows differences in the urine composition of healthy individuals and patients with different diseases. It has been found increased fluorescence intensity in the 400-420 nm excitation wavelength region in patients with different diagnoses of cervix. This findings has been studied in correlation with the positivity for the presence of Ureaplasma urealyticum in the sample of cervix swab.

Keywords: Ureaplasma urealyticum, Cervicitis, Cervical dysplasia, Fluorescence spectrophotometry, Synchronous spectra, Concentration matrices

Grant: VEGA 1/0372/17
Granter: Utilization of miRNA and fluorescent techniques in the diagnostic of bladder tumors
Category: CE - Biochemistry
 

Ošetrovateľská kazuistika u pacienta s geriatrickým maladaptačným syndrómom (GMS)     

Author(s):
Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná, Jana Cinová, Ľubica Derňarová, Andrea Obročníková

Abstract:

Geriatrický maladaptačný syndróm je klinický prejav zlyhania adaptácie vo vyššom veku. Etiológiou adaptačného zlyhania je chronický stres, pričom stresory môžu byť biologické, psychické a sociálne, napr. zhoršenie zdravotného stavu, ovdovenie, presťahovanie do zariadenia pre seniorov. Prejavuje sa patologickými zmenami v somatickej a psychickej oblasti. Na príklade konkrétneho pacienta popisujeme priebeh a komplikácie adaptácie seniora v ústavnej starostlivosti.

Keywords: Geriatrický maladaptačný syndróm, adaptácia, senior, kazuistika

Grant: K-19-108-201-01
Granter: Multimediálny simulátor plánovania a overovania ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom ošetrovateľských kazuistík Projekt č. 031PU-4/2019
Category: FQ - Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
 

General identification of risks in the real estate market     

Author(s):
Jakub Holcman, Matěj Buňat

Abstract:

The thesis deals with the application of the first phase of risk management on the functioning of the real estate market. It is an identification with subsequent evaluation of risks that may occur on the real estate market in the Czech Republic and influence it. Using a list of 36 possible risks to create strategic decisions. Each risk and assessment is based on expert judgment. Risks are divided into the following areas: technical-technological, manufacturing, economic, market, financial, credit, legislative, political, environmental, human factor, information and force majeure. Risks are assigned to ten basic stakeholders. The overall results are recorded in the risk assessment matrix. The aim is to identify risks with a distribution of probability of appearance and impact for individual stakeholders.

Keywords: Real estate, market, risk, risk management, identification, evaluation, stakeholders

Grant: SGS19/100/OHK1/2T/11
Granter: The assessment methodology for supplier selection in terms of building information modeling
Category: JN - Stavebnictví
 

Mechanical Properties Comparison of Steel and Carbon Fiber Composite Frame     

Author(s):
Rahul Kumar, Petr Lepsik

Abstract:

The paper deals with numerical analysis of mechanical properties of car seat backrest frames made of a structural steel and carbon fiber prepreg composite. The initial numerical simulation used Finite Element Method (FEM) provides results which show comparison of mechanical properties of both frames with identical geometry. The weight of both frames are also compared. The loading of the frame corresponding to the load from the passenger. Results of the analysis show the direction of carbon frame design optimization.

Keywords: composite frame, carbon fibre, structural analysis, structural steel

Grant: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843
Granter: Hybrid Materials for Hierarchical Structures
Category: JQ - Machinery and tools
 

The improving of the road infrastructure management quality by using of modern diagnostic tools     

Author(s):
Štefan Šedivý, Lenka Mikulová, Ján Mikolaj, Lukáš Ďuriš

Abstract:

Today's society is confronted with the need to apply innovation to the widest possible extent. This also includes primary areas such as the mobility sector and the related infrastructure management. The aim is to achieve a higher level of sustainability in the segments. This is ideally done by improving the selected processes, introducing new approaches and re-evaluating the efficiency of spending. The article presents partial activities of the research team, which, through its own research and development activities, seeks to obtain recommendations for more efficient road management in the context of increasing the cost-effectiveness of the allocated financial resources.

Keywords: pavement, maintenance, economy, diagnostics, degradation

Grant: ITMS26220220112; ITMS26220220183; ITMS313011D011
Granter: Independent Research of Civil Engineering Construction for Increase in Construction Elements Effectiveness - supported by the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF; Research Centre University of Zilina - supported by the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF; Research Centre University of Zilina – II. phase - supported by the Research & Innovation Operational Programme funded by the ERDF.
Category: JN - Stavebnictví
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výkopech – přihlédnutí ke zkušenosti integrovaného záchranného systému     

Author(s):
Josef Senčík, Václav Mráz, Jan Suda, Martin Havlica, Libor Čtrnáctý, Jiří Bláha, Petr Syrný

Abstract:

Excavation and earthworks are among the most risky works on construction sites. This topic is important for practice (compliance with health and safety at work at the place of work), but also for legislation. Greater attention should be paid to the currently valid legislation and standards for the detection of their shortcomings, controversies, reflection on the development of new technologies and the emergence of new work activities, etc. The excavation work is not only in the construction industry, but also in archeology. Excavation work in archeology is construction work (according to the control authorities of the Czech Republic). The legal position on this is not clear. Excavation work in geological or geotechnical exploration must also be taken into account in legislation.

Keywords: Occupational safety at the construction site, excavation works, construction site, risk analysis

Grant: TE01020168 a TIRSMPSV701
Granter: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) a Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Category: JN - Stavebnictví
 

Návrh metodiky pro systémovou implementácii TSI pre dráhové vozidlá     

Author(s):
Katarína Magdechová, Jaromír Široký, Petr Nachtigall, Pavlína Široká

Abstract:

Príspevok sa zaoberá analýzou súčasného stavu poznania v oblasti schvaľovania typov dráhových vozidiel v Slovenskej republike i v zahraničí. Taktiež analyzuje odporúčanie Komisie č. 2014/897/EÚ z 05. decembra 2014 o záležitostiach súvisiacich s uvedením do prevádzky a používaním štrukturálnych subsystémov a vozidiel podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES, ktoré by malo byť návodom riešenia predmetnej problematiky. Taktiež bude potrebné brať do úvahy už aj vydanú novú smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii, a smernicu EP a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája o bezpečnosti železníc. Cieľom je zabezpečenie uplatniteľnosti interoperability (nových smerníc, nariadení, rozhodnutí, odporúčaní, a pod.) a vytvorenie metodiky schvaľovania resp. SW modelu povoľovania typov dráhových vozidiel s uplatňovaním európskej legislatívy ako pomôcky pre urýchlenie celého procesu.

Keywords: Jednotný európsky železničný priestor, interoperabilita, metodika schvaľovania typov dráhových vozidiel, softwérový model, schvaľovanie typov dráhových vozidiel, TSI

Grant: SGS_2019_010
Granter: Vybrané aspekty soudobé dopravní techniky, technologie a řízení
Category: JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
 
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.